Regeling erkenning jachtexamen en preparateursexamen Flora- en faunawet

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 28-12-2009 t/m 31-12-2016

Regeling erkenning jachtexamen en preparateursexamen Flora- en faunawet

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 39, eerste lid, onderdeel c, en artikel 62, tweede lid, van de Flora- en faunawet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2017]

Als jachtexamen, als bedoeld in artikel 39, eerste lid, onderdeel c, van de Flora- en faunawet, wordt erkend het jachtexamen dat wordt afgenomen met inachtneming van de volgende door de Stichting Flora- en faunawetexamens vastgestelde documenten:

 • a. Reglement op de Flora- en faunawetexamens, uitgave februari 2003;

 • b. Examenregelingen van het examen voor de jacht met een geweer, uitgave juli 2003;

 • c. Examenregelingen van het examen voor de jacht met een of meer jachtvogels, uitgave februari 2003;

 • d. Examenregelingen van het examen voor de jacht met een eendenkooi, uitgave februari 2003.

Artikel 1a

[Vervallen per 01-01-2017]

Als personen die belast zijn met het toezicht op de kwaliteit van jachtexamens en de wijze van beoordeling van examenresultaten worden aangewezen:

 • a. R.C. Robbertsen te Maarn, Commissaris van de Koningin van Utrecht;

 • b. C. van der Knaap te Bennekom, burgemeester van Ede.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2017]

Als preparateursexamen, als bedoeld in artikel 62, tweede lid, van de Flora- en faunawet, wordt erkend het preparateursexamen dat wordt afgenomen met inachtneming van de volgende door de Stichting Flora- en faunawetexamens vastgestelde documenten:

 • a. Reglement op de Flora- en faunawetexamens, uitgave februari 2003;

 • b. Examenregelingen van het examen prepareren dieren, uitgave februari 2003.

Artikel 2a

[Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 2c

[Vervallen per 01-01-2017]

Onze Minister kan een aanvraag als bedoeld in artikel 2a, eerste lid, afwijzen, indien uit de overlegde documenten blijkt dat de kennis van de diersoorten die mogen worden geprepareerd, of de kennis van de wettelijke voorschriften ten aanzien van het prepareren van dieren, de destructie van dieren en het gebruik van chemische stoffen, onvoldoende is.

Artikel 2d

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 2 Onze Minister kan de beroepskwalificaties van de dienstverrichter controleren ten aanzien van de kennis van het gebruik van chemische stoffen.

 • 3 Indien de beroepskwalificaties wezenlijk verschillen van de kennis van het gebruik van chemische stoffen, die vereist is voor het behalen van het preparateursexamen, bedoeld in artikel 62, tweede lid, kan Onze Minister de dienstverrichter laten aantonen dat hij de ontbrekende kennis heeft verworven, bijvoorbeeld door middel van een proeve van bekwaamheid.

 • 4 Een dienstverrichter is vrijgesteld van artikel 62, eerste lid, van de Flora- en faunawet tot uiterlijk een jaar na overlegging van de in het eerste lid bedoelde verklaring, zolang de minister niet op grond van het derde lid heeft vastgesteld dat de dienstverrichter niet bekwaam is voor de uitoefening van dit beroep.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling erkenning jachtexamen en preparateursexamen Flora- en faunawet.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 augustus 2003

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina