Regeling Examencondities cspe 2004

Geldend van 13-09-2003 t/m heden

Regeling examencondities centraal schriftelijk examen en centraal praktisch examen (cspe) 2004

De voorzitter van de Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven (CEVO)

Gelet op:

  • artikel 39 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.;

  • de regeling Definitieve vaststelling van de examenprogramma's vmbo (Gele katern van Uitleg nr. 13, 17 mei 2000)

  • de regeling Examenprogramma's landbouw en landbouw-breed vmbo (Nederlandse Staatscourant nr. 163, 24 augustus 2000)

  • de regeling Kaders cspe 2004 vmbo (elders in dit Gele katern)

Besluit

Artikel 1. ICT in het cspe 2004

Voor ieder beroepsgericht programma in het vmbo geldt:

  • 1. ICT-toepassingen die voor kunnen komen in het cpe BB 2004, kunnen eveneens deel uit maken van het cspe 2004.

  • 2. Een gedeelte van de vaktheorie kan zowel schriftelijk als met behulp van de computer getoetst worden.

Artikel 2. Het examenrooster voor het cspe 2004

  • 1 De begindatum voor het cspe is maandag 5 april 2004.

  • 2 Voor het cspe eindigt het eerste tijdvak op vrijdag 28 mei 2004.

  • 3 Het tweede tijdvak voor het cspe begint op woensdag 9 juni 2004.

  • 4 Voor het cspe eindigt het tweede tijdvak op dinsdag 22 juni 2004.

Artikel 3. De beoordeling van het cspe 2004

De bepalingen in de regeling Beoordeling centraal examen (Uitleg Gele katern nr. 18 van 31 juli 2002) zijn onverminderd van toepassing op het cspe.

Artikel 4. Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-regelingen worden geplaatst.

Van deze plaatsing zal mededeling gedaan worden in de staatscourant.

Artikel 5. Inwerkingtreding

De regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na datum van uitgifte van OCenW-Regelingen, waarin deze mededeling bekend is gemaakt, en werkt terug tot 1 augustus 2003.

De

voorzitter van de CEVO

,

drs. J. Bouwsma

Terug naar begin van de pagina