Nieuwe codes volwasseneneducatie

Geldend van 10-09-2003 t/m heden

Nieuwe codes volwasseneneducatie

Algemeen

Bij de voorbereiding van de invoering van het persoonsgebonden nummer, ook wel onderwijsnummer genoemd, in het BVE-veld, is er met de Bedrijfstakgroep (BTG) Educatie afgesproken dat er een nieuwe indeling komt voor opleidingen en vakken in de Volwasseneneducatie. De opleidingen zijn voorgesteld door de BTG, de vakken door OC&W. Deze laatste zijn grotendeels overgenomen van het Voortgezet Onderwijs, maar er zijn enkele vakken toegevoegd die alleen voorkomen in de Volwasseneneducatie. De bijbehorende codes zijn door de BTG en de Begeleidingsgroep Invoering Onderwijsnummer BVE (BIOB, met vertegenwoordigers van BVE-instellingen en OC&W) goedgekeurd en gepubliceerd als onderdeel van het Programma van Eisen Onderwijsnummer BVE op de Internetsite www.onderwijsnummer.nl.

De tabellen met de nieuwe codes gaan hierbij als bijlage 1 (opleidingen) en bijlage 2 (vakken).

Ik verzoek u deze codes met ingang van oktober 2003 te gebruiken. (De vorige versie van deze tabellen is in de zomer van 2002 verspreid door de Bve Raad en is beschikbaar gesteld op de Internetsite www.cfi.kennisnet.nl van Cfi (tabblad BVE, rubriek brochures, KSE-tabel). Daar zijn opleidingen en vakken nog gecombineerd in één tabel.)

Het is het voornemen het onderwijsnummer in de loop van het studiejaar 2004/5 in te voeren. (Het registreren van het SOFI-nummer is al in januari 2003 gestart.) De daartoe benodigde regeling wordt waarschijnlijk in september 2003 gepubliceerd. Hierin worden ook de nieuwe codes (officieel) ingevoerd.

In de loop van het daaraan voorafgaande studiejaar (2003/2004) zullen al experimenten worden uitgevoerd wat betreft de gegevensuitwisseling tussen de BVE-instellingen en de IB-Groep. In BIOB is afgesproken dat na de invoering van de nieuwe codes voor het onderwijsnummer deze ook zullen worden gebruikt voor de oude (papieren) tellingen, om de instellingen niet met twee verschillende codes tegelijk te laten werken. Daarom worden thans, vooruitlopend op de publicatie van die regeling, de nieuwe codes voor Volwasseneneducatie gepubliceerd, met het verzoek deze, zoals met de BTG en de Bve Raad is afgesproken, vanaf het studiejaar 2003/4 te gebruiken. De eerste telling waarbij de nieuwe codes kunnen worden gebruikt, is de Referentieramingtelling die in oktober 2003 gehouden wordt.

De eerste experimentele levering in het kader van het onderwijsnummer wordt in februari 2004 verwacht. De codes zullen worden opgenomen in BRIN.

In het bovengenoemde Programma van Eisen staan ook conversietabellen om oude codes om te zetten naar nieuwe. (Voor opleidingen zijn die maar beperkt van toepassing, omdat het aantal nieuwe opleidingen groter is dan het aantal oude.) In het oude systeem hadden opleidingen en vakken beide een code van 5 cijfers. De nieuwe codes zijn aangepast aan het format dat bij VO in gebruik is: 4 cijfers voor de opleidingen en 3 voor de vakken.

Nadere informatie is te krijgen bij het ICO (tel. 079-323 2666).

Toelichting vakcodes

Met de invoering van het onderwijsnummer bij Volwasseneneducatie komen de oude opleidingen- en vakcodes te vervallen.

De vakcodes worden in overleg met de IB-Groep vastgesteld. Op verzoek van de Inspectie maken de officiële codes van alle vakken van het Voortgezet Onderwijs (VO), die gepubliceerd zijn in het Gele Katern (HAVO/VWO in nummer 18c, 28 juli 1999; VMBO in nummer 12, 22 mei 2002), daar onderdeel van uit.

In de tabel in bijlage 2 wordt in de kolom Niveau aangegeven om welk schooltype het gaat. VMBO en VE (Volwasseneneducatie) zijn uitsluitend bedoeld voor het aangegeven type onderwijs. VO verwijst in de eerste plaats naar HAVO en VWO, maar wordt soms ook voor VMBO gebruikt. De systematiek is zodanig dat het niveau niet altijd uit de code af te leiden is. Dat is alleen mogelijk in combinatie met de opleiding. Voor de Volwasseneneducatie wordt daarop aangesloten door, waar mogelijk, dezelfde codes te gebruiken voor de lagere niveaus (1-2). Indien bij een vak onderscheid wordt gemaakt tussen VMBO en HAVO/VWO (in de tabel dan aangeduid met VO), dient voor niveau 1-2 de code van het VMBO-vak gekozen te worden. Voor Frans op niveau 2 dient men dus code 53 te kiezen en niet code 51 of 52.

Naast vakken die ook in het VO voorkomen zijn er vakken die alleen bij Volwasseneneducatie voorkomen. In bijlage 2 hebben die een code tussen 990 en 999 gekregen. N.b. De codes 991 en 999 dienen alleen gebruikt te worden voor vakken die niet in het VO voorkomen.

In bijlage 1 worden oude en nieuwe codes onderscheiden. Oud en nieuw slaan hier echter op het vak, en niet op de code zelf. Oude vakken zijn vakken die bestonden vóór invoering van de twee-fasenstructuur. Nieuwe vakken zijn vakken die daarna zijn ingevoerd.

De vakkentabel wordt regelmatig bijgesteld. Bijlage 2 is gebaseerd op de VO-tabel van 2002. In 2003 wordt voor het VO een nieuwe gepubliceerd. De verwachting is dat de voornaamste wijzigingen zullen bestaan uit het vervallen van oude opleidingen. Ik verwacht echter >lijn< voorlopig geen wijzigingen in de VE-vakken.

Bijlage 1. Opleidingentabel Educatie 2003-2004

Dit is de nieuwe tabel voor de codering van opleidingen educatie. Hij is vastgesteld in overleg met Cfi en de Inspectie. Hij is gebaseerd op afspraken met de Bve Raad en de BTG Educatie. De oude structuur met 6 KSE-niveaus is vervangen door een met de 4 niveaus die nu door de BTG worden gehanteerd. Hij houdt rekening met de wensen van de Inspectie ten aanzien van examenresultaten VAVO. Het zijn de opleidingen uit de eerste groep inonderstaande tabel, met code 5100-5400. De opleidingen worden opgenomen in de datbase BROI van Cfi. Op verzoek van Cfi worden de VAVO-opleidingen onderscheiden van de overeenkomstige VO-opleidingen, zowel in naam als in code. Op verzoek van de Inspectie is een vaste rekenkundige relatie aangebracht tussen overeenkomstige opleidingen van VO en BVE, namelijk een verschil van 5000.

Code

Korte Omschrijving

5100

VAVO ATHENEUM

5150

VAVO ATH Prf Nat/Tech

5151

VAVO ATH Prf Nat/Gezond

5152

VAVO ATH Prf Ec/Maat

5153

VAVO ATH Prf Cul/Maat

5154

VAVO ATH Prf Nat/Tech & Nat/Gezond

5155

VAVO ATH Prf Nat/Tech & Ec/Maat

5156

VAVO ATH Prf Nat/Tech & Cul/Maat

5157

VAVO ATH Prf Nat/Gezond & Cul/Maat

5158

VAVO ATH Prf Nat/Gezond & Ec/Maat

5159

VAVO ATH Prf Ec/Maat & Cul/Maat

5200

VAVO GYMNASIUM

5250

VAVO GYM Prf Nat/Tech

5251

VAVO GYM Prf Nat/Gezond

5252

VAVO GYM Prf Ec/Maat

5253

VAVO GYM Prf Cul/Maat

5254

VAVO GYM Prf Nat/Tech & Nat/Gezond

5255

VAVO GYM Prf Nat/Tech & Ec/Maat

5256

VAVO GYM Prf Nat/Tech & Cul/Maat

5257

VAVO GYM Prf Nat/Gezond & Cul/Maat

5258

VAVO GYM Prf Nat/Gezond & Ec/Maat

5259

VAVO GYM Prf Ec/Maat & Cul/Maat

5300

VAVO HAVO

5350

VAVO HAVO Prf Nat/Tech

5351

VAVO HAVO Prf Nat/Gezond

5352

VAVO HAVO Prf Ec/Maat

5353

VAVO HAVO Prf Cul/Maat

5354

VAVO HAVO Prf Nat/Tech & Nat/Gezond

5355

VAVO HAVO Prf Nat/Tech & Ec/Maat

5356

VAVO HAVO Prf Nat/Tech & Cul/Maat

5357

VAVO HAVO Prf Nat/Gezond &Cul/Maat

5358

VAVO HAVO Prf Nat/Gezond & Ec/Maat

5359

VAVO HAVO Prf Ec/Maat & Cul/Maat

5400

VAVO MAVO/Theor Lw-VMBO

5500

educatieve redzaamheid niveau 4 (niet certificaatgericht)

5501

Sociale redzaamheid niveau 1

5502

Sociale redzaamheid niveau 2

5503

Sociale redzaamheid niveau 3

5504

Socialeredzaamheid niveau 4

5505

Professionele redzaamheid ongekwalificeerd niveau 1

5506

Professionele redzaamheid ongekwalificeerd niveau 2

5507

Professionele redzaamheid ongekwalificeerd niveau 3

5508

Professionele redzaamheid ongekwalificeerd niveau 4

5509

Professionele redzaamheid gekwalificeerd niveau 1

5510

Professionele redzaamheid gekwalificeerd niveau 2

5511

Professionele redzaamheid gekwalificeerd niveau 3

5512

Professionele redzaamheid gekwalificeerd niveau 4

Bijlage 2. Vakcodes Volwasseneneducatie 2002 op naam vak

Niveau

Oud

Code Nieuw

Omschrijving

VO

130

 

Aardrijkskunde

VO

 

131

Aardrijkskunde

VO

 

301

Algemene natuurwetenschappen

VE

 

991

andere taal

VMBO

 

111

Arabisch

VO

 

111

Arabische taal

VO

 

112

Arabische taal 1

VO

 

113

Arabische taal 1,2

VO

 

114

Arabische taal elementair

VO

110

 

Arabische taal en letterkunde

VMBO

 

420

audiovisuele vormgeving

VO

 

340

Ballet

VO

 

410

Bedrijfsadministratie

VO

 

400

Bedrijfseconomie

VE

 

994

Beroepen- en loopbaanoriëntatie

VO

190

 

Biologie

VO

 

191

Biologie

VO

 

192

Biologie 1

VO

 

193

Biologie 1,2

VO

 

407

CKV2,3 Beeldende Vormgeving

VO

 

411

CKV2,3 Dans

VO

 

409

CKV2,3 Drama

VO

 

408

CKV2,3 Muziek

VO

 

403

CKV3 Beeldende Vormgeving

VO

 

406

CKV3 Dans

VO

 

405

CKV3 Drama

VO

 

404

CKV3 Muziek

VO

 

401

Cult en Kunstz Vorming 1

VO

 

402

Cult en Kunstz Vorming 2

VO

330

 

Dans

VE

 

996

Digitale vaardigheden

VMBO

 

63

Duits

VO

 

61

Duitse taal 1

VO

 

62

Duitse taal 1,2

VO

60

 

Duitse taal en letterkunde

VO

210

 

Econ. Wetensch.I & Recht

VO

220

 

Econ. Wetensch.II & Recht

VMBO

 

233

Economie

VO

230

 

Economie

VO

 

231

Economie 1

VO

 

232

Economie 1,2

VO

 

71

Engelse taal

VO

70

 

Engelse taal en letterkunde

VMBO

 

421

film

VO

 

310

Filosofie

VO

 

311

Filosofie

VMBO

 

422

fotografie

VMBO

 

53

Frans

VO

 

51

Franse taal 1

VO

 

52

Franse taal 1,2

VO

50

 

Franse taal en letterkunde

VO

 

21

Friese taal

VO

 

22

Friese taal 1

VO

 

23

Friese taal 1,2

VO

20

 

Friese taal en letterkunde

VO

 

121

Geschiedenis

VO

 

123

Geschiedenis

VO

 

124

Geschiedenis & Mij.leer

VO

120

 

Geschiedenis & staatsinr.

VO

 

122

Geschiedenis 1

VMBO

 

125

Geschiedenis en staatsinrichting

VO

40

 

Griekse taal en letterkunde

VO

 

41

Griekse taal en letterkunde

VO

240

 

Handelswetenschap &Recht

VE

 

995

handvaardigheid

VO

280

280

Handvaardigheid I

VO

280

280

Handvaardigheid I

VO

290

290

Handvaardigheid II

VO

290

290

Handvaardigheid II

VMBO

 

417

handvaardigheid/handenarbeid

VMBO

 

419

handvaardigheid/textiele werkvormen

VO

 

161

Informatica

VO

 

201

Italiaanse taal

VO

 

202

Italiaanse taal 1

VO

 

203

Italiaanse taal 1,2

VO

 

204

Italiaanse taal elementair

VO

 

200

Kennis der natuur

VE

 

993

kennis van de wereld

VO

 

380

Klassiek Hebreeuws

VO

 

381

Klassiek Hebreeuws 1

VO

 

382

Klassiek Hebreeuws 1,2

VO

 

371

Klassieke Cult. Vorming

VMBO

 

412

Kunstvak II beeldende vakken

VMBO

 

414

Kunstvak II dans

VMBO

 

415

Kunstvak II drama

VMBO

 

413

Kunstvak II muziek

VMBO

 

416

Kunstvakken 1

VO

30

 

Latijnse taal en letterkunde

VO

 

31

Latijnse taal en letterkunde

VO

 

361

Letterkunde

VMBO

 

353

Lichamelijke opvoeding

VO

 

351

Lichamelijke Opvoeding 1

VO

 

352

Lichamelijke Opvoeding 2

VO

320

 

Maatschappijleer

VO

 

322

Maatschappijleer

VO

 

321

Maatschappijleer 1

VMBO

 

323

Maatschappijleer 2

VE

 

992

maatschappijoriëntatie

VO

 

251

Management & Organisatie

VO

 

390

Modern Hebreeuws

VO

 

391

Modern Hebreeuws 1

VO

 

392

Modern Hebreeuws 1,2

VO

260

260

Muziek

VO

260

260

Muziek

VMBO

 

173

Natuur- en scheikunde 1

VMBO

 

174

Natuur- en scheikunde 2

VO

170

 

Natuurkunde

VO

 

171

Natuurkunde 1

VO

 

172

Natuurkunde 1,2

VO

 

11

Nederlandse taal

VO

10

 

Nederlandse taal en letterkunde

VE

 

990

NT2

VE

 

999

overig

VO

 

91

Russische taal

VO

 

92

Russische taal 1

VO

 

93

Russische taal 1,2

VO

 

94

Russische taal elementair

VO

90

 

Russische taal en letterkunde

VO

180

 

Scheikunde

VO

 

181

Scheikunde

VO

 

182

Scheikunde 1

VO

 

183

Scheikunde 1,2

VE

 

998

sleutelvaardigheden

VO

 

81

Spaanse taal

VO

 

82

Spaanse taal 1

VO

 

83

Spaanse taal 1,2

VO

 

84

Spaanse taal elementair

VO

80

 

Spaanse taal en letterkunde

VMBO

 

418

tekenen

VO

270

 

Tekenen

VO

 

101

Turkse taal

VO

 

102

Turkse taal 1

VO

 

103

Turkse taal 1,2

VO

 

104

Turkse taal elementair

VO

100

 

Turkse taal en letterkunde

VMBO

 

153

Wiskunde

VO

140

 

Wiskunde A

VO

 

141

Wiskunde A1

VO

 

142

Wiskunde A1,2

VO

150

 

Wiskunde B

VO

 

151

Wiskunde B1

VO

 

152

Wiskunde B1,2

Terug naar begin van de pagina