Reglement politieregister Landelijk Vuurwapen Data Systeem

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 31-12-2007

Reglement politieregister Landelijk Vuurwapen Data Systeem

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, korpsbeheerder van het Korps landelijke politiediensten,

Gelet op het bepaalde in artikel 9, eerste en tweede lid, en artikel 10 van de Wet politieregisters;

Handelend na overleg met het bevoegd gezag;

Gezien het advies van de Registratiekamer ingevolge artikel 21, derde lid, van de Wet politieregisters;

Besluit vast te stellen het privacyreglement voor het politieregister Landelijk Vuurwapen Data Systeem dat wordt gevoerd bij de Unit Recherche Ondersteuning en Advies van de Dienst Nationale Recherche Informatie van het Korps landelijke politiediensten.

ArtikelBegripsbepalingen 1

[Vervallen per 01-01-2008]

 • a. de Wpolr: de Wet politieregisters;

 • b. het Bpolr: het Besluit politieregisters;

 • c. het korps: het Korps Landelijke Politiediensten;

 • d. beheerder: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, korpsbeheerder van het Korps landelijke politiediensten;

 • e. registerbeheerder: de korpschef van het Korps landelijke politiediensten;

 • f. functioneel registerbeheerder: het Hoofd van de Dienst NRI;

 • g. Dienst NRI: de Dienst Nationale Recherche Informatie van het Korps landelijke politiediensten;

 • h. Unit ROA: de Unit Recherche Ondersteuning en Advies van de Dienst NRI;

 • i. NFI: het Nederlands Forensisch Instituut;

 • j. gegeven: een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon;

 • k. verstrekken van gegevens uit het register: het bekend maken of ter beschikking stellen van gegevens, voor zover zulks geheel of grotendeels steunt op gegevens die in het register zijn opgenomen, of die door verwerking daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens, zijn verkregen;

 • l. gegevensbeheer: de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de ingevoerde gegevens, alsmede voor het bewaren, verwijderen en verstrekken van gegevens;

 • m. deelnemende instanties: de regionale politiekorpsen, de Koninklijke marechaussee;

 • n. incident: een bij de Nederlandse politie of de Koninklijke marechaussee bekende gebeurtenis, waarbij een wapen en/of munitie is gebruikt, aangetroffen, aanwezig is geweest of anderszins is betrokken;

 • o. wapen: een bij een incident aangetroffen of in beslag genomen vuur-, gas- of alarmwapen, als bedoeld in artikel 1, onder 3, van de Wet wapens en munitie, dan wel delen daarvan, exclusief de zich hierin bevindende munitie, alsmede op deze vuurwapens gelijkende en voor be- en afdreiging geschikte voorwerpen en handgranaten;

 • p. munitie: een bij een incident aangetroffen of in beslag genomen scherpe patroon of losse patroon of delen hiervan;

 • q. het register: het politieregister Landelijk Vuurwapen Data Systeem.

ArtikelDoel 2

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Het register heeft tot doel de informatievoorziening in het kader van de uitvoering van artikel 2 van de Politiewet 1993 binnen de Nederlandse politie en de Koninklijke marechaussee mogelijk te maken voor zover het betreft:

  • a. de voorkoming en bestrijding van wapendelicten;

  • b. de opsporing en vervolging van verdachten van de onder a genoemde delicten.

 • 2 Gegevens uit het register kunnen worden gebruikt ten behoeve van interne bedrijfsstatistiek, interne bedrijfsvoering en interne ontwikkeling van beleid met betrekking tot de uitvoering van de politietaak.

ArtikelWerking 3

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Het register wordt deels geautomatiseerd en deels handmatig gevoerd.

 • 2 Het register wordt gevoerd bij de Unit ROA en is daar voor alle handelingen en bewerkingen rechtstreeks toegankelijk.

 • 3 Het register is, met het oog op de raadpleging, rechtstreeks toegankelijk bij de deelnemende instanties.

 • 4 Het register is eveneens rechtstreeks toegankelijk bij de deelnemende instanties, met het oog op de mutatie van uitsluitend door hen zelf ingevoerde gegevens.

 • 5 Het register is, uitsluitend met het oog op de raadpleging van de wapen- en munitiegegevens, rechtstreeks toegankelijk bij het Nationaal Forensisch Instituut

ArtikelBeheer 4

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De functioneel registerbeheerder is, onder verantwoordelijkheid van de registerbeheerder en de beheerder, belast met de zeggenschap over het register. Hij draagt zorg voor de naleving van de Wpolr, het Bpolr en het reglement. Hij treft daartoe onder meer voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van het register tegen verlies of aantasting van gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan. Hiertoe kan hij aanwijzingen geven aan de deelnemende instanties. Tevens treft hij maatregelen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de in het register opgenomen gegevens.

 • 2 De functioneel registerbeheerder wijst het hoofd van de Unit ROA aan als zijnde belast met de dagelijkse leiding over het gegevensbeheer.

 • 3 Onverminderd de verantwoordelijkheid van de functioneel registerbeheerder zijn de deelnemende instanties verantwoordelijk voor de juistheid en de rechtmatigheid van door hen aangeleverde gegevens, overeenkomstig het reglement.

ArtikelInhoud van het register; categorieën van personen 5

[Vervallen per 01-01-2008]

In het register worden gegevens opgenomen betreffende de volgende categorieën van personen:

 • a. verdachten;

 • b. getuigen;

 • c. slachtoffers;

 • d. aangevers;

 • e. verbalisanten.

ArtikelInhoud van het register; soorten van gegevens 6

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Omtrent de in artikel 5, onder a tot en met d, genoemde categorieën van personen worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen:

  • a. volledige personalia;

  • b. adresgegevens en postcode;

  • c. geboortegegevens;

  • d. geslacht;

  • e. nationaliteit;

  • f. roepnaam en aliassen;

  • g. beroep;

  • h. rol met betrekking tot het incident;

  • i. bezitsbevoegdheid;

  • j. wapen en munitiegegevens;

  • k. gegevens met betrekking tot het incident;

  • l. dossiernummer;

  • m. parketnummer;

  • n. bedrijfsprocesnummer;

  • o. gegevens met betrekking tot de door de politie of Koninklijke marechaussee ondernomen activiteiten ten aanzien van het wapen en/of de munitie na de inbeslagneming of het aantreffen.

 • 2 Omtrent de in artikel 5, onder e, genoemde categorieën van personen worden ten hoogste de naam en de initialen opgenomen.

ArtikelInhoud van het register; gevoelige gegevens 7

[Vervallen per 01-01-2008]

In het register worden geen gevoelige gegevens geregistreerd.

ArtikelVerwijdering en vernietiging van gegevens 8

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De gegevens worden uit het register verwijderd wanneer deze niet meer noodzakelijk zijn voor het doel van het register, en zodra mogelijk vernietigd.

 • 2 De gegevens worden in ieder geval uit het register verwijderd na verloop van tien jaar na het jaar van laatste opname.

 • 3 Indien noodzakelijk voor het doel van het register kan de registerbeheerder in bijzondere gevallen bij besluit afwijken van het bepaalde in het tweede lid.

ArtikelVerstrekking van gegevens 9

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Verstrekking van gegevens vindt plaats in overeenstemming met de Wpolr en het Bpolr.

 • 2 Verstrekking van antecedenten aan benadeelden als bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de Wpolr vindt plaats aan de benadeelde dan wel, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijke machtiging, aan diens advocaat of procureur.3. Verstrekking van antecedenten aan benadeelden als bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de Wpolr, kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijke machtiging, eveneens plaatsvinden aan een ander. Verstrekking aan een dergelijke gemachtigde vindt niet plaats indien aangenomen kan worden dat deze mede een zelfstandig belang heeft bij de te verstrekken gegevens of indien tegen hem ernstige bezwaren bestaan.

ArtikelRechtstreekse toegang tot het register 10

[Vervallen per 01-01-2008]

Rechtstreekse toegang tot het register, dan wel onderdelen daarvan, hebben personen die daartoe overeenkomstig de Wpolr en het Bpolr door de functioneel registerbeheerder zijn geautoriseerd. De autorisatie geeft aan voor welk doel de rechtstreekse toegang wordt verleend. Op verzoek wordt inzage gegeven in de autorisaties.

ArtikelProtocol 11

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Van iedere verstrekking die rechtstreeks langs geautomatiseerde weg geschiedt, wordt overeenkomstig de Wpolr en het Bpolr aantekening gehouden.

 • 2 Van iedere verstrekking die niet rechtstreeks langs geautomatiseerde weg geschiedt, wordt overeenkomstig de Wpolr en het Bpolr aantekening gehouden, tenzij overeenkomstig het doel wordt verstrekt aan vaste gebruikers.

 • 3 Vaste gebruikers zijn:

  • a. personen die geautoriseerd zijn tot rechtstreekse toegang;

  • b. overige door de functioneel registerbeheerder bij besluit aan te wijzen personen of instanties aan wie bijna dagelijks gegevens worden verstrekt. Het besluit wordt bij het reglement gevoegd.

ArtikelRechten van de geregistreerde: kennisneming 12

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Een geregistreerde kan de registerbeheerder ingevolge artikel 20 van de Wpolr verzoeken hem mede te delen:

  • a. of hij in het register voorkomt;

  • b. welke gegevens over hem in het register zijn opgenomen;

  • c. van wie of van welke instanties de in het register over hem opgenomen gegevens zijn verkregen;

  • d. aan wie of aan welke instanties gegevens over hem zijn verstrekt.

 • 2 Een verzoek tot kennisneming dient schriftelijk gericht te worden aan de functioneel registerbeheerder, t.a.v. de privacyfunctionaris, postbus 3016, 2700 KX Zoetermeer. Het verzoek is ontvankelijk na ontvangst van de betaling van € 4,50,- (viereneenhalve euro) of op rekeningnummer 1923.25.523 van de RABO-bank ten name van KLPD 404 CRI te Zoetermeer onder vermelding van `privacyverzoek ten name van .......'.

 • 3 Een verzoek tot kennisneming wordt ten aanzien van minderjarigen die de leeftijd van 16 jaren nog niet hebben bereikt, en ten aanzien van onder curatele gestelden gedaan door hun wettelijke vertegenwoordigers.

 • 4 Een verzoek tot kennisneming kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijke machtiging, namens de betrokkene worden gedaan door diens advocaat of procureur.

 • 5 Een verzoek tot kennisneming kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijk machtiging, namens de betrokkene eveneens gedaan worden door een ander. Mededelingen aan een dergelijke gemachtigde vinden niet plaats indien aangenomen kan worden dat deze mede een zelfstandig belang heeft bij de mede te delen gegevens of indien tegen hem ernstige bezwaren bestaan.

 • 6 Op een verzoek tot kennisneming wordt binnen vier weken nadat het verzoek ontvankelijk is, beslist.

 • 7 De registerbeheerder draagt zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van de verzoeker. De behandelend functionaris kan verlangen dat de verzoeker hem bescheiden toont waaruit zijn identiteit blijkt alsmede die van degene namens wie hij optreedt.

 • 8 Aan een verzoek tot kennisneming wordt geen gevolg gegeven, voor zover het de verstrekking van gegevens door of aan een criminele inlichtingeneenheid betreft of wanneer een gewichtig belang van een derde dan wel het belang van opsporingsonderzoek daartoe noodzaakt.

 • 9 In geen geval worden mededelingen in antwoord op een verzoek tot kennisneming in schriftelijke vorm gedaan.

ArtikelRechten van de geregistreerde: verbetering, aanvulling en verwijdering 13

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Een geregistreerde aan wie ingevolge artikel 20 van de Wpolr kennisneming is verleend, kan de registerbeheerder ingevolge artikel 22 van de Wpolr verzoeken:

  • a. bepaalde gegevens over hem te verbeteren;

  • b. bepaalde gegevens over hem aan te vullen;

  • c. bepaalde gegevens over hem te verwijderen.

 • 2 Een correctieverzoek dient schriftelijk gericht te worden aan de functioneel registerbeheerder, t.a.v. de privacyfunctionaris, postbus 3016, 2700 KX Zoetermeer. In het verzoek dient de gewenste verbetering, aanvulling of verwijdering aangegeven te worden.

 • 3 Een correctieverzoek wordt ten aanzien van minderjarigen die de leeftijd van 16 jaren nog niet hebben bereikt, en ten aanzien van onder curatele gestelden gedaan door hun wettelijke vertegenwoordigers.

 • 4 Een correctieverzoek kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijke machtiging, namens de betrokkene worden gedaan door diens advocaat of procureur.

 • 5 Een correctieverzoek kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijk machtiging, namens de betrokkene eveneens gedaan worden door een ander. Verstrekking aan een dergelijke gemachtigde vindt niet plaats indien aangenomen kan worden dat deze mede een zelfstandig belang heeft bij de te verstrekken gegevens of indien tegen hem ernstige bezwaren bestaan.

 • 6 Op een correctieverzoek wordt binnen 4 weken nadat het verzoek ontvangen is, schriftelijk beslist. Een weigering wordt gemotiveerd.

ArtikelSlotbepaling 14

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Het reglement wordt voor een ieder ter inzage gelegd op het hoofdkantoor van de Dienst NRI te Zoetermeer alsmede bij de voorlichtingsdienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • 2 Het reglement treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

 • 3 Het reglement kan worden aangehaald als: Reglement politieregister Landelijk Vuurwapen Data Systeem.

Driebergen, 1 september 2003

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens de minister,
de

korpschef van het Korps landelijke politiediensten

,

M.A. Beuving

Terug naar begin van de pagina