Goedkeuring Examenreglement Diploma's Vervoer Gevaarlijke Stoffen (ADNR)

[Regeling vervallen per 01-10-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-09-2005.]
Geldend van 01-09-2003 t/m 31-08-2005

Besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat, houdende goedkeuring van het Examenreglement Diploma's Vervoer Gevaarlijke Stoffen (ADNR)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2005]

Het Examenreglement en Programma Diploma's Vervoer Gevaarlijke Stoffen (ADNR) van de Stichting Koninklijk OnderwijsFonds voor de Scheepvaart, dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd, wordt goedgekeurd.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,
namens deze,
de

directeur-generaal goederenvervoer

,

J. Tammenoms Bakker

Bijlage Examenreglement en Programma Diploma's Vervoer Gevaarlijke Stoffen (ADNR)

[Vervallen per 01-10-2005]

Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-10-2005]

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2005]

1. In dit reglement staat KOFS voor: Stichting Koninklijk OnderwijsFonds voor de Scheepvaart

2. Dit examenreglement is van toepassing op de examens als bedoeld in 8.2 ADNR die leiden tot: Diploma ADNR Drogeladingschepen en/of Tankschepen, Diploma ADNR Gas en het diploma ADNR chemie.

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2005]

1. Dit examenreglement bevat de organisatorische regelingen rondom het afnemen van de in artikel 1 genoemde examens.

2. Dit examenprogramma bevat de eindtermen genoemd in 8.2 ADNR en is als bijlage bij dit reglement gevoegd. Een eindterm is een beschrijving van de te examineren kennis en/of vaardigheid.

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2005]

1. Het bestuur van het KOFS benoemt jaarlijks een examencommissie. Hiervan wordt mededeling gedaan aan de Minister van Verkeer en Waterstaat. Deze examencommissie neemt de in artikel 1 genoemde examens af.

2. De Minister van Verkeer en Waterstaat wijst gecommitteerden aan die toezicht houden op de examens.

Regeling van het examen

[Vervallen per 01-10-2005]

Artikel 4

[Vervallen per 01-10-2005]

1. Het KOFS stelt de datum, het rooster van het examen en de datum van de sluiting van de aanmelding vast.

2. De secretaris van de examencommissie maakt tijdig bekend:

a. datum, aanvangstijdstip en plaats van het examen;

b. datum van sluiting van de aanmelding van het examen;

c. kosten verbonden aan het afleggen van een examen;

d. wijze van betaling van het verschuldigde bedrag.

3. Het KOFS stelt de voorzitter, de leden van de examencommissie en de gecommitteerden op tijd op de hoogte van het examen.

4. De directeur van het KOFS, zijn plaatsvervangers en vertegenwoordigers van de Minister van Verkeer en Waterstaat kunnen de zittingen en de vergaderingen bijwonen.

Inhoud van het examen

[Vervallen per 01-10-2005]

Artikelinhoud, vorm en duur van het examen 5:

[Vervallen per 01-10-2005]

1. Het ADNR kent de volgende examenmogelijkheden en de daarbij behorende diploma's:

- Basis examens:

Droge lading schepen: diploma ADNR droge lading

Tankschepen: diploma ADNR tankvaart

Droge ladingschepen en tankschepen gecombineerd: diploma ADNR droge lading en tankvaart

- Vervolg examens:

Gasschepen: diploma ADNR gas

Chemieschepen: diploma ADNR chemie

2. Alle examens worden schriftelijk afgenomen.

3. De duur van het examen is per examenmogelijkheid in het examenprogramma vermeld.

Toelating tot het examen

[Vervallen per 01-10-2005]

Artikeltoelatingseisen 7:

[Vervallen per 01-10-2005]

1. Een kandidaat moet voorafgaande aan de eerste maal dat het Basis examen wordt afgelegd, hebben deelgenomen aan een theoretische opleiding en praktijkoefeningen.

2. Om examen Gas e/o Chemie te doen moet de kandidaat in het bezit zijn van een Diploma ADNR Basis tankvaart of een Diploma ADNR droge lading en tankvaart.

3. Theorie en praktijkopleidingen moeten zijn erkend door het KOFS en moeten uiterlijk zes maanden voorafgaand aan de datum van het examen zijn afgerond.

4. Een overzicht van erkende opleiders is bij het KOFS beschikbaar.

Artikelaanmelding voor het examen 8:

[Vervallen per 01-10-2005]

1. Een kandidaat meldt zich aan door het insturen van een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier en de daarbij behorende stukken naar het KOFS. Dit aanmeldingsformulier is verkrijgbaar bij het KOFS.

Artikeltoelating tot het examen 9:

[Vervallen per 01-10-2005]

1. De kandidaat wordt alleen toegelaten tot het examen als het KOFS hem daartoe heeft uitgenodigd.

2. De examenkandidaat moet zich bij aanvang van het examen kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort, identiteitskaart).

Tijdens het examen

[Vervallen per 01-10-2005]

Artikelgang van zaken tijdens schriftelijk examen 10:

[Vervallen per 01-10-2005]

1. In elk lokaal waar examen wordt afgenomen zijn twee leden van de examencommissie aanwezig om toezicht te houden.

2. In de oproep voor het examen is beschreven of, en zo ja welke hulpmiddelen de kandidaat mee mag brengen in het examenlokaal.

3. De examencommissie reikt papier uit waarop het schriftelijk examenwerk gemaakt moet worden.

4. De examenopgaven en het gebruikte papier blijven in het examenlokaal achter en worden door de leden van de examencommissie verzameld.

5. Een kandidaat mag het examenlokaal alleen verlaten als een lid van de examencommissie daar toestemming voor gegeven heeft.

6. De kandidaten mogen tijdens het examen niet met elkaar spreken. Ook mogen zij elkaars werk niet bekijken en elkaar niets geven of lenen.

7. De kandidaat mag gebruik maken van het Reglement betreffende het Vervoer over de Binnenwateren van Gevaarlijke Stoffen (VBG) en het Rijnvaartpolitiereglement. Bij de examens voor Gas en Chemie mag tevens Vakliteratuur als hulpmiddel worden gebruikt. Nadrukkelijk uitgesloten van de vakliteratuur zijn de ADNR examenvragen.

8. De leden van de examencommissie kunnen de meegebrachte boekwerken op inhoud controleren en zonodig het gebruik verbieden. De examencommissieleden mogen de kandidaat tijdens het examen op geen enkele wijze inlichten over de beoordeling van zijn examen.

Uitsluiting van het examen

[Vervallen per 01-10-2005]

Artikel 12

[Vervallen per 01-10-2005]

1. Als een kandidaat niet of niet op tijd aanwezig is kan de voorzitter hem van verdere deelname uitsluiten.

2. De voorzitter sluit de kandidaat, die bedrog pleegt of daar een poging toe doet, uit van verdere deelname aan het examen.

3. Als een kandidaat op één of andere wijze in strijd met de voorschriften handelt, kan de voorzitter hem van deelname uitsluiten. Dit geldt ook wanneer de kandidaat de orde verstoort door o.a. communicatie-apparatuur.

4. Als na afloop van het examen bedrog wordt ontdekt en het diploma al is verstrekt, verklaart de voorzitter het diploma ongeldig en wordt het diploma teruggevorderd.

5. De geëxamineerde van wie het diploma is teruggevorderd, zendt dit onverwijld terug aan het KOFS.

6. Wanneer een kandidaat van verdere deelname aan het examen is uitgesloten, of wanneer een diploma ongeldig is verklaard, deelt de voorzitter dit onmiddellijk mee aan de directeur van het KOFS en maakt hiervan een verslag op.

De beoordeling

[Vervallen per 01-10-2005]

Artikelbeoordeling 13:

[Vervallen per 01-10-2005]

1. Een kandidaat die zich tijdens het examen terugtrekt van verdere deelname, is voor het examen afgewezen.

2. Een kandidaat is geslaagd voor het basisexamen als tenminste 25 van de 30 meerkeuze vragen goed zijn beantwoord.

3. De examens Gas en Chemie bestaan uit een onderdeel van 30 meerkeuzevragen en een onderdeel met casusvragen. Een kandidaat is geslaagd voor het examen Gas of Chemie als 44 van de 60 punten is behaald, waarbij echter niet minder dan 20 punten voor een examenonderdeel zijn behaald. Als er wel 44 punten zijn behaald, maar op één onderdeel is minder dan 20 punten behaald dan kan voor dat onderdeel één herexamen worden afgenomen.

Artikeluitslag van het examen 14:

[Vervallen per 01-10-2005]

1. De voorzitter deelt zo spoedig mogelijk aan de kandidaat de uitslag van het examen mee en verstrekt een cijferlijst.

2. Als de kandidaat is geslaagd, geeft de voorzitter het diploma uit.

Administratief beroep

[Vervallen per 01-10-2005]

Artikel 15

[Vervallen per 01-10-2005]

Een kandidaat die van verdere deelname aan het examen is uitgesloten dan wel zich niet kan verenigen met het examen als zodanig, de examenuitslag uitgezonderd, kan hiertegen in administratief beroep gaan bij de minister van Verkeer en Waterstaat. Hij dient daartoe een beroepschrift in binnen zes weken nadat de beslissing ter kennis van de kandidaat is gebracht, bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Hoofddirectie Juridische Zaken, Sector Algemeen Bestuursrecht, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag. Het beroepsschrift bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep.

Slotbepalingen

[Vervallen per 01-10-2005]

Artikelvastleggen gegevens 16:

[Vervallen per 01-10-2005]

1. De secretaris zorgt ervoor dat per zitting alle toegekende cijfers en behaalde resultaten worden vastgelegd op een examenstaat en dat deze staat wordt ondertekend door voorzitter, secretaris en gecommitteerde. De secretaris stuurt deze examenstaat aan het KOFS.

2. Het KOFS houdt een register van geslaagde kandidaten bij.

3. De examencommissie brengt zo snel mogelijk na afloop van een kalenderjaar schriftelijk verslag uit aan de directeur van het KOFS over de in het afgelopen jaar gehouden examens.

4. De directeur van het KOFS stuurt zo snel mogelijk na afloop van een kalenderjaar een verslag over de gehouden examens naar het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Artikelonvoorzien 17:

[Vervallen per 01-10-2005]

In bijzondere gevallen kan de voorzitter tijdens een examen een beslissing nemen ten aanzien van de vorm en de duur van het examen.

Artikelinwerkingtreding 18:

[Vervallen per 01-10-2005]

Het examenreglement is van kracht met ingang van 1 september 2003 en kan worden aangehaald als `Examenreglement en Examenprogramma Vervoer Gevaarlijke Stoffen september 2003'.

Examenprogramma

[Vervallen per 01-10-2005]

Conform ADNR Sectie 8.2.2.3

[Vervallen per 01-10-2005]

Het ADNR onderscheidt droge ladingvaart en tankvaart waarvoor apart examen kan worden gedaan of een gecombineerd examen voor het verwerven van een diploma basis ADNR.

Aanvullend op het examen basis algemeen of basis tankvaart kan men zich specialiseren in gas- e/o chemie tankvaart. Zo onderscheiden we 5 examens. In schema:

Bijlage 46745.png

De Basis examens voor de diploma's droge lading e/o tankvaart bestaan uit 30 meerkeuze vragen en moet binnen 60 minuten worden beantwoord.

Het examenprogramma conform ADNR in 8.2.2.3.1.1 tot en met 8.2.2.3.1.3

De examens Gas en Chemie voor het diploma gas of chemie bestaan elk uit 30 meerkeuze en één of meerdere casus vragen die binnen een periode van 120 minuten moeten worden beantwoord.

Het examenprogramma conform ADNR 8.2.2.3.3.1 of 8.2.2.3.3.2

Terug naar begin van de pagina