Regeling tijdelijke vrijstelling gewasbeschermingsmiddelen ter bestrijding van de maïswortelkever 2003

[Regeling vervallen per 01-12-2003.]
Geldend van 19-08-2003 t/m 30-11-2003

Regeling tijdelijke vrijstelling gewasbeschermingsmiddelen ter bestrijding van de maïswortelkever 2003

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 16a van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-12-2003]

Van het verbod van artikel 10, eerste lid, van de wet wordt vrijstelling verleend voor het handelen in strijd met de voorschriften die krachtens artikel 5, tweede en derde lid, van de wet zijn vastgesteld bij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen met de werkzame stof deltamethrin, voor zover dat handelen betrekking heeft op de bestrijding van de maïswortelkever.

Artikel 3

[Vervallen per 01-12-2003]

  • 1 De in artikel 2 bedoelde vrijstelling is slechts van toepassing op de gewasbeschermingsmiddelen Agrichem Deltamethrin (toelatingsnummer 11263 N), Splendid (toelatingsnummer 7774) en WOPRO-deltamethrin 2,5% e.c. (toelatingsnummer 12357 N), waarvan het gehalte aan werkzame stof of werkzame stoffen en de verdere samenstelling, kleur, vorm, afwerking, verpakking, aanduidingen en overige vermeldingen op, aan of bij de verpakking zijn aangebracht in overeenstemming met de voorschriften, gesteld bij of krachtens de Regeling samenstelling, indeling, verpakking en etikettering bestrijdingsmiddelen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-12-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, werkt terug tot en met 16 augustus 2003 en vervalt met ingang van 1 december 2003.

Artikel 5

[Vervallen per 01-12-2003]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tijdelijke vrijstelling gewasbeschermingsmiddelen ter bestrijding van de maïswortelkever 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

C.P. Veerman

Bijlage als bedoeld in artikel 3, derde lid

[Vervallen per 01-12-2003]

De voorschriften, bedoeld in artikel 3, derde lid, van de Regeling tijdelijke vrijstelling gewasbeschermingsmiddelen ter bestrijding van de maïswortelkever 2003 luiden als volgt:

Gebruiksvoorschrift

In het kader van de Regeling tijdelijke vrijstelling gewasbeschermingsmiddelen ter bestrijding van de maïswortelkever 2003 is uitsluitend toegestaan het gebruik als middel ter bestrijding van de maïswortelkever (Diabrotica virgifera) in de teelt van maïs.

Het middel is zeer giftig voor vissen en andere waterorganismen. Met het oog daarop moet het middel zodanig worden toegepast dat het niet in oppervlaktewater terecht kan komen.

Het middel is voorts gevaarlijk voor niet-doelwit-arthropoden. Derhalve moet onnodige blootstelling van deze organismen aan het middel worden vermeden.

Het middel is schadelijk bij inademing en opname door de mond, irriterend voor de huid, kan gevaar verzoorzaken voor ernstig oogletsel en is ontvlambaar. Het volgende moet daarom in acht worden genomen:

  • Buiten bereik van kinderen bewaren

  • Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder

  • Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik

  • Spuitnevel niet inademen

  • Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen

  • Indien men zich onwel voelt, een arts raadplegen. Indien mogelijk hem het etiket van het middel tonen.

Veiligheidstermijnen

De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan 4 weken.

Gebruiksaanwijzing

Algemeen

Het middel werkt niet systemisch, heeft geen dampwerking en dringt niet in het blad door; wel penetreert het in de waslaag. De nawerking op plantenmateriaal is lang.

Toepassingen

Maïs, ter bestrijding van de maïswortelkever (Diabrotica virgifera)

Toepassen door middel van een gewasbehandeling tegen kevers op alle maïspercelen binnen een straal van 1 km, gemeten vanaf de rand van het geïnfecteerde perceel. De behandeling herhalen na twee weken.

Toepassingswijze

Het middel uitsluitend toepassen door middel van een veldspuit met verhoogde spuitbomen.

Dosering: 0,3 liter per ha.

Terug naar begin van de pagina