Besluit gebruik persoonsgebonden nummers WVO

[Regeling vervallen per 01-07-2020.]
Geldend van 01-01-2019 t/m 30-06-2020

Besluit van 11 augustus 2003, houdende regels omtrent het gebruik van persoonsgebonden nummers in het voortgezet onderwijs (Besluit gebruik persoonsgebonden nummers WVO)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 28 april 2003, WJZ/2003/9996 (2590), gedaan mede namens de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op de artikelen 103d, derde lid, en 103e, tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

De Raad van State gehoord (advies van 10 juli 2003, nr. W05.03.0161/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 4 augustus 2003, nr. WJZ/2003/36772 (2590), uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Algemeen

[Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-07-2020]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Reikwijdte

[Vervallen per 01-07-2020]

Dit besluit is van toepassing op de gegevens van leerlingen die zijn ingeschreven of ingeschreven zijn geweest aan een uit de openbare kas bekostigde school als bedoeld in de wet.

§ 3. Gebruik gegevens uit basisregister onderwijs door Minister

[Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 7. Gegevens die de minister kan gebruiken

[Vervallen per 01-07-2020]

 • 1 Ten behoeve van de vaststelling van de bekostiging van een school als bedoeld in de wet kan Onze Minister de volgende in het basisregister onderwijs opgenomen gegevens van een leerling of voormalige leerling van de school gebruiken:

  • a. het persoonsgebonden nummer;

  • b. de geboortedatum en het geboorteland;

  • c. het geboorteland van de moeder en het geboorteland van de vader;

  • d. de gegevens over het verblijf in Nederland en het vertrek uit Nederland;

  • e. de datum van in- of uitschrijving;

  • f. de soort onderwijs;

  • g. de leerweg of het profiel;

  • h. het behaalde diploma;

  • i. de aanduiding van de minderheidsgroep en de verblijfsduur in Nederland; en

  • j. het registratienummer van de school dan wel scholengemeenschap of, indien sprake is van een nevenvestiging, het registratienummer daarvan.

Artikel 9. Voorwaarden voor gebruik

[Vervallen per 01-07-2020]

 • 1 De gegevens, bedoeld in artikel 7, worden uitsluitend gebruikt door de daartoe door Onze Minister aangewezen ambtenaren.

 • 2 Onze Minister kan uitsluitend gebruiken:

  • a. de gegevens van een leerling of voormalige leerling van wie het bevoegd gezag op grond van artikel 103b, vierde lid, van de wet het persoonsgebonden nummer aan Onze Minister heeft verstrekt ten behoeve van de vaststelling van de bekostiging van de school;

  • b. de gegevens van een leerling of voormalige leerling, voorzover Onze Minister dit noodzakelijk acht ten behoeve van een onderzoek als bedoeld in artikel 103c, derde lid, van de wet; en

  • c. de gegevens van een leerling of voormalige leerling, voorzover Onze Minister het noodzakelijk acht deze gegevens ten behoeve van de vaststelling van de bekostiging van de school te gebruiken in het verkeer met die school.

 • 3 Onder gebruik ten behoeve van de vaststelling van de bekostiging wordt mede verstaan het daartoe noodzakelijke gebruik voor de motivering van beschikkingen en de behandeling van bezwaar- en beroepschriften.

§ 4. Overgangs- en slotbepalingen

[Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 11. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-07-2020]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 12. Citeertitel

[Vervallen per 01-07-2020]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit gebruik persoonsgebonden nummers WVO.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 11 augustus 2003

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

M. J. A. van der Hoeven

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C. P. Veerman

Uitgegeven de tweede september 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina