Intrekkingsregeling Regeling vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003 etc. i.v.m. [...] vervoersbeperkingsgebied Gelderse Vallei en Compartiment A

[Regeling vervallen per 23-08-2004.]
Geldend van 22-08-2003 t/m 22-08-2004

Intrekkingsregeling Regeling vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003 etc. i.v.m. vervallen vervoersbeperkingsgebied Gelderse Vallei en Compartiment A

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op Beschikking 2003/428/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 11 juni 2003 houdende vaststelling van aanvullende maatregelen die moeten worden getroffen voordat de beperkende maatregelen die met betrekking tot aviaire influenza van toepassing zijn op grond van Richtlijn 92/40/EEG van de Raad, worden ingetrokken (PbEG L 144);

Gelet op Richtlijn 92/40/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 19 mei 1992 tot vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van aviaire influenza (PbEG L 167);

Gelet op artikel 10, eerste lid, van Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224);

Gelet op de artikelen 15, eerste lid, aanhef en onderdelen b en e, 17, 18, eerste en tweede lid, 29, 30, eerste en derde lid, 31, 77 en 107 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Gelet op artikel 4.9, eerste lid, Regeling keuring en handel dierlijke producten;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 23-08-2004]

De Regeling vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003 wordt ingetrokken.

Artikel II

[Vervallen per 23-08-2004]

De Regeling compartimentering AI-gevoelige dieren 2003 wordt ingetrokken.

Artikel III

[Vervallen per 23-08-2004]

De Tijdelijke regeling vervoers- en exportverbod pluimvee 2003 I wordt ingetrokken.

Artikel IV

[Vervallen per 23-08-2004]

De Bezoekersregeling Aviaire Influenza 2003 wordt ingetrokken.

Artikel VI

[Vervallen per 23-08-2004]

  • 1 De gezondheidsverklaring afgegeven ten behoeve van het vervoer van AI-gevoelige dieren op grond van de Regeling vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003 wordt gedurende 12 maanden vanaf inwerkingtreding van deze regeling op het bedrijf bewaard door de eigenaar, houder of hoeder van de AI-gevoelige dieren.

  • 2 De registratie, bedoeld in artikel 10, van de Regeling vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003, artikel 4, onderdeel b, van de Regeling compartimentering AI-gevoelige dieren en de artikelen 5, eerste lid, onderdeel b, en 8, tweede en derde lid, van de Bezoekersregeling Aviaire Influenza 2003 wordt gedurende 12 maanden vanaf inwerkingtreding van deze regeling op het bedrijf bewaard.

  • 3 De registratie die op grond van de Tijdelijke regeling vervoers- en exportverbod pluimvee 2003 I is bijgehouden, wordt gedurende 12 maanden vanaf inwerkingtreding van deze regeling op het bedrijf bewaard.

  • 4 De registratie die is bijgehouden ingevolge een ontheffing van de Regeling vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003 en de Tijdelijke regeling vervoers- en exportverbod pluimvee 2003 I wordt gedurende 12 maanden vanaf inwerkingtreding van deze regeling op het bedrijf bewaard.

Artikel VII

[Vervallen per 23-08-2004]

Een kenteken dat ingevolge artikel 3 van de Regeling compartimentering AI-gevoelige dieren 2003 is afgegeven wordt verwijderd en binnen 24 uur na inwerkingtreding van deze regeling geretourneerd aan het Agentschap LASER of aan een keuringsstation van de RDW Centrum voor voertuigtechniek en informatie.

Artikel VIII

[Vervallen per 23-08-2004]

Deze regeling wordt aan de media bekend gemaakt en treedt op 22 augustus 2003, om 19.00 uur, in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 augustus 2003

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
overeenkomstig het door de minister genomen besluit,
de

Directeur-Generaal

,

R.M. Bergkamp

Terug naar begin van de pagina