Vrijstellingsregeling gebruik dierlijke meststoffen 2003

[Regeling vervallen per 05-06-2004.]
Geldend van 07-09-2003 t/m 04-06-2004

Vrijstellingsregeling gebruik dierlijke meststoffen 2003

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 64 van de Wet bodembescherming;

Gelezen het advies van de Technische commissie bodembescherming;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 05-06-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder grasland en bouwland hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, van de Meststoffenwet, en wordt verstaan onder niet-beteelde grond hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, van het Besluit gebruik meststoffen.

Artikel 2

[Vervallen per 05-06-2004]

Van het verbod, gesteld in artikel 4, eerste lid, van het Besluit gebruik meststoffen, wordt vrijstelling verleend in de periode van 1 september tot en met 15 september 2003 voor:

  • a. het gebruik van dierlijke meststoffen op grasland, gelegen in de gebieden die zijn aangegeven op de kaarten in bijlage I bij het Besluit gebruik meststoffen,

  • b. het gebruik van dierlijke meststoffen op bouwland, gelegen in de gebieden die zijn aangegeven op de kaarten in bijlage I bij het Besluit gebruik meststoffen, indien op het moment van gebruik van dierlijke mest op die grond een gewas wordt geteeld, en

  • c. het gebruik van dierlijke meststoffen op niet-beteelde grond, gelegen in de gebieden die zijn aangegeven op de kaarten in bijlage I bij het Besluit gebruik meststoffen, indien deze grond uiterlijk acht dagen na het gebruik van de dierlijke meststoffen gelijkmatig is ingezaaid of beplant met een gewas.

Artikel 3

[Vervallen per 05-06-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2003.

Artikel 4

[Vervallen per 05-06-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Vrijstellingsregeling gebruik dierlijke meststoffen 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina