Regeling tarief rechten voor het legaliseren handtekeningen

Geldend van 09-10-2003 t/m heden

Regeling tarief rechten voor het legaliseren handtekeningen

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 1 van de Wet heffing rechten voor de legalisatie van handtekeningen, Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 1991, 351;

Besluit:

Artikel I

Het tarief van de rechten voor het legaliseren van handtekeningen, ten departemente, vast te stellen op € 4,– per legalisatie.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 augustus 2003

De

minister

voornoemd,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina