Kaders cspe 2004 vmbo

[Regeling vervallen per 01-08-2004.]
Geldend van 12-09-2003 t/m 31-07-2004

Regeling kaders centraal schriftelijk examen en centraal praktisch examen (cspe) 2004 vmbo

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op:

  • artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.;

Besluit

Artikel 1. Geïntegreerd centraal examen

[Vervallen per 01-08-2004]

In afwijking van de examenprogramma’s van de basisberoepsgerichte leerweg vmbo geldt ten aanzien van het afdelingsvak en het intrasectorale programma in de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo dat het bevoegd gezag kan besluiten dat het centraal schriftelijk examen (cse) in het examenjaar 2004 wordt afgenomen als onderdeel van het praktisch gedeelte van het centraal examen (cpe).

Artikel 2. Naam

[Vervallen per 01-08-2004]

Het afnemen van het centraal schriftelijk examen als onderdeel van het praktisch gedeelte van het centrale examen wordt in deze examenvorm aangeduid met cspe.

Artikel 3. Bepalingen

[Vervallen per 01-08-2004]

  • 1 Op het cspe zijn de examenprogramma’s, met uitzondering van paragraaf 2.3 (Vakspecifieke examenbeschrijving), over het praktische deel van het centraal examen (cpe) van toepassing.

  • 2 De examenstof voor het cspe is bepaald op grond van de examenstof voor cse en cpe 2004.

Artikel 4. Bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 5. Inwerkingtreding en vervaldatum

[Vervallen per 01-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is geplaatst en vervalt met ingang van 1 augustus 2004.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Kaders cspe 2004 vmbo.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina