Wijzigingsbesluit Subsidiebesluit raden voor rechtsbijstand

Geldend van 10-09-2003 t/m heden

Besluit van 28 augustus 2003, houdende wijziging van het Subsidiebesluit raden voor rechtsbijstand

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 24 juni 2003, nr. 5231959/03/6;

Gelet op artikel 42a, eerste lid, van de Wet op de rechtsbijstand;

De Raad van State gehoord (advies van 7 augustus 2003, nr. W03.03.0237/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 21 augustus 2003, nr. 5240542/03/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

Dit besluit is mede van toepassing op de beslissing van Onze Minister op de aanvraag tot vaststelling van de subsidie die voor de inwerkingtreding van dit besluit is gedaan.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2003.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 28 augustus 2003

Beatrix

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de negende september 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina