Wijzigingsbesluit Besluit SUWI en Besluit taakuitoefening Inspectie Werk en Inkomen

[Regeling vervallen per 09-03-2007.]
Geldend van 29-08-2003 t/m 08-03-2007

Besluit van 16 augustus 2003 tot wijziging van het Besluit SUWI en het Besluit taakuitoefening Inspectie Werk en Inkomen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, M. Rutte, van 19 mei 2003, nr. SV/R&S/03/17524;

Gelet op artikel 72, vijfde lid, van de Werkloosheidswet, artikel 8, vierde lid, van de Wet inschakeling werkzoekenden, artikel 10, vijfde lid, en 15, tweede lid, van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten en artikel 44 en 73, vijfde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

De Raad van State gehoord (advies van 8 juli 2003, nr. W12.03.0186/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 augustus 2003, nr. SV/R&S/03/54291;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

[Vervallen per 09-03-2007]

[Red: Wijzigt het Besluit taakuitoefening Inspectie Werk en Inkomen.]

Artikel III

[Vervallen per 09-03-2007]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met dien verstande dat artikel I, onderdeel D, terugwerkt tot en met 1 januari 2002.

Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 augustus 2003

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. J. de Geus

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

M. Rutte

Uitgegeven de achtentwintigste augustus 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina