Wijzigingsregeling Regeling vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003, etc. (opheffing vervoersbeperkingsgebied Nederweert-Zuid en compartiment G)

[Regeling vervallen per 01-08-2004.]
Geldend van 20-08-2003 t/m 31-07-2004

Wijzigingsregeling Regeling vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003, etc. (opheffing vervoersbeperkingsgebied Nederweert-Zuid en compartiment G)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op Beschikking 2003/428/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 11 juni 2003 houdende vaststelling van aanvullende maatregelen die moeten worden getroffen voordat de beperkende maatregelen die met betrekking tot aviaire influenza van toepassing zijn op grond van Richtlijn 92/40/EEG van de Raad, worden ingetrokken (PbEG L 144);

Gelet op Richtlijn 92/40/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 19 mei 1992 tot vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van aviaire influenza (PbEG L 167);

Gelet op artikel 10, eerste lid, van Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224);

Gelet op de artikelen 15, eerste lid, aanhef en onderdelen b en e, 17, 18, eerste en tweede lid, 29, 30, eerste en derde lid, 31, 77 en 107 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Gelet op artikel 4.9, eerste lid, Regeling keuring en handel dierlijke producten;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-08-2004]

[Red: Wijzigt de Regeling vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003.]

Artikel II

[Vervallen per 01-08-2004]

[Red: Wijzigt de Regeling compartimentering AI-gevoelige dieren 2003.]

Artikel III

[Vervallen per 01-08-2004]

In afwijking van artikel 3, vierde lid, van de Regeling compartimentering AI-gevoelige dieren 2003 wordt een kenteken dat ingevolge artikel 3 van die regeling is afgegeven voor compartiment G verwijderd en binnen 24 uur na inwerkingtreding van deze regeling geretourneerd aan het Agentschap LASER of aan een keuringsstation van de RDW Centrum voor voertuigtechniek en informatie.

Artikel IV

[Vervallen per 01-08-2004]

Deze regeling wordt aan de media bekend gemaakt en treedt op 20 augustus 2003, om 17.00 uur, in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 augustus 2003

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
overeenkomstig het door de minister genomen besluit,
de

Directeur-Generaal

,

A.N. v.d. Zande

Terug naar begin van de pagina