Tijdelijke regeling verlening EG-goedkeuring tachograafkaarten

[Regeling vervallen per 05-08-2004.]
Geldend van 31-08-2003 t/m 04-08-2004

Regeling ter uitvoering van de artikelen 4 tot en met 8 en hoofdstuk 8 van bijlage IB van Verordening (EG) nr. 3821/85 van de Raad van de Europese Unie van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer (PbEG L 370) en artikel 2.4:5, eerste lid, van het Arbeidstijdenbesluit vervoer (Tijdelijke regeling verlening EG-goedkeuring tachograafkaarten)

De Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 4 tot en met 8 en hoofdstuk 8 van bijlage IB van Verordening (EG) nr. 3821/85 van de Raad van de Europese Unie van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer (PbEG L 370) en artikel 2.4:5, eerste lid, van het Arbeidstijdenbesluit vervoer;

Besluiten:

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 05-08-2004]

Artikel 1

[Vervallen per 05-08-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. verordening: Verordening (EG) 3821/85 van de Raad van de Europese Unie van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer (PbEG L 370);

 • b. tachograafkaart: kaart als bedoeld in bijlage IB, hoofdstuk I, onderdeel kk, van de verordening, zijnde een bestuurderskaart, een bedrijfskaart, een werkplaatskaart of een controlekaart;

 • c. functiecertificaat: certificaat als bedoeld in hoofdstuk VIII, onder 3, en appendix 9 van bijlage IB van de verordening;

 • d. minister: Minister van Verkeer en Waterstaat.

§ 2. Aanvraag voor een EG-goedkeuring voor een tachograafkaart

[Vervallen per 05-08-2004]

Artikel 2

[Vervallen per 05-08-2004]

 • 1 De aanvraag voor een EG-goedkeuring van een tachograafkaart wordt ingediend bij de minister.

 • 2 De aanvraag vermeldt voor welk soort tachograafkaart de EG-goedkeuring wordt gevraagd.

 • 3 De aanvraag gaat in ieder geval vergezeld van:

  • a. een functiecertificaat, afgegeven door de minister;

  • b. een veiligheidscertificaat, afgegeven door een door het Information Technology Security Evaluation Criteria 1991 (ITSEC) geaccrediteerde instantie, als bedoeld in appendix 9, onder 1, en appendix 10 van bijlage IB van de verordening;

  • c. een interoperabiliteitscertificaat, afgegeven door een door de Europese Commissie aangewezen laboratorium, als bedoeld in hoofdstuk VIII, onder 4, van bijlage IB van de verordening;

  • d. overige door de minister noodzakelijk geachte documentatie als bedoeld in hoofdstuk VIII, onder 3, van bijlage IB van de verordening.

 • 4 Een EG-goedkeuring wordt verleend indien voldaan wordt aan hoofdstuk VIII van bijlage IB van de verordening.

§ 3. Aanvraag voor een functiecertificaat

[Vervallen per 05-08-2004]

Artikel 3

[Vervallen per 05-08-2004]

 • 1 De aanvraag voor een functiecertificaat wordt ingediend bij de minister.

 • 2 De aanvraag vermeldt voor welk soort tachograafkaart het functiecertificaat wordt gevraagd.

 • 3 De aanvraag gaat vergezeld van door de minister noodzakelijk geachte documentatie als bedoeld in hoofdstuk VIII, onder 3, van bijlage IB van de verordening.

 • 4 Een functiecertificaat wordt verleend indien voldaan is aan appendix 9 van bijlage IB van de verordening.

§ 4. Intrekking van de EG-goedkeuring

[Vervallen per 05-08-2004]

Artikel 4

[Vervallen per 05-08-2004]

 • 1 De EG-goedkeuring kan worden ingetrokken, indien door de minister wordt vastgesteld dat de omstandigheid als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de verordening zich voordoet, met dien verstande dat de EG-goedkeuring niet eerder wordt ingetrokken dan nadat de fabrikant in de gelegenheid is gesteld de productie van tachograafkaarten binnen een door de minister te bepalen termijn in overeenstemming te brengen met het goedgekeurde model.

 • 2 De EG-goedkeuring wordt in ieder geval ingetrokken als de omstandigheid als bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de verordening zich voordoet.

§ 5. Slotbepalingen

[Vervallen per 05-08-2004]

Artikel 5

[Vervallen per 05-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 5 augustus 2004.

Artikel 6

[Vervallen per 05-08-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling verlening EG-goedkeuring tachograafkaarten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat

K.M.H. Peijs

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina