Instellingsbesluit Regiegroep Belvedere

Geldend van 06-09-2003 t/m heden

Instellingsbesluit Regiegroep Belvedere

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen M.C. van der Laan,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Minister van Verkeer en Waterstaat;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

 • b. de regiegroep: de in artikel 2 bedoelde Regiegroep Belvedere;

 • c. Belvederebeleid: het beleid verwoord in de Nota Belvedere (Kamerstukken II 1998/99, 26 663, nr. 2).

Artikel 2

 • 1. Er is een Regiegroep Belvedere.

 • 2. De regiegroep heeft tot taak het doen van voorstellen aan de minister die richting kunnen geven aan beslissingen over de te stellen prioriteiten in, en bijdragen aan het vergroten van het draagvlak voor, de uitvoering van het Belvederebeleid.

Artikel 3

 • 1. De regiegroep bestaat uit een voorzitter en zes leden.

 • 2. De minister benoemt en ontslaat de voorzitter en de leden van de regiegroep.

Artikel 5

Tot lid van de regiegroep worden benoemd:

 • dhr. Th.H.C. Peters;

 • dhr. drs. E.H.T.M. Nijpels;

 • mw. A.C. de Bruijn;

 • dhr. T. van der Torren;

 • dhr. mr. ir. H.L. Tiesinga;

 • dhr. drs. R.J.M. van Hengstum.

Artikel 6

De minister voegt een medewerker van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen als secretaris en een medewerker als plaatsvervangend secretaris aan de regiegroep toe.

Artikel 8

De archiefbescheiden van de regiegroep worden na opheffing van de regiegroep of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van de Directie Cultureel Erfgoed van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Artikel 9

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 5 februari 2003.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

M.C. van der Laan

Terug naar begin van de pagina