Vaststellingsregeling bedragen uitkering per eenheid gemeentefonds 2001

[Regeling materieel uitgewerkt per 24-12-2006.]
Geldend van 24-12-2004 t/m heden

Regeling van 29 augustus 2003, nr. FO2003/74822, tot vaststelling van de bedragen per eenheid voor de uitkering uit het gemeentefonds over het uitkeringsjaar 2001

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel 9 van de Financiële-verhoudingswet en artikel 6 van de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet;

Besluiten:

Artikel 1

Voor het uitkeringsjaar 2001 worden de bedragen per eenheid, bedoeld in artikel 9 van de Financiële-verhoudingswet, vastgesteld overeenkomstig bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

De

Staatssecretaris

van Financiën,

J.G. Wijn

Bijlage 1. De bedragen per eenheid, bedoeld in artikel 9 van de Financiële-verhoudingswet, over het uitkeringsjaar 2001 (bijlage bij artikel 1)

Nr.

Maatstaven

Bedragen (euro’s)

1

OZB (per eenheid van € 2268)

-5,08

2

Inwoners

147,21

3

Inwoners *bodemfactor buitengebied

0,80

4

Jongeren

157,50

5

Ouderen

45,23

6-a

Inwoners Waddengemeenten, eerste schijf

191,19

6-b

Inwoners Waddengemeenten, tweede schijf

160,54

6-c

Inwoners Waddengemeenten, derde schijf

21,00

7

Lage inkomens

365,66

8

Bijstandsontvangers

488,06

9

Uitvoeringskosten bijstand

1.124,28

10

Schaalfactor bijstand

224.925,94

11

Uitkeringsontvangers

169,52

12

Minderheden

290,02

13

Klantenpotentieel lokaal

63,49

14

Klantenpotentieel regionaal

26,82

15

Leerlingen

221,69

16

Land

33,50

17

Land *percentage slechte grond

1,05

18

Land *bodemfactor gemeente

18,92

19

Binnenwater

26,54

20

Buitenwater

26,84

21

Oppervlak bebouwing

645,50

22

Oppervlak bebouwing woonkern *bodemfactor woonkern

3.885,03

23

Oppervlak bebouwing buitengebied *bodemfactor buitengebied

1.828,25

24

Woonruimten

222,60

25

Woonruimten *bodemfactor woonkern

37,36

26

Woonruimten *percentage slechte grond

38,32

27-a

Historische kernen, eerste groep

7.458,13

27-b

Historische kernen, tweede groep

12.028,75

27-c

Historische kernen, derde groep

20.615,98

28

Historische waterweg

18,28

29

Bewoonde oorden

36,11

30

Historische woningen in bewoonde oorden

87,74

31

Stadsvernieuwing

122.853.664,60

32

Omgevingsadressendichtheid (per 1000 eenheden)

56,03

33

Omgevingsadressendichtheid *percentage slechte grond

–1,20

34

Oeverlengte *bodemfactor gemeente

9,08

35

Oeverlengte *bodemfactor gemeente *dichtheidsfactor

4,54

36

Meerkernigheid

6.823,49

37

Meerkernigheid *bodemfactor buitengebied

15.997,17

38

Bedrijfsvestigingen

116,26

39

Vast bedrag voor iedere gemeente

175.357,77

40

Vast bedrag voor Amsterdam

149.693.958,91

41

Vast bedrag voor Rotterdam

108.242.380,64

42

Vast bedrag voor Den Haag

77.048.503,48

43

Vast bedrag voor Utrecht

43.049.379,19

44

Vast bedrag voor de Waddengemeenten

149.950,63

45-a

Herindeling, onderdeel a (basisbedrag)

264.177,46

45-b

Herindeling, onderdeel b (per inwoner)

13,32

46

Verfijningsuitkering omvangrijke opgave woningbouw

571,39

47

Verfijningsuitkering wijziging gemeentelijke indeling, startbijdrage

5.713,86

Terug naar begin van de pagina