Wijzigingsbesluit Besluit draagkracht vervolgden, enz. (wijziging berekening financiële draagkracht)

[Regeling materieel uitgewerkt per 31-12-2005.]
Geldend van 27-08-2003 t/m heden

Besluit van 11 augustus 2003, houdende wijziging van het Besluit draagkracht vervolgden en het Besluit draagkracht burger-oorlogsslachtoffers tot wijziging van de berekening van de financiële draagkracht

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 januari 2003, kenmerk DVVB/MB-U-2344582;

Gelet op artikel 21, vierde lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945 en artikel 33, vierde lid, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945;

De Raad van State gehoord (advies van 28 februari 2003, nummer W13.03.0015/III);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 31 juli 2003, kenmerk DVVB/MB-U-2387782;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel III

Indien de draagkracht van een vervolgde of een burger-oorlogsslachtoffer voor 1 januari 2001 is bepaald en het recht op de tegemoetkoming op deze datum nog bestond, wordt de financiële draagkracht opnieuw bepaald. In afwijking van de eerste volzin van de artikelen 2, tweede lid, van het Besluit draagkracht vervolgden en het Besluit draagkracht burger-oorlogsslachtoffers, wordt uitgegaan van het inkomen zoals dit is of zou worden berekend over de maand januari 2001.

Bij het bepalen van de financiële draagkracht in de periode tussen 1 januari 2001 en het moment van inwerkingtreding van dit besluit wordt de in artikel 3, tweede lid, van het Besluit draagkracht burger-oorlogsslachtoffers genoemde vermindering op maandbasis van het vastgestelde inkomen afgetrokken.

Artikel IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt voor wat betreft artikel I, onderdelen B tot en met F en artikel II, onderdelen B en C, onder 2, tot en met F, terug tot en met 1 januari 2001.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 11 augustus 2003

Beatrix

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C. I. J. M. Ross-van Dorp

Uitgegeven de zesentwintigste augustus 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina