Omzetbelasting, reikwijdte onderwijsvrijstelling, ter beschikking stellen van personeel versus het verzorgen van onderwijs

[Regeling vervallen per 02-09-2006 met terugwerkende kracht tot en met 23-08-2006.]
Geldend van 19-08-2003 t/m 22-08-2006

Omzetbelasting, reikwijdte onderwijsvrijstelling, ter beschikking stellen van personeel versus het verzorgen van onderwijs

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Aan mij is een vraag voorgelegd over de toepassing van de BTW-vrijstelling voor het verstrekken van onderwijs. De vraag en het antwoord zijn hierna opgenomen.

Feiten

[Vervallen per 02-09-2006]

Een ondernemer heeft met een onderwijsinstelling een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor het aanbieden van beroepsbegeleidende leerwegen (hierna: BBL) aan zijn personeelsleden. Via het volgen van BBL kunnen de personeelsleden landelijk erkende kwalificaties behalen voor o.a. de detailhandel en de horeca. De onderwijsinstelling dient bij het aanbieden van BBL te voldoen aan de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. BBL zijn aan te merken als een beroepsopleiding in de zin van artikel 11, eerste lid, onderdeel o, 2°, van de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: de Wet) juncto artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 (hierna: het Uitvoeringsbesluit).

De onderwijsinstelling is blijkens de samenwerkingsovereenkomst verantwoordelijk voor de uitvoering en de kwaliteit van het onderwijs.

Voor het verzorgen van het onderwijs aan de personeelsleden dient de onderwijsinstelling volgens de gesloten overeenkomst gebruik te maken van docenten en leslokalen waarover de ondernemer beschikt. De docenten zijn bij de betrokken ondernemer in loondienst en hebben functies die niet zijn gerelateerd aan onderwijsactiviteiten. De onderwijsinstelling vergoedt aan de ondernemer de hieraan verbonden kosten.

Vraag

[Vervallen per 02-09-2006]

Kan het ter beschikking stellen van docenten door de ondernemer aan de onderwijsinstelling worden beschouwd als het verstrekken van een beroepsopleiding in de zin van artikel 11, eerste lid, onderdeel o, 2°, van de Wet juncto artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van het Uitvoeringsbesluit?

Antwoord

[Vervallen per 02-09-2006]

Nee. De prestatie die de ondernemer jegens de onderwijsinstelling verricht is te kwalificeren als het ter beschikking stellen van personeel en niet als het verstrekken van onderwijs, omdat:

  • de onderwijsinstelling blijkens de samenwerkingsovereenkomst verantwoordelijk is voor de uitvoering en de kwaliteit van het onderwijs;

  • anders dan in de situatie die aan de orde was in Hoge Raad 22 oktober 1986, BNB 1986/342, hier geen sprake is van op zelfstandige basis werkende docenten, die als zodanig een deel van een beroepsopleiding verzorgen.

De dienst is derhalve belast naar het algemene BTW-tarief.

Terug naar begin van de pagina