Vaststellingsregeling percentages toezichtskosten Wet toezicht effectenverkeer 1995 voor het jaar 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 17-08-2003 t/m 31-12-2003

Vaststellingsregeling percentages toezichtskosten Wet toezicht effectenverkeer 1995 voor het jaar 2003

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

Het percentage, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Regeling toezichtskosten Wet toezicht effectenverkeer 1995, is voor het jaar 2003 vastgesteld op 0,2563.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

De percentages, bedoeld in artikel 5, tweede lid en derde lid, van de Regeling toezichtskosten Wet toezicht effectenverkeer 1995, zijn voor het jaar 2003 vastgesteld op 0,4823.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

Het percentage, bedoeld in artikel 5, vierde lid, van de Regeling toezichtskosten Wet toezicht effectenverkeer 1995, is voor het jaar 2003 vastgesteld:

  • a. voor kredietinstellingen die op grond van artikel 38 van de Wet toezicht kredietwezen 1992 in Nederland het bedrijf van kredietinstelling mogen uitoefenen, op 0,452;

  • b. voor kredietinstellingen als bedoeld in onderdeel a die onder adequaat toezicht staan van een toezichthoudende autoriteit in hun land van herkomst, op 0,226;

  • c. voor andere kredietinstellingen en financiële instellingen, op 0,226.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2004]

Het percentage, bedoeld in artikel 5, vijfde lid, van de Regeling toezichtskosten Wet toezicht effectenverkeer 1995, is voor het jaar 2003 vastgesteld:

  • a. voor niet in Nederland gevestigde effecteninstellingen met een vergunning als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995, op 0,452;

  • b. voor effecteninstellingen als bedoeld in onderdeel a die onder adequaat toezicht staan van een toezichthoudende autoriteit in hun land van herkomst, op 0,226;

  • c. voor effecteninstellingen, bedoeld in artikel 7, tweede lid, onder i of j van de Wet toezicht effectenverkeer 1995, op 0,226.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina