Wijzigingsbesluit Reglement rijbewijzen (implementatie richtlijn Commissie EG)

[Regeling materieel uitgewerkt per 31-12-2015.]
Geldend van 01-04-2004 t/m heden

Besluit van 27 augustus 2003, houdende wijziging van het Reglement rijbewijzen ter implementatie van richtlijn nr. 2000/56/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 14 september 2000 tot wijziging van richtlijn nr. 91/439/EEG van de Raad betreffende het rijbewijs (PbEG L 237)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 4 juli 2003, nr. HDJZ/AWW/2003–1447, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op richtlijn nr. 2000/56/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 14 september 2000 tot wijziging van richtlijn 91/439/EEG van de Raad betreffende het rijbewijs (PbEG L 237) en op artikel 111, eerste lid, onderdeel b, van de Wegenverkeerswet 1994;

De Raad van State gehoord (advies van 4 augustus 2003, nr. W09.03.0295/V;

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 26 augustus 2003, nr. HDJZ/AWW/2003-1854, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel III

Ten aanzien van voertuigen onderscheidenlijk combinaties van voertuigen, vóór de datum van inwerkingtreding van artikel I, onderdelen H tot en met K, van dit besluit in gebruik als examenvoertuig onderscheidenlijk als examencombinatie voor het praktijkexamen voor de rijbewijscategorieën C, E bij C, D en E bij D blijven de artikelen 73, 74, 76 en 77 van het Reglement rijbewijzen zoals die artikelen luidden vóór de datum van inwerkingtreding van artikel I, onderdelen H tot en met K, van dit besluit, van kracht tot 30 september 2013.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 augustus 2003

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K. M. H. Peijs

Uitgegeven de vierde september 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina