Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen

Geraadpleegd op 26-09-2023.
Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Besluit van 14 augustus 2003 tot het stellen van regels betreffende de veiligheid van tatoeagekleurstoffen (Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 april 2003, VGB/P&L 2373505, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 4, eerste tot en met derde lid, 5, eerste en tweede lid, en 14 van de Warenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 14 juli 2003, nr. W13.03.0152/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 augustus 2003, VGB/P&L 2399915, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. tatoeëren: huidpenetrerende handeling waarmee kleurstoffen intradermaal worden geïnjecteerd;

 • b. tatoeagekleurstof: kleurstof, pigment en hulpstoffen, inclusief mogelijke onzuiverheden, die geschikt zijn om bij het tatoeëren te worden gebruikt als kleurstof;

 • c. pigment: uit deeltjes bestaande, in het toepassingsmedium praktisch onoplosbare verbinding die als kleurstof wordt gebruikt;

 • d. steriel: vrij van levensvatbare organismen, virussen inbegrepen;

 • e. houder: verpakking van tatoeagekleurstof die rechtstreeks in aanraking komt met de tatoeagekleurstof;

 • f. cosmeticaverordening: Verordening (EU) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 betreffende cosmetische producten (PbEU 2009, L 342).

Artikel 2

Het is verboden tatoeagekleurstoffen te verhandelen die niet voldoen aan de eisen bij dit besluit gesteld met betrekking tot hun samenstelling, hoedanigheid, eigenschappen of aan te brengen vermeldingen.

Artikel 3

Tatoeagekleurstoffen zijn zodanig samengesteld, hebben een zodanige hoedanigheid en eigenschappen en zijn van zodanige vermeldingen voorzien, dat zij bij een gelet op hun bestemming redelijkerwijs te verwachten gebruik, geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid van de mens opleveren.

Artikel 4

 • 1 Onverminderd artikel 3, worden tatoeagekleurstoffen uitsluitend verhandeld indien zij:

  • a. geen stoffen bevatten die de in bijlage I bij dit besluit genoemde aromatische aminen kunnen vormen;

  • b. geen stoffen bevatten die voorkomen in bijlage II bij dit besluit;

  • c. geen stoffen bevatten die voorkomen in bijlage II van de cosmeticaverordening;

  • d. geen stoffen bevatten die worden aangeduid in de voorwaardenkolom g van bijlage IV van de cosmeticaverordening;

  • e. geen stoffen bevatten die als kankerverwekkend, mutageen of vergiftig voor de voortplanting zijn ingedeeld in categorie 1A, 1B en 2 in deel 3 van bijlage VI bij verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (PbEU L 353);

  • f. geen conserveermiddelen bevatten; en

  • g. steriel zijn.

 • 2 Het eerste lid, onder g, is niet van toepassing op de voor applicatie bij een en dezelfde persoon bereide en gerede hoeveelheid tatoeagekleurstof.

Artikel 5

 • 1 Tatoeagekleurstoffen zijn voorzien van:

  • a. een vermelding van de naam of handelsnaam en het adres of de vestigingsplaats van de fabrikant of persoon die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen van de tatoeagekleurstof binnen het grondgebied waarop het Verdrag van de Europese Unie dan wel de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van toepassing is, met dien verstande dat de vermelding mag worden afgekort voor zover de afkorting de identificatie van de onderneming redelijkerwijs niet belemmert;

  • b. een vermelding van de datum van minimale houdbaarheid, voorafgegaan door de woorden: «ten minste houdbaar tot»;

  • c. een vermelding van de gebruiksvoorwaarden en waarschuwingen;

  • d. een vermelding van het batch- of codenummer die het mogelijk maakt een partij tatoeagekleurstoffen te identificeren;

  • e. een vermelding van de ingrediënten in volgorde van afnemend gewicht op het tijdstip van verwerking waarbij de lijst wordt voorafgegaan door het woord «ingrediënten».

 • 2 De in het eerste lid genoemde vermeldingen worden duidelijk zichtbaar, gemakkelijk leesbaar en onuitwisbaar op de houder en de eventuele verpakking daarvan aangebracht.

 • 3 Indien de houder een eigen verpakking heeft, wordt de vermelding, bedoeld in het eerste lid, onderdeel e, uitsluitend op die verpakking aangebracht.

 • 4 Indien het redelijkerwijs onmogelijk is de vermelding, bedoeld in het eerste lid, onderdeel e, op de houder of de verpakking daarvan aan te brengen, wordt deze aangebracht op een bijsluiter. Op de houder en de mogelijke verpakking daarvan, wordt verwezen naar die bijsluiter.

 • 5 De verhandelaar beschikt te allen tijde over de bijsluiter. Bij iedere aflevering wordt de bijsluiter aan de afnemer verstrekt.

Artikel 6

 • 1 Als methoden van onderzoek welke bij uitsluiting beslissend zijn voor de vaststelling of met betrekking tot de tatoeagekleurstoffen al dan niet is voldaan aan bij of krachtens dit besluit gestelde regels, worden methoden aangewezen op het gebied van chemisch en microbiologisch onderzoek.

 • 2 Onze Minister kan omtrent de in het eerste lid bedoelde methoden van onderzoek nadere regels stellen.

Artikel 8

In afwijking van artikel 2 mogen tatoeagekleurstoffen die niet voldoen aan artikel 5, tot zeven maanden na inwerkingtreding van dit besluit worden verhandeld.

Artikel 9

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 14 augustus 2003

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de tweede september 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Bijlage I. als bedoeld in artikel 4 lid 1 onderdeel a van het Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen

CAS-nummer

Catalogusnummer

EG-nummer

Stoffen

92–67–1

612–072–00–6

202–177–1

Biphenyl-4-ylamine4-aminobifenylxenylamine

92–87–5

612–042–00–2

202–199–1

Benzidine

95–69–2

 

202–411–6

4-chloor-o-toluïdine

91–59–8

612–022–00–3

202–080–4

2-naftylamine

97–56–3

611–006–00–3

202–591–2

o-aminoazotolueen 4-amino-2',3-dimethylazobenzeen 4-o-tolylazo-o-toluïdine

99–55–8

 

202–765–8

5-nitro-o-toluïdine

106–47–8

 

203–401–0

4-chlooraniline

615–05–4

 

210–406–1

4-methoxy-m-fenyleendiamine

101–77–9

612–051–00–1

202–974–4

4,4'-methyleendianiline 4,4'-diaminodifenylmethaan

91–94–1

612–068–00–4

202–109–0

3,3'-dichloorbenzidine 3,3'-dichloorbifenyl-4,4'-yleendiamine

119–90–4

612–036–00-X

204–355–4

3,3'-dimethoxybenzidine o-dianisidine

119–93–7

612–041–00–7

204–358–0

3,3'-dimethylbenzidine 4,4'-bi-o- toluïdine

838–88–0

612–085–00–7

212–658–8

4,4'-methyleendi-o- toluïdine

120–71–8

 

204–419–1

6-methoxy-m- toluïdine p-cresidine

101–14–4

612–078–00–9

202–918–9

4,4'-methyleen-bis- (2-chlooraniline) 2,2'-dichloor-4,4'-methyleendianiline

101–80–4

 

202–977–0

4,4'-oxydianiline

139–65–1

 

205–370–9

4,4'-thiodianiline

95–53–4

612–091–00-X

202–429–0

o- toluïdine 2-aminotolueen

95–80–7

612–099–00–3

202–453–1

4-methyl-m-fenyleendiamine

137–17–7

 

205–282–0

2,4,5-trimethylaniline

90–04–4

612–035–00–4

201–963–1

o-anisidine 2-methoxyaniline

60–09–3

   

4-aminoazobenzeen 4-amino-3-fluorphenol

Bijlage II. als bedoeld in artikel 4 lid 1 onderdeel b van het Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen

CAS-nummer

EG-nummer

mogelijke CI Naam

12768–78–4

 

Acid Green 16

3761–53–3

223–178–3

Acid Red 26

4129–84–4

223–942–6

Acid Violet 17

1694–09–3

216–901–9

Acid Violet 49

587–98–4

209–608–2

Acid Yellow 36

2390–60–5

219–232–0

Basic Blue 7

633–03–4

211–190–1

Basic Green 1

989–38–8

213–584–9

Basic Red 1

569–61–9

209–321–2

Basic Red 9

8004–87–3

 

Basic Violet 1

81–88–9

201–383–9

Basic Violet 10

548–62–9

208–953–6

Basic Violet 3

2475–45–8

209–603–7

Disperse Blue 1

2475–45–8

219–603–7

Disperse Blue 1

12223–01–7

 

Disperse Blue 106

61951–51–7

 

Disperse Blue 124

2475–46–9

209–604–2

Disperse Blue 3

12222–75–2

 

Disperse Blue 35

730–40–5

211–984–8

Disperse Orange 3

12223–33–5

 

Disperse Orange 37

2872–52–8

220–704–3

Disperse Red 1

3179–89–3

221–665–5

Disperse Red 17

2832–40–8

220–600–8

Disperse Yellow 3

6373–73–5

228–919–4

Disperse Yellow 9

3468–63–1

222–429–4

Pigment Orange 5

2092–56–0

218–248–5

Pigment Red 53

1325–82–2

 

Pigment Violet 3

64070–98–0

264–654–0

Pigment Violet 39

17354–14–2

241–379–4

Solvent Blue 35

3118–97–6

221–490–4

Solvent Orange 7

85–83–6

201–635–8

Solvent Red 24

509–34–2

208–096–8

Solvent Red 49

467–63–0

207–396–6

Solvent Violet 9

60–09–3

200–453–6

Solvent Yellow 1

60–11–7

200–455–7

Solvent Yellow 2

97–56–3

202–591–2

Solvent Yellow 3

Naar boven