Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs en vaststelling overzicht bekostigde beroepsopleidingen 2004 - 2005

[Regeling vervallen per 23-01-2014.]
Geldend van 01-08-2004 t/m 22-01-2014

Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs en overzicht bekostigde beroepsopleidingen 2004 - 2005

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op:

 • artikel 7.2.4, eerste lid, artikel 2.1.1 en artikel 2.1.2, juncto artikel 12.3.48, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs en

 • artikel 2.2.3, derde lid, van het Uitvoeringsbesluit WEB;

Gezien de voorstellen van de landelijke organen, dan wel de daaraan verbonden commissies onderwijs-bedrijfsleven;

Besluit

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 23-01-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. wet:

  de Wet educatie en beroepsonderwijs;

 • b studiebelastingsuren:

  de studiebelastingsuren zoals voor een beroepsopleiding opgenomen in het Centraal register beroepsopleidingen.

Artikel 2. Vaststelling eindtermen en overzicht bekostigde beroepsopleidingen

[Vervallen per 23-01-2014]

 • 1 Voor de beroepsopleidingen opgenomen in bijlage 1 behorende bij deze regeling worden de eindtermen voor het studiejaar 2004-2005 vastgesteld overeenkomstig bijlage 2 behorende bij deze regeling.

 • 2 In bijlage 1 wordt per beroepsopleiding vastgesteld:

  • a. de onderverdeling in deelkwalificaties;

  • b. de leerweg waarin de beroepsopleiding kan worden verzorgd;

  • c. de deelkwalificaties die aan externe legitimering zijn onderworpen;

  • d. of de beroepsopleiding voor bekostiging in aanmerking komt en

  • e. de prijsfactor, bedoeld in artikel 2.2.3, derde lid, van het Uitvoeringsbesluit WEB.

Artikel 3. Beëindiging bekostiging landelijk aanbod beroepsonderwijs

[Vervallen per 23-01-2014]

 • 1 De beroepsopleidingen die niet meer voor bekostiging in aanmerking komen, zijn de opleidingen, opgenomen in bijlage 3 behorende bij deze regeling.

 • 2 De bekostiging aan de hand van de maatstaf, bedoeld in artikel 2.2.2, tweede lid onder a, van de wet, van de beroepsopleidingen, bedoeld in het eerste lid, wordt, behoudens het derde lid, beëindigd met ingang van het studiejaar:

  2005 - 2006 indien het aantal studiebelastingsuren 1600 of minder bedraagt;

  2006 - 2007 indien het aantal studiebelastingsuren meer dan 1600 en minder dan 3201 bedraagt;

  2007 - 2008 indien het aantal studiebelastingsuren meer dan 3200 en minder dan 4801 bedraagt;

  2008 - 2009 indien het aantal studiebelastingsuren meer dan 4800 bedraagt.

 • 3 Voor deelnemers in de beroepsopleidende leerweg die niet voldoen aan de omschrijving van voltijdsdeelne-mer, bedoeld in artikel 2.1.2, onderdeel b, van het Uitvoeringsbesluit WEB, wordt de bekostiging beëindigd met ingang van het studiejaar, volgend op het studiejaar, vastgesteld volgens het tweede lid.

Artikel 4. Bekendmaking

[Vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. De bijlagen 1 en 3 zullen separaat verschijnen in de brochurereeks CREBO. Bijlage 2 zal ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze plaatsing en terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 23-01-2014]

 • 1 Deze regeling treedt, onverminderd het tweede lid, in werking met ingang van 1 augustus 2004.

 • 2 Deze regeling treedt ten aanzien van de beroepsopleidingen met de kwalificatiecodes 10059, 10097, 10118, 10394, 10395, 10426, 10427, 10428, 10507, 10508, 10650, 10651, 10679, 10752, 10753 en 10870 zoals opgenomen in bijlage I van deze regeling, in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling is geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2003.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs en vaststelling overzicht bekostigde beroepsopleidingen 2004 - 2005.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. A.D.S.M. Nijs, MBA

Bijlage 2

[Vervallen per 23-01-2014]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Terug naar begin van de pagina