Regeling bestrijding boktor

[Regeling vervallen per 01-06-2016.]
Geldend van 22-02-2014 t/m 31-05-2016

Regeling bestrijding maïswortelkever 2003

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 17 van het Besluit bestrijding schadelijke organismen;

Besluit:

Paragraaf 1. Algemene Bepalingen

[Vervallen per 01-06-2016]

Artikel 1

[Vervallen per 01-06-2016]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Minister: Minister van Economische Zaken;

 • b. het schadelijke organisme: Anoplophora chinensis (Forster);

 • c. gevoelige planten: voor opplant bestemde planten met een stam- of wortelhalsdiameter van tenminste 1 centimeter op het dikste punt, met uitzondering van zaden, van Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp. en Ulmus spp.;

 • d. uitvoeringsbesluit nr. 2012/138/EU: uitvoeringsbesluit nr. 2012/138/EU van de Commissie van 1 maart 2012 tot vaststelling van noodmaatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Unie van Anoplophora chinensis (Forster) te voorkomen (PbEU 2012 L 64);

 • e. afgebakende gebieden: in de Europese Unie, overeenkomstig artikel 6 van uitvoeringsbesluit nr. 2012/138/EU, vastgestelde besmette zones en bufferzones;

 • f. derde land: niet tot de Europese Unie behorende staat, alsmede Ceuta en Melilla.

Paragraaf 2. Maïswortelkever

[Vervallen per 22-02-2014]

Paragraaf 3. Anoplophora chinensis (Forster)

[Vervallen per 01-06-2016]

Artikel 11a

[Vervallen per 01-06-2016]

 • 1 De gevoelige planten, van oorsprong uit de afgebakende gebieden in de Europese Unie, mogen alleen binnen de Europese Unie worden vervoerd indien zij voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in punt 1 van sectie 2 van bijlage I van uitvoeringsbesluit nr. 2012/138/EU.

 • 2 Gevoelige planten die niet zijn geteeld in afgebakende gebieden, maar in een afgebakend gebied zijn binnengebracht, mogen alleen binnen de Europese Unie worden vervoerd indien zij voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in punt 2 van sectie 2 van bijlage I van uitvoeringsbesluit nr. 2012/138/EU.

 • 3 De gevoelige planten, ingevoerd overeenkomstig artikel 12i van de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten afkomstig uit derde landen waarvan bekend is dat het schadelijke organisme er voorkomt, mogen alleen binnen de Europese Unie worden vervoerd indien zij voldoen aan de voorwaarden van punt 3 van sectie 2 van bijlage I van uitvoeringsbesluit nr. 2012/138/EU.

Artikel 11ab

[Vervallen per 01-06-2016]

 • 1 In een afgebakend gebied worden, in een zone met een straal van 100 meter rond planten besmet met het schadelijke organisme, geen nieuwe gevoelige planten opgeplant in de open lucht.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op productieplaatsen als bedoeld in sectie 2 van bijlage I van uitvoeringsbesluit nr. 2012/138/EU.

Paragraaf 3b. Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

[Vervallen per 01-06-2016]

Artikel 11c

[Vervallen per 01-06-2016]

 • 1 Het is verboden materiaal van in bijlage III opgenomen waardplanten met een doorsnede groter dan 2,5 centimeter, afkomstig van in het in bijlage IV beschreven buffergebied Anoplophora glabripennis (Motschulsky) te vervoeren of te bewerken, tenzij met voorafgaande toestemming van de Minister met het oog op de vernietiging van het materiaal.

 • 2 Het is verboden materiaal van in bijlage III opgenomen waardplanten met een doorsnede groter dan 2,5 centimeter, afkomstig van in het in bijlage V beschreven buffergebied Anoplophora glabripennis (Motschulsky) te vervoeren of te bewerken, tenzij met voorafgaande toestemming van de Minister met het oog op de vernietiging van het materiaal.

 • 3 De Minister kan voorwaarden verbinden aan de in het eerste en tweede lid bedoelde toestemming.

Paragraaf 4. Overige bepalingen

[Vervallen per 01-06-2016]

Artikel 13

[Vervallen per 01-06-2016]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het hoofdkantoor van de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen en de locatiekantoren van de Plantenziektenkundige Dienst gelegen in de gebieden aangewezen in de bijlage bij deze regeling.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

C.P. Veerman

Bijlage II. behorende bij artikel 11, eerste en tweede lid van de Regeling bestrijding maïswortelkever, boktor en kastanjegalwesp

[Vervallen per 23-11-2012]

Bijlage III. , behorende bij artikel 11c, eerste en tweede lid (waardplanten)

[Vervallen per 01-06-2016]

Acer

Aesculus

Alnus

Betula

Carpinus

Celtis

Cercidiphyllum

Fagus

Fraxinus

Platanus

Populus

Prunus

Salix

Sorbus

Ulmus

Terug naar begin van de pagina