Vaststellingsregeling projecten subsidie uitvoeringskosten sanering spoorweglawaai 2003

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 27-11-2003 t/m 22-12-2004

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 12 augustus 2003, nr. LMV 2003 076733, houdende vaststelling van projecten die in aanmerking komen voor subsidie voor de uitvoeringskosten van de sanering spoorweglawaai in 2003

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 15.13, derde lid van de Wet milieubeheer en de artikelen 3 en 4, eerste lid, onder b van de Subsidieregeling spoorweglawaai 2003;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

Als lijst van projecten als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder b, van de Subsidieregeling spoorweglawaai 2003 (Stcrt. 2003, 124) wordt de volgende lijst van projecten vastgesteld:

  • a. Project: Arnhem, De Laar (Na-NOV);

  • b. Project: Overbetuwe, Elst (Na-NOV);

  • c. Project: Renkum, Oosterbeek (Na-NOV);

  • d. Project: Culemborg, Oost en West;

  • e. Project: Naarden.

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 augustus 2003

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

P.L.B.A. van Geel

Terug naar begin van de pagina