Interpretatie regelgeving cursusgelden

[Regeling vervallen per 01-08-2006.]
Geldend van 01-08-2003 t/m 31-07-2006

Interpretatie regelgeving cursusgelden

1. Algemeen

[Vervallen per 01-08-2006]

Eind vorig jaar heeft het veld aan CFI 14 cases doen toekomen met vragen over de interpretatie van de regels in de Les- en Cursusgeld Wet en het bijbehorende Uitvoeringsbesluit. Via deze publicatie informeer ik u over de interpretatie van de regelgeving n.a.v. deze cases. Ik verzoek u om ingaande 1 augustus 2003 bij de inning van de cursusgelden hiermee rekening te houden. Ik heb deze interpretatie ook bij afzonderlijk schrijven (kenmerk GEG/GGV-2003/69748 M van 24-7-2003) aan elke instelling in juli 2003 gezonden.

2. Interpretatie naar aanleiding van de cases

[Vervallen per 01-08-2006]

Bij de afstemming binnen het departement van de cases heb ik vastgesteld dat het Uitvoeringsbesluit inderdaad nog ruimte biedt voor interpretatieverschillen voor specifieke situaties die bij u in de praktijk van de uitvoering relevant zijn. De interpretatie van de huidige regelgeving voor de cases die aan mij zijn voorgelegd, heb ik opgenomen in bijlage 1 bij deze publicatie. De voorgelegde cases heb ik met mijn reactie opgenomen in bijlage 2 bij deze publicatie. Er is momenteel een wijziging van het besluit onderhanden en daarbij zal OCenW eventuele onduidelijkheden wegnemen en de interpretatie vastleggen. Via het uitvoeringsoverleg zal CFI de scholen hierbij betrekken voor eventuele voorstellen voor een eenvoudige uitvoering bij de scholen.

Bijlage 1. Interpretatie regelgeving les- en cursusgelden

[Vervallen per 01-08-2006]

Let op:

Het onderstaande is alleen van toepassing op cursusgeld, verschuldigd voor het volgen van (bekostigd) beroepsonderwijs (BBL en BOL met minder dan 850 contacturen), en niet van VAVO. Daarvoor is eveneens cursusgeld verschuldigd, maar met andere tarieven en cursusperioden; voor VAVO zijn er geen interpretatieproblemen gemeld en deze brief heeft dan ook geen betrekking op VAVO.

I. Algemeen

[Vervallen per 01-08-2006]

De belangrijkste algemene uitgangspunten ten aanzien van de verplichting tot cursusgeld zijn:

 • Een cursusjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli;

 • Cursusgeld wordt geheven per cursusjaar of voor dat gedeelte van de cursus dat daarbinnen valt;

 • Een cursus vangt in het algemeen aan op 1 augustus. Er kunnen andere aanvangsdata zijn, bijvoorbeeld 1 februari.

II. Specifieke punten

[Vervallen per 01-08-2006]

 • 1. De verplichting tot betaling van cursusgeld voor de deelnemer van 18 jaar of ouder vangt aan bij de aanvang van de cursus. Dat kan 1 augustus zijn, maar ook bijvoorbeeld 1 februari.

 • 2. De peildatum voor de leeftijdsbepaling van de deelnemer is de aanvangsdatum van de cursus en vervolgens de aanvang van ieder cursusjaar (1/8).

 • 3. Voor een deelnemer die later instroomt in een cursus geldt de aanvangsdatum van het cursusjaar of de eventuele latere aanvangsdatum van de cursus als peildatum voor de leeftijdsbepaling van deze deelnemer.

  Voorbeeld 1:

  De start van een 3-jarige cursus is op 1 oktober jaar x. De opleiding loopt tot 1 augustus jaar x+3. Een cursist stapt later in deze cursus en start op 1 december jaar x. Deze cursist is op 1 november 18 jaar geworden. De peildatum voor de leeftijdsbepaling is de aanvangsdatum van de cursus. De cursist was op deze aanvangsdatum (1 oktober jaar x ) nog geen 18 jaar en is dus geen cursusgeld verschuldigd voor de periode 1 december jaar x tot 1 augustus jaar x +1. Op 1 augustus jaar x+1 is de cursist 18 jaar en dus cursusgeld verschuldigd voor het tweede en het volgende cursusjaar (2 X 12 maanden).

  Schematisch als volgt:

  Bijlage 144998.png

  Ingeval deze cursist op 29 september jaar x 18 jaar was geworden, was voor de periode 1/12 x tot 1/8 x+1 wel cursusgeld verschuldigd (voor 8 maanden).

 • 4. De verplichting tot betaling van cursusgeld eindigt op de einddatum van de cursus. Indien een individuele cursist de cursus voor het einde verlaat met het diploma, kan restitutie plaatsvinden.

  Voorbeeld 2:

  De start van een 3-jarige cursus is op 1 februari jaar x. De opleiding loopt tot 1 februari jaar x+3. De cursist van 18 jaar (of ouder) op peildatum 1 febr. jaar x betaalt de eerste periode 6 maanden cursusgeld (1 februari tot 1 augustus).

  Voor de 2 volgende cursusjaren is 12 maanden cursusgeld verschuldigd. Het laatste deel van de cursus loopt van 1 augustus x+2 tot 1 februari x+3: voor deze periode betaalt de cursist 6 maanden cursusgeld. Indien hij uitstroomt met diploma op 1 december x+2 kan voor twee maanden restitutie plaats vinden.

  Schematisch als volgt:

  Bijlage 144999.png
 • 5. Voor een eenjarige cursus geldt voor de cursusgeldheffing een uitzondering: hierbij kan in één keer cursusgeld worden geheven voor de gehele duur van de cursus ongeacht de startdatum, bijvoorbeeld voor 12 maanden van 1/2 jaar x tot 1/2 jaar x+1.

 • 6. Voor de cursist die in de loop van het cursusjaar binnen dezelfde onderwijsinstelling overstapt van de ene naar de andere cursus, behoeft geen afrekening van het cursusgeld plaats te vinden. Dit is wel het geval indien voor de nieuwe cursus een hoger tarief voor cursusgeld geldt: het verschil moet dan alsnog worden betaald door de cursist.

 • 7. Voor het volgen van twee cursussen gelijktijdig bij dezelfde onderwijsinstelling is tweemaal cursusgeld verschuldigd. Dit punt wordt nader bezien in het kader van de maatregel uit het wetsvoorstel ”Korte klap” (zie ook de CFI informatiebrief van 28 mei 2003, BVH/ BVE-2003/70430M over dit onderwerp) dat bij meerdere inschrijvingen sprake is van éénmaal bekostiging.

Bijlage 2. Beschrijving 14 cases van de gebruikersgroep Noise

[Vervallen per 01-08-2006]

Nr.

Beschrijving Case door de instellingen

Reactie OCenW-CFI

1

Student start op 1 augustus een BBL opleiding niveau 3

Op 1 augustus is deze student jonger dan 18 jaar

Geen cursusgeld verschuldigd

Juiste interpretatie. De eis voor de leeftijd bij cursusgeld is 18 jaar of ouder; de deelnemer is op de startdatum van de cursus (1 aug.) nog geen 18 jaar en is dus geen cursusgeld verschuldigd..

2

Student start op 1 augustus een BBL opleiding niveau 3

Op 1 augustus is deze student ouder dan 18 jaar

Cursusgeld verschuldigd

Juiste interpretatie. De eis voor de leeftijd bij cursusgeld is 18 jaar of ouder; de deelnemer is op de startdatum van de cursus (1 aug.) 18 jaar en moet daarom cursusgeld betalen.

3

Student start op 1 februari een BBL opleiding niveau 3

Op 1 augustus is deze student jonger dan 18 jaar (de student is bij start van de opleiding (1 februari) wel 18 jaar of ouder)

Geen cursusgeld verschuldigd

Er is wel cursusgeld verschuldigd. De datum van de start van de cursus 1 februari is de peildatum voor de leeftijdsbepaling. De student was op 1 februari 18 jaar en is daarom cursusgeld verschuldigd. De onjuiste interpretatie is wel verschoonbaar d.w.z. tot 1 augustus 2003 hoeft er voor deze gehanteerde interpretatie geen correctie of vordering van cursusgeld plaats te vinden.

4

Student start op 1 februari een driejarige BBL opleiding niveau 3

Er is hier sprake van drie cursusgeldperioden

Op 1 augustus is deze student ouder dan 18 jaar. Er wordt dus voor het resterende deel van de cursusgeldperiode cursusgeld in rekening gebracht. (van februari t/m juli). Daarna wordt een volledige cursusgeldperiode in rekening gebracht (van augustus t/m juli daaropvolgend In de ”derde” cursusgeldperiode wordt wederom een volledige cursusgeldperiode in rekening gebracht eventueel daarna restitutie (behalen van diploma)

Cursusgeld verschuldigd (6/12*cursusgeld-bedrag)

• 12/12 cursusgeld verschuldigd

• 12/12 cursusgeld verschuldigd eventueel restitutie maximaal 10/12.

(1/10 deel van het resterende deel van de cursusgeldperiode)

Deze case bevat een opleiding met een periode van 3 jaar, uitgaande van een beëindiging op 1 februari. De interpretatie bij deze case is niet juist. Er is sprake van 4 periodes. In het voorbeeld 2 van bijlage 1 van deze brief is de juiste interpretatie voor deze case opgenomen.

Indien, zoals in deze case beschreven, in de laatste (”vierde”)periode cursusgeld is betaald voor 12 maanden (tot 1/8 ) dan is er voor 6 maanden onverschuldigde betaling verricht. Immers de cursus eindigt op 1 februari. Bij vertrek van de deelnemer bij de instelling op 1 februari (met of zonder diploma) dient het bedrag van 6 maanden zonder verder verzoek van de deelnemer door de instelling te worden terugbetaald.

5

Student start op 1 februari een éénjari-ge BBL opleiding niveau 3

Er is hier in feite sprake van twee cursusgeldperioden

artikel 11 van Besluit van 7 juni 2000, houdende intrekking van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet en vervanging door het uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000 (Stb 250).

Op 1 augustus is deze student ouder dan 18 jaar

• De eerste cursusgeldperiode wordt volledig in rekening gebracht (van februari t/m januari daaropvolgend

Anders:

• Eerste cursusgeldperiode 6/12 deel (van 1-2 t/m 31-7 daaropvolgend)

Tweede cursusgeldperiode 12/12 deel (van 1-8 t/m 31-7 2003). Na het behalen van diploma vindt op aanvraag restitutie plaats (1/10 deel van het resterende deel van de cursusgeldperiode)

Cursusgeld verschuldigd €  427,01

In de toelichting bij het Uitvoeringsbesluit is voor deze situatie een uitzondering gemaakt voor de cursusgeldheffing. De juiste interpretatie is: het cursusgeld wordt bij het begin van de cursus, dus op 1 februari, in één keer volledig in rekening gebracht (van februari t/m januari daaropvolgend).

6

Student start op 1 augustus een BBL opleiding niveau 3 beëindigd na twee maanden de overeenkomst en sluit een nieuwe overeenkomst voor een andere BBL opleiding niveau 3

Op 1 augustus is deze student jonger dan 18 jaar (de student is bij de tweede overeenkomst wel 18 jaar bij start opleiding)

Geen cursusgeld verschuldigd

Juiste interpretatie, indien de startdatum van de nieuwe cursus 1 augustus was en de cursist hierin dus later instroomt.

7

Student start op 1 augustus een BBL opleiding niveau 3 beëindigd na twee maanden de overeenkomst en sluit een nieuwe overeenkomst voor een andere BBL opleiding niveau 3

Op 1 augustus is deze student ouder dan 18 jaar

Cursusgeld verschuldigd Voor de eerste overeenkomst. Voor de tweede overeenkomst wordt geen cursusgeld meer in rekening gebracht.

Juiste interpretatie. Voor de cursist die in de loop van het cursusjaar binnen dezelfde onderwijsinstelling overstapt van de ene naar de andere cursus, hoeft geen afrekening van het cursusgeld plaats te vinden, tenzij voor de nieuwe cursus een hoger tarief geldt.

8

Student stapt lopende een cursusgeldperiode over van een BOL (vt) opleiding niveau 3 naar een BBL opleiding niveau 3

Op 1 augustus is deze student jonger dan 18 jaar

Geen cursusgeld verschuldigd

Als de cursus BBL ook een startdatum kent van 1 augustus of eerder dan is de interpretatie juist. Is de cursus BBL later gestart dan 1 augustus, dan moet deze latere datum gelden als peildatum voor de leeftijdsbepaling voor de betaling van cursusgeld en is er dus wel cursusgeld verschuldigd.

9

Student stapt lopende een cursusgeldperiode over van een BOL (vt) opleiding niveau 3 naar een BBL opleiding niveau 3

Op 1 augustus is deze student ouder dan 18 jaar

Resterende deel van de cursusgeldperiode wordt in rekening gebracht (maximaal 12/12)

Juiste interpretatie. De deelnemer is op 1 augustus 18 jaar.

10

Student stapt lopende een cursusgeldperiode over van een BBL opleiding niveau 3 naar een BOL (vt) opleiding niveau 3

Op 1 augustus is deze student ouder dan 18 jaar

Restitutie indien aan de voorwaarden wordt voldaan

Restitutie indien aan de voorwaarden is voldaan.

11

Student stapt lopende een cursusgeldperiode over van een BBL opleiding niveau 3 naar een BBL opleiding niveau 2

Op 1 augustus is deze student jonger dan 18 jaar

Geen cursusgeld verschuldigd

Als de tweede cursus BBL ook een startdatum kent van 1 augustus of eerder dan is de interpretatie juist. Is de tweede cursus BBL later gestart dan 1 augustus, dan moet deze latere datum gelden als peildatum voor de leeftijdsbepaling voor de betaling van cursusgeld.

12

Student stap lopende een cursusgeldperiode over van een BBL opleiding niveau 3 naar een BBL opleiding niveau 2

Op 1 augustus is deze student ouder dan 18 jaar

Restitutie indien aan de voorwaarden wordt voldaan

Nee, er is geen restitutie mogelijk. Zie verder punt 6 Bijlage 1.

13

Student stap lopende een cursusgeldperiode over van een BBL opleiding niveau 2 naar een BBL opleiding niveau 3

Op 1 augustus is deze student jonger dan 18 jaar

Geen cursusgeld verschuldigd

Als de tweede cursus BBL ook een startdatum kent van 1 augustus of eerder dan is de interpretatie juist. Is de tweede cursus BBL later gestart dan 1 augustus, dan moet deze latere datum gelden als peildatum voor de leeftijdsbepaling voor de betaling van cursusgeld.

14

Student stap lopende een cursusgeldperiode over van een BBL opleiding niveau 2 naar een BBL opleiding niveau 3

Op 1 augustus is deze student ouder dan 18 jaar

Restitutie indien aan de voorwaarden wordt voldaan

Resterende deel van de cursusgeldperiode wordt in rekening gebracht (maximaal 12/12) (tarief niveau 3 / 4)

Praktisch vindt er een verrekening plaats

Voor de cursist die in de loop van het cursusjaar binnen dezelfde onderwijsinstelling overstapt van de ene naar de andere cursus, behoeft geen afrekening van het cursusgeld plaats te vinden. Wel moet ingeval de nieuwe opleiding een hoger tarief kent voor cursusgeld, het verschil aan cursusgeld worden bijbetaald vanaf het moment van de overstap.

Terug naar begin van de pagina