Uitvoeringsregeling Gaswet

Geraadpleegd op 25-09-2023.
Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 14 augustus 2003, nr. WJZ 3019672, tot vaststelling van uitvoeringsregels voor de levering van gas aan kleinverbruikers (Uitvoeringsregeling Gaswet)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 43, tweede lid, onderdeel b, en derde lid, van de Gaswet;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. wet: Gaswet;

 • b. kleinverbruiker: de in artikel 43, eerste lid, van de wet bedoelde afnemer;

 • c. gemiddelde effectieve etmaaltemperatuur: gemiddelde luchttemperatuur te De Bilt (T) in een etmaal, gecorrigeerd voor de gemiddelde windsnelheid op hetzelfde station (V) in dezelfde periode uitgedrukt in meters per seconde, volgens de formule: Teff = T – (V/1,5).

§ 2. Regels voor het Groningenveld

Artikel 3a

 • 1 In de raming, bedoeld in artikel 10a, eerste lid, onderdeel q, van de wet, maakt de netbeheerder van het landelijk gastransportnet een onderscheid tussen eindafnemers die beschikken over een aansluiting op een net met een capaciteit van ten hoogste 40 m3(n) per uur en eindafnemers die beschikken over een aansluiting op een net met een capaciteit van meer dan 40 m3(n) per uur.

 • 2 Bij de berekening van de vraag naar laagcalorisch gas voor het komende gasjaar gaat de netbeheerder van het landelijk gastransportnet uit van:

  • a. een systematiek van graaddagen, gebaseerd op het verschil tussen de gemiddelde effectieve etmaaltemperatuur en 14° C, volgens de formule: D = Σ max[(14 – Teff),0] en

  • b. temperatuurprofielen van de afgelopen 30 jaar op basis waarvan hij een verband legt tussen het aantal graaddagen en de vraag naar laagcalorisch gas.

 • 3 Bij de berekening ten behoeve van de raming van het benodigde volume gas, dat gelet op de beschikbaarheid van andere middelen en methoden nodig is uit het Groningenveld, gaat de netbeheerder van het landelijk gastransportnet uit van:

  • a. een systematiek van graaddagen, gebaseerd op het verschil tussen de gemiddelde effectieve etmaaltemperatuur en 14° C, volgens de formule: D = Σ max[(14 – Teff),0] en

  • b. temperatuurprofielen van de afgelopen 30 jaar op basis waarvan hij een verband legt tussen het aantal graaddagen en de behoefte aan gas uit het Groningenveld.

 • 4 De netbeheerder van het landelijk gastransportnet geeft op basis van temperatuurprofielen van de afgelopen 30 jaar in de raming aan welk jaar het referentiejaar is voor een gemiddeld, een warm en een koud gasjaar.

§ 3. Niet-bedrijfsmatige levering gas aan kleinverbruikers

Artikel 4

 • 1 Overeenkomstig artikel 43, tweede lid, onderdeel b, wordt gas anders dan bedrijfsmatig geleverd indien:

  • a. het gas uitsluitend wordt geleverd op een terrein dat de leverancier in eigendom, pacht of erfpacht heeft en de levering van gas in het geheel van zijn onderneming van ondergeschikte betekenis is, dan wel een onlosmakelijk onderdeel vormt van de handelingen die zijn onderneming verricht, en

  • b. de leverancier reeds voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling gas leverde aan beschermde afnemers, dan wel de leverancier aan niet meer dan vijftien kleinverbruikers per jaar gas levert.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 augustus 2003

De

Minister

van Economische Zaken

L.J. Brinkhorst

Naar boven