Besluit ozonlaagafbrekende stoffen milieubeheer

[Regeling vervallen per 30-06-2011.]
Geldend van 01-01-2010 t/m 29-06-2011

Besluit van 25 augustus 2003, houdende nieuwe regels betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken (Besluit ozonlaagafbrekende stoffen Wms 2003)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 16 juli 2002, nr. MJZ2002060834, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op verordening (EG) nr. 2037/2000 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 juni 2000 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen (PbEG L 244) en artikel 24 van de Wet milieugevaarlijke stoffen;

De Raad van State gehoord (advies van 22 oktober 2002, nr. WO8.02.0336/V);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 22 juli 2003, nr. MJZ 2003070049, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 30-06-2011]

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a. ozonverordening: verordening (EG) nr. 2037/2000 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 juni 2000 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen (PbEG L 244);

 • b. gereguleerde stoffen: stoffen, genoemd in artikel 2 van de ozonverordening.

Artikel 2

[Vervallen per 30-06-2011]

Daar waar de ozonverordening een bevoegdheid toekent aan de bevoegde instantie van een lidstaat is Onze Minister bevoegd te handelen.

Artikel 3

[Vervallen per 30-06-2011]

Het is verboden:

 • a. te handelen in strijd met de verboden, gesteld bij artikel 3, eerste lid, artikel 4, eerste lid in samenhang met het vierde lid, zesde lid, artikel 5, eerste lid, in samenhang met het tweede tot en met vijfde lid, artikel 8, artikel 9, eerste lid, artikel 11, artikel 14, eerste lid, in samenhang met de artikelen 8, 9 en 11, tweede en derde lid, en artikel 22, eerste lid, van de ozonverordening;

 • b. te handelen in strijd met de voorschriften gesteld bij artikel 3, derde lid, artikel 4, derde en vijfde lid, artikel 12, derde lid, artikel 16, eerste tot en met vierde lid, en artikel 19, eerste, derde en vierde lid en lid 4 bis, van de ozonverordening;

 • c. te handelen in strijd met een voorschrift dat is verbonden aan een vergunning, verleend krachtens artikel 6, eerste lid, of artikel 12, eerste en vierde lid, van de ozonverordening;

 • d. te handelen in strijd met de toestemming, verleend krachtens artikel 13 van de ozonverordening;

 • e. methylbromide te produceren.

Artikel 4

[Vervallen per 30-06-2011]

 • 1 Bij ministeriële regeling worden regels gesteld ter uitvoering van artikel 16, vijfde lid, eerste volzin, van de ozonverordening.

 • 2 Degene die een inrichting drijft draagt er zorg voor dat de gegevens over de hoeveelheden gebruikte gereguleerde stoffen als bedoeld in artikel 16, zesde lid, van de ozonverordening, overeenkomstig door Onze Minister te stellen regels worden geregistreerd en worden toegezonden aan Onze Minister.

Artikel 5

[Vervallen per 30-06-2011]

 • 1 Het is verboden gereguleerde stoffen bedrijfsmatig toe te passen of voorhanden te hebben in apparatuur, indien die apparatuur onvoldoende lekdicht is.

 • 2 Bij ministeriële regeling worden regels gesteld ter uitvoering van artikel 17, eerste lid, eerste volzin, derde en vierde lid, van de ozonverordening.

Artikel 6

[Vervallen per 30-06-2011]

 • 1 Bij ministeriële regeling worden regels gesteld inzake de examinering en diplomering van personen die werkzaamheden aan apparatuur als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de ozonverordening verrichten.

 • 2 Bij ministeriële regeling worden regels gesteld inzake de certificering van bedrijven die werkzaamheden aan apparatuur als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de ozonverordening verrichten.

 • 3 Bij ministeriële regeling worden regels gesteld inzake de aanwijzing van instellingen die met de examinering en diplomering van personen, bedoeld in het eerste lid, of met de certificering van bedrijven, bedoeld in het tweede lid, zijn belast.

Artikel 11

[Vervallen per 30-06-2011]

[Red: Wijzigt het Besluit implementatie EG-verbodsrichtlijn Wms 1998.]

Artikel 12

[Vervallen per 30-06-2011]

[Red: Wijzigt het Besluit PAK-houdende coatings en producten Wms 2003.]

Artikel 13

[Vervallen per 30-06-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop vier weken zijn verstreken sedert de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 14

[Vervallen per 30-06-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ozonlaagafbrekende stoffen milieubeheer.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 augustus 2003

Beatrix

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P. L. B. A. van Geel

Uitgegeven de zestiende september 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina