Wijzigingsbesluit Aanduidingenbesluit tabaksproducten

[Regeling materieel uitgewerkt per 31-12-2008.]
Geldend van 26-09-2003 t/m heden

Besluit van 16 augustus 2003, houdende wijziging van het Aanduidingenbesluit tabaksproducten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 mei 2003, kenmerk POG/GB 2.367.123;

Gelet op richtlijn nr. 2001/37/EG van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 juni 2001 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaksproducten (PbEG L 194), alsmede op artikel 2, eerste en tweede lid, van de Tabakswet;

De Raad van State gehoord (advies van 10 juni 2003, nummer W13.03.178/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 augustus 2003, POG/GB 2.399.488;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

Verpakkingen voor pijptabak met de vermelding DEFACTO kunnen op de markt worden gebracht tot uiterlijk 1 april 2006; verpakkingen voor overige tabaksproducten met de vermelding DEFACTO tot uiterlijk 1 oktober 2004.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 augustus 2003

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de vijfentwintigste september 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina