BTW-compensatiefonds, aftakking van hoofdriool

[Regeling vervallen per 26-06-2009.]
Geldend van 15-08-2003 t/m 25-06-2009

BTW-compensatiefonds, aftakking van hoofdriool

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Aan mij zijn vragen voorgelegd over de toepassing van de Wet op het BTW-compensatiefonds (hierna: de Wet BCF) bij het aanbrengen van een aftakking van het gemeentelijke hoofdriool. De vragen en de antwoorden zijn hierna opgenomen.

Vraag 1

[Vervallen per 26-06-2009]

Een gemeente geeft opdracht aan een aannemer om een aftakking aan te brengen van het in de gemeente aanwezige hoofdriool naar de afvoerleiding die zich bevindt in een binnen de gemeente gelegen perceel grond. De aftakking wordt tot aan de perceelgrens aangebracht in grond die eigendom is van de gemeente.

De gemeente berekent de kosten voor de aanleg van de aftakking zonder omzetbelasting door aan de eigenaar van het perceel.

Komt de door de aannemer voor de aanleg van vorenbedoelde aftakking aan de gemeente in rekening gebrachte omzetbelasting bij de gemeente voor compensatie in aanmerking?

Antwoord

[Vervallen per 26-06-2009]

Ja, de aan de gemeente ter zake van de aanleg van de aftakking van het hoofdriool in rekening gebrachte omzetbelasting komt op de voet van de Wet BCF voor compensatie in aanmerking.

Toelichting

Op grond van artikel 3 van de Wet BCF hebben onder meer gemeenten recht op een bijdrage uit het BTW-compensatiefonds (hierna: BCF) voor de omzetbelasting die ondernemers aan hen in rekening brengen voor prestaties die gemeenten afnemen buiten het kader van hun onderneming. Van het afnemen van prestaties buiten het kader van de onderneming is bij gemeenten onder meer sprake, als zij goederen en diensten afnemen voor het uitoefenen van overheidsactiviteiten.

In de Wet milieubeheer is aan gemeenten de taak opgedragen om binnen hun grondgebied zorg te dragen voor een adequaat openbaar rioleringsstelsel. Tot dit stelsel behoren naast het hoofdriool ook de aftakkingen daarvan naar de in de gemeente gelegen percelen. Een gemeente treedt derhalve bij het (laten) aanleggen van aftakkingen van het hoofdriool tot aan de perceelsgrens op in de hoedanigheid van overheid. De door de aannemer voor de aanleg van deze aftakking aan de gemeente in rekening gebrachte omzetbelasting komt daardoor op de voet van de Wet BCF in aanmerking voor compensatie.

Vraag 2

[Vervallen per 26-06-2009]

Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord, is compensatie dan uitgesloten op grond van artikel 4, eerste lid, onderdeel a, van de Wet BCF?

Antwoord

[Vervallen per 26-06-2009]

Nee, artikel 4, eerste lid, onderdeel a, van de Wet BCF is niet van toepassing.

Toelichting

Artikel 4, eerste lid, onderdeel a, van de Wet BCF vindt toepassing indien een gemeente goederen en diensten afneemt (zoals het geval is bij de aanleg van de onderhavige aftakking) en die goederen en diensten vervolgens verstrekt, verleent of ter beschikking stelt aan één of meer individuele derden. De essentie van genoemd artikelonderdeel is, dat het recht op bijdrage uit het BCF wordt uitgesloten voor goederen of diensten die aan anderen dan de compensatiegerechtigde ten goede komen voor feitelijk gebruik of verbruik, en waarbij de compensatiegerechtigde als een intermediair optreedt tussen de leverancier en de uiteindelijke gebruiker.

In de beschreven situatie komt artikel 4, eerste lid, onderdeel a, van de Wet BCF niet aan de orde. De ten behoeve van percelen aangelegde aftakkingen vormen een onlosmakelijk deel van het aan de gemeente toebehorende openbare rioleringsstelsel. Dat stelsel wordt als zodanig niet ter beschikking gesteld aan één of meer individuele derden, als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel a, van de Wet BCF.

Terug naar begin van de pagina