Stimuleringsregeling beginnende directeuren in het primair onderwijs 2003-2004

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 11-09-2003 t/m 30-12-2004

Stimuleringsregeling beginnende directeuren in het primair onderwijs 2003-2004

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen;

Gelet op:

 • de artikelen 2 en 4 van de Wet overige OCenW-subsidies;

Besluit

Hoofdstuk 1. Algemeen

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 31-12-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister:

  de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen;

 • b. bevoegd gezag:

  het bevoegd gezag van een school of instelling waarop de Wet op het primair onderwijs of de Wet op de expertisecentra van toepassing is;

 • c. beginnende directeur:

  een personeelslid dat niet eerder een directeursfunctie in het primair onderwijs heeft bekleed.

Artikel 2. Doelomschrijving

[Vervallen per 31-12-2004]

De minister verstrekt aan het bevoegd gezag een subsidie als tegemoetkoming in de kosten van coaching en begeleiding van beginnende directeuren.

Artikel 3. Aanvrager van een subsidie

[Vervallen per 31-12-2004]

Een subsidie wordt op aanvraag verleend aan het bevoegd gezag dat tussen 1 augustus 2003 en 31 juli 2004 een beginnende directeur heeft benoemd of aangesteld.

Artikel 4. Omvang van de subsidie per benoemde of aangestelde beginnende directeur

[Vervallen per 31-12-2004]

De omvang van de subsidie per benoemde of aangestelde beginnende directeur bedraagt € 6000,-

Artikel 5. Subsidieplafond en verdeling

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Voor subsidieverlening op grond van deze regeling is een bedrag van € 2.700.000 beschikbaar.

 • 2 De minister verdeelt het beschikbare bedrag in de volgorde van ontvangst van de aanvragen, met dien verstande dat wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de aanvraag dient aan te vullen, de dag waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen als datum van ontvangst geldt.

Hoofdstuk 2. Aanvraag van de subsidie

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 6. Aanvraag van een subsidie en aanvraagprocedure

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Een aanvraag wordt ingediend bij: CFI

  t.a.v. BPO/PPA

  Postbus 606

  2700 ML Zoetermeer

 • 2 Een aanvraag vindt plaats door het inzenden van het volledig ingevulde en door het bevoegd gezag ondertekende aanvraagformulier met het kenmerk CFI-65000. Dit formulier is te bestellen met het plaketiket CFI84887 of via CFIonline.

 • 3 De aanvraag gaat vergezeld van een door het bevoegd gezag ondertekende verklaring waarin staat dat de beginnende directeur voor wie subsidie wordt aangevraagd minimaal 0,4 FTE per week besteedt aan directeurstaken.

Artikel 7. Aanvraagvereisten

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Om in aanmerking te komen voor een subsidie wordt tussen het bevoegd gezag en de beginnende directeur een begeleidingsovereenkomst opgesteld, waaruit blijkt hoe de begeleiding wordt vormgegeven.

 • 2 Geen aanvraag kan worden gedaan voor personen die voor 1 augustus 2003 zijn benoemd of aangesteld of benoemd of aangesteld zijn geweest als directeur in het primair onderwijs.

 • 3 Geen aanvraag kan worden gedaan voor personen die minder dan 0,4 FTE per week besteden aan directeurstaken.

Artikel 8. Termijn indiening aanvraag

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Aanvragen kunnen tot en met 31 juli 2004 worden ingediend. Aanvragers ontvangen binnen twee maanden na indiening een beschikking.

 • 2 Aanvragen, ingediend na 31 juli 2004, worden afgewezen.

Hoofdstuk 3. Verlening van de subsidie en voorwaarden

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 9. Toekenningsvoorwaarden voor een subsidie

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Voor een subsidie kan een bevoegd gezag in aanmerking komen indien het voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • a. het bevoegd gezag heeft een beginnende directeur benoemd of aangesteld;

  • b. het bevoegd gezag verplicht zich blijkens de begeleidingsovereenkomst ertoe de beginnende directeur te begeleiden of te laten begeleiden, en erop toe te zien dat de beginnende directeur de gelegenheid krijgt om de noodzakelijk gebleken scholing te volgen;

  • c. het bevoegd gezag meldt terstond een beëindiging van het dienstverband van de beginnende directeur binnen een jaar na aanstelling of benoeming met opgave van redenen aan CFI BPO/PPV, Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer.

 • 2 Het bevoegd gezag is verplicht de minister en de door haar aangewezen ambtenaren desgevraagd alle inlichtingen te geven die deze in verband met de subsidie verlangen. Het bevoegd gezag geeft desgewenst aan voornoemde ambtenaren de boeken en bescheiden ter inzage.

Artikel 10. Niet vervullen begrotingsvoorwaarde

[Vervallen per 31-12-2004]

Subsidie ten laste van een begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen die nog niet is vastgesteld, wordt verleend onder de voorwaarde dat door de wetgever voldoende gelden beschikbaar ter beschikking worden gesteld.

Hoofdstuk 4. Vaststelling en verantwoording van de subsidie

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 11. Verantwoording van de subsidie

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De subsidie wordt verstrekt als tegemoetkoming in de kosten die zijn verbonden aan het in artikel 2 van deze regeling omschreven doel. Verrekening van eventueel niet-bestede middelen of overschotten vindt niet plaats.

 • 2 De verklaring van de accountant bij de aanvraag vaststelling rijksvergoeding (AVR) over het jaar waarin deze subsidie is besteed bevat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van deze subsidie. De accountant toetst hierbij of het subsidiebedrag is besteed aan het in artikel 2 van deze regeling omschreven doel.

 • 3 Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat in de financiële administratie van de school voor iedere benoemde of aangestelde beginnende directeur de voor het oordeel van de accountant benodigde gegevens en bewijsstukken aanwezig zijn.

Hoofdstuk 5. Betaling

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 12. Betaling van de subsidie

[Vervallen per 31-12-2004]

Het bevoegd gezag ontvangt de subsidie, bedoeld in artikel 4, uiterlijk de maand volgend op de toekenning van de aanvraag.

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 13. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt met toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen geplaatst. Van deze plaatsing wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 14. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling is bekendgemaakt, en werkt terug tot en met 1 augustus 2003.

Artikel 15. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Stimuleringsregeling beginnende directeuren in het primair onderwijs 2003-2004.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina