Mandaatregeling Korps landelijke politiediensten 2003

[Regeling vervallen per 16-03-2008.]
Geldend van 15-04-2004 t/m 15-03-2008

Mandaatregeling Korps landelijke politiediensten 2003

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 38, derde lid, van de Politiewet 1993 alsmede artikel 1, derde lid, van het Besluit gemandateerd beheerder KLPD;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 16-03-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. korpschef: de korpschef van het Korps landelijke politiediensten;

 • b. directeur: de directeur Politie (tevens plaatsvervangende korpschef), de directeur Recherche en de directeur Bedrijfsvoering;

 • c. diensthoofd: het hoofd van de dienst Recherche Onderzoeken, dienst Specialistische Recherche Toepassingen, dienst Internationale Netwerken, dienst Nationale Recherche Informatie, dienst Verkeerspolitie, dienst Waterpolitie, dienst Spoorwegpolitie, dienst Luchtvaartpolitie, dienst Operationele Ondersteuning en Coördinatie, dienst Levende Have Politie, dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging, de dienst Logistiek en de dienst Nationale Recherche;

 • d. concerndiensthoofd: het hoofd van de concerndienst Personeel & Organisatie, de concerndienst Financiële Economische Zaken, de concerndienst Informatisering en de concerndienst Facilitair Bedrijf;

 • e. hoofd stafafdeling: het hoofd van het bureau Korpsleiding, het bureau Concern Control, het bureau Communicatie en het bureau Veiligheid en Integriteit.

Artikel 2

[Vervallen per 16-03-2008]

 • 1 De korpschef is bevoegd tot het in naam van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uitoefenen van het beheer van het Korps landelijke politiediensten, bedoeld in artikel 38, derde lid, van de Politiewet 1993, alsmede van de taken en bevoegdheden ten aanzien van de verwerkingen van persoonsgegevens alsmede de politieregisters bij het Korps landelijke politiediensten, met uitzondering van hetgeen is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde bevoegdheden met betrekking tot het beheer kunnen niet worden uitgeoefend ten aanzien van de korpschef, de directeuren, de diensthoofden, de concerndiensthoofden en de hoofden van de stafafdelingen.

 • 3 De korpschef kan ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde bevoegdheden ondermandaat verlenen aan ambtenaren behorend tot het Korps landelijke politiediensten. Dit ondermandaat wordt schriftelijk verleend en aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ter kennis gebracht.

Artikel 3

[Vervallen per 16-03-2008]

 • 1 Met uitzondering van civiele procedures, anders dan de verzoekschriftprocedures die voortvloeien uit de Wet politieregisters, is de korpschef bevoegd de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in rechte te vertegenwoordigen ten aanzien van besluiten die betrekking hebben op het Korps landelijke politiediensten.

 • 2 De korpschef kan ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde bevoegdheid machtiging verlenen aan ambtenaren behorend tot het Korps landelijke politiediensten.

Artikel 4

[Vervallen per 16-03-2008]

De korpschef is bevoegd tot het in naam van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tekenen van stukken ten aanzien van bezwaar en beroep tegen besluiten die betrekking hebben op het Korps landelijke politiediensten.

Artikel 5

[Vervallen per 16-03-2008]

 • 1 De korpschef is bevoegd tot het afsluiten van overeenkomsten tot het bedrag genoemd in de bijlage.

 • 2 Bij afwezigheid van de korpschef is de plaatsvervangende korpschef bevoegd tot het afsluiten van de in het eerste lid bedoelde overeenkomsten.

 • 3 Uitsluitend indien het belang van het KLPD dit noodzakelijk maakt, is de directeur Bedrijfsvoering bij afwezigheid van zowel de korpschef als de plaatsvervangende korpschef bevoegd tot het afsluiten van de in het eerste lid bedoelde overeenkomsten.

Artikel 6

[Vervallen per 16-03-2008]

De korpschef legt aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verantwoording af over de door hem op grond van de artikelen 2 en 3 uitgeoefende bevoegdheden. Ter uitvoering van dit artikel kan de directeur-generaal Openbare Orde en Veiligheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nadere regels stellen.

Artikel 7

[Vervallen per 16-03-2008]

Uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van deze regeling zendt de korpschef aan de directeur-generaal Openbare Orde en Veiligheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de regeling in de praktijk.

Artikel 8

[Vervallen per 16-03-2008]

Het Mandaatbesluit Korps landelijke politiediensten wordt ingetrokken.

Artikel 9

[Vervallen per 16-03-2008]

De regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 10

[Vervallen per 16-03-2008]

De regeling wordt aangehaald als: Mandaatregeling Korps landelijke politiediensten 2003.

Afschrift van de regeling zal worden gezonden aan:

 • de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • de directeuren-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • de hoofden van de directies, diensten, inspecties en rechtstreeks onder de secretaris-generaal ressorterende bureaus van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • de directeur van het Kabinet der Koningin;

 • de Inspectie der Rijksfinanciën;

 • de president van de Algemene Rekenkamer;

 • de afdeling Publicaties Overheidsorganisatie van de Centrale Archief Selectiedienst en,

 • de beveiligingsambtenaar.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

J.W. Remkes

Bijlage inhoudende een lijst van bevoegdheden die niet zijn gemandateerd als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Mandaatregeling Korps landelijke politiediensten.

[Vervallen per 16-03-2008]

Onverminderd het bepaalde in artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt mandaat als bedoeld in artikel 2, eerste lid, niet verleend voor de volgende bevoegdheden:

Overeenkomsten

Het afsluiten van overeenkomsten boven een bedrag van € 450.000 (excl. BTW).

Politiewet 1993

Artikel 38b, tweede lid: Het kunnen bepalen welke gegevens in welke registers worden geregistreerd.

derde lid: Het kunnen geven van regels over de wijze waarop gegevens worden geregistreerd, verwijderd dan wel verstrekt en op welke wijze bestandsvergelijking met die gegevens plaatsvindt.

vierde lid: Het kunnen geven van regels over de schrijfwijze, classificatie of codering van gegevens en de samenstelling van gegevens in de vorm van berichten.

Artikel 38c: Opstellen van het ontwerpbeleidsplan voor het KLPD.

Artikel 39, vierde lid: Delegeren van bepaalde bevoegdheden met betrekking tot het beheer van het KLPD, onderscheidenlijk bepaalde politiediensten aan de Raad voor het KLPD.

Artikel 40, derde lid: Voordragen voor benoeming en ontslag bij KB van de voorzitter en overige leden van de Raad.

Artikel 41, eerste lid: Verlenen van instemming met de organisatie, de begroting, de jaarrekening, de formatie, het beleidsplan en het jaarverslag voor het KLPD.

Artikel 42, eerste lid: Voordragen voor benoemen, schorsen en ontslaan bij KB van de korpschef.

Artikel 42, tweede lid: Voordragen voor benoemen, schorsen en ontslaan bij KB van de leiding.

Artikel 42, derde lid: Benoemen, bevorderen, schorsen en ontslaan en vervangen van ambtenaren van het KLPD als bedoeld in artikel 52.

Besluit algemene rechtspositie politie (Barp)

Artikel 47: Oordelen over het algemeen belang bij het verlenen van buitengewoon verlof voor het vervullen van een functie in dienst van een volkenrechtelijke organisatie, ten behoeve van de Nederlandse Antillen en Aruba of als deskundige bij een vreemde mogendheid.

Artikel 53: Vaststelling van regels met betrekking tot het verlenen van een tegemoetkoming in de kosten die verband houden met ziekte.

Artikel 62, eerste lid, onder b: Detachering bij het Ministerie van Justitie.

Artikel 71, eerste lid: Stellen van nadere regels ten aanzien van functioneringsgesprekken.

tweede lid: Stellen van nadere regels ten aanzien van beoordelingen.

derde lid: Stellen van nadere regels ten aanzien van toekomstverwachtingen.

vijfde lid: Stellen van nadere regels ten aanzien van het kenbaar maken van bezwaren tegen de opgemaakte beoordeling of toekomstverwachting.

Artikel 77, eerste lid onder h, i en j, juncto het vierde lid: Opleggen van straffen: schorsing, plaatsing in een salarisschaal waarvoor een lager maximum salaris geldt alsmede ontslag.

Artikel 93: Ontslag ex artikel 125e, vierde lid van de Ambtenarenwet.

Artikel 95, eerste lid, eerste volzin: Ontslag op andere gronden.

Regeling aanstellingseisen politie

Artikel 3: Aanwijzen geneeskundige.

Besluit vergoeding dienstreizen politie

Artikel 15, onder b: Stellen van regels ten aanzien van het verlenen van voorschotten.

Besluit overleg en medezeggenschappolitie 1994

Geheel.

Reglement Dienst Buitenlandse Zaken

Geheel, voor zover het gaat om detachering van medewerkers van het KLPD als ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij de vertegenwoordigingen van het Koninkrijk in het buitenland.

Terug naar begin van de pagina