Instellingsbesluit Auditteam voetbalvandalisme

[Regeling vervallen per 27-06-2012.]
Geraadpleegd op 29-05-2023.
Geldend van 24-12-2006 t/m 26-06-2012

Instellingsbesluit Auditteam voetbalvandalisme

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Besluit:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 27-06-2012]

 • 1 Het Auditteam voetbalvandalisme heeft tot taak om:

  • a. bij ingrijpende incidenten van voetbalvandalisme in Nederland een onafhankelijk feitenonderzoek te doen;

  • b. thematisch onderzoek te doen naar (nieuwe) ontwikkelingen in het kader van voetbalvandalisme.

 • 2 Onder voetbalvandalisme wordt verstaan gedragingen van personen alleen of in groepen in relatie tot voetbal, die te maken hebben met de verstoring van de openbare orde en/of het plegen van strafbare feiten.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 27-06-2012]

 • 1 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan het auditteam een onderzoeksopdracht geven.

 • 2 Een burgemeester kan bij ingrijpende incidenten het auditteam verzoeken een feitenonderzoek doen. Het auditteam besluit tot een feitenonderzoek in overleg met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • 3 Tevens kan het auditteam op eigen initiatief, in overleg met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een onderzoek starten.

 • 4 Het auditteam stelt voorafgaand aan elk voetbalseizoen een thematisch onderzoeksprogramma op. De Interdisciplinaire stuurgroep voetbalvandalisme en voetbalgeweld stelt het onderzoeksprogramma vast.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 27-06-2012]

Het auditteam brengt van ieder onderzoek een verslag uit aan de Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties en bij feitenonderzoek naar incidenten ook aan de betrokken burgemeester. De betrokken commissaris van de Koningin ontvangt bij feitenonderzoek naar incidenten een afschrift van het verslag.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 27-06-2012]

Het auditteam richt zijn werkzaamheden in zoals het dat noodzakelijk acht voor de uitvoering van zijn taakopdracht.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 27-06-2012]

Het auditteam bestaat uit een voorzitter en vier leden. Een onderzoeksopdracht wordt uitgevoerd door de voorzitter en ten minste twee door haar aangewezen leden. De voorzitter is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de onderzoeksopdracht. De samenstelling van het auditteam is als volgt:

 • a. mevrouw A.M. Vliegenthart, voorzitter

 • b. de heer J. Franssen, lid

 • c. de heer C.M. Ottevanger, lid

 • d. de heer C.A. Bakker, lid

 • e. de heer T. van Daalen, lid.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 27-06-2012]

De rol en functie van het auditteam worden voor 1 juli 2008 door de Interdisciplinaire stuurgroep voetbalvandalisme en voetbalgeweld geëvalueerd.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 27-06-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 augustus 2003

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

J.W. Remkes

Naar boven