Vaststellingsregeling vergoedingsbedragen Georganiseerd Overleg (G.O-faciliteiten) en vakbondsfaciliteiten, schooljaar 2003 - 2004

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 27-09-2003 t/m 30-12-2004

Vaststelling vergoedingsbedragen voor het Georganiseerd Overleg (G.O-faciliteiten) en vakbondsfaciliteiten, schooljaar 2003 - 2004

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op:

  • artikel 30 van het Rechtspositiebesluit WPO/WEC, juncto artikel 7, tweede lid, van de Regeling GO- en vakbondsfaciliteiten 1998, artikel 11 van het Besluit RVC’s, regionaal zorgbudget en praktijkscholen met declaratiebekostiging (Stb.2003, 262);

Besluit

Artikel 1. Vaststelling vergoedingsbedragen voor GO- en vakbondsfaciliteiten voor het schooljaar 2003-2004

[Vervallen per 31-12-2004]

De vergoedingsbedragen per jaar bij een normbetrekking, bedoeld in artikel 7, tweede lid, van de Regeling GO- en vakbondsfaciliteiten 1998, worden voor het schooljaar 2003-2004 als volgt vastgesteld:

  • a. voor het basisonderwijs met inbegrip van de speciale scholen voor basisonderwijs en de centrale diensten, bedoeld in artikel 68 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 69 van de Wet op de expertisecentra en artikel 53b van de Wet op het voortgezet onderwijs: € 45.086,--;

  • b. voor het speciaal en het voortgezet speciaal onderwijs, het speciaal voortgezet onderwijs en de scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging: € 48.740,--

Artikel 2. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW Regelingen, waarin deze regeling is geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2003. Deze regeling vervalt met ingang van 1 augustus 2004.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina