Instelling Kwaliteitscollege Studiekeuze Informatie

Geldend van 28-08-2003 t/m heden

Instelling Kwaliteitscollege Studiekeuze Informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

overwegende,

– dat bij het streven naar versterking van de positie van de student in het Hoger Onderwijs een belangrijke factor wordt gevormd door de mate waarin aanstaande studenten bij de keuze van een opleiding beschikken over relevante, onafhankelijk verzamelde, kwalitatief onomstreden en daardoor gezaghebbende informatie over onder andere de kwaliteit van het aangeboden onderwijs;

– dat het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen reeds enkele jaren de Keuzegids Hoger Onderwijs subsidieert om relevante, onafhankelijk verzamelde studiekeuze-informatie voor studenten beschikbaar te maken, maar dat deze gids een beperkte toegankelijkheid kent en te weinig functionaliteit biedt om het studiekeuzeproces op een eigentijdse wijze te ondersteunen;

– dat na een Europese aanbestedingsprocedure is besloten om aan Choice – een samenwerkingsverband van het Hoger Onderwijs Persbureau en Research voor Beleid – de uitvoering te gunnen voor het verzamelen, consolideren en het verspreiden van studiekeuze-informatie;

– dat het wenselijk is om de kwaliteit van het verzamelen, consolideren en het verspreiden van studiekeuze-informatie te waarborgen en signalen te verzamelen over maatschappelijke behoefte en draagvlak te creëren door instellingen te betrekken bij verbeteringen;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze beschikking wordt verstaan onder:

 • a. minister: de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

 • b. uitvoerder: de organisatie die in opdracht van de minister studiekeuze- informatie verzamelt, consolideert en beschikbaar stelt aan derden.

Artikel 2. Instelling en duur

 • 1 Er is een Kwaliteitscollege Studiekeuze Informatie.

 • 2 Het Kwaliteitscollege Studiekeuze Informatie wordt ingesteld voor de duur van het contract met de uitvoerder, te weten een periode van drie jaar, eventueel te verlengen met een termijn van drie jaar.

Artikel 3. Taak

 • 1 Het Kwaliteitscollege Studiekeuze Informatie houdt toezicht op de werkzaamheden van de uitvoerder. Tevens verzamelt het Kwaliteitscollege Studiekeuze Informatie signalen over de maatschappelijke behoefte aan studiekeuze-informatie en creëert het draagvlak, onder meer door onderwijsinstellingen en partijen die gebruik maken van studiekeuze-informatie, te betrekken bij verbeteringen daarvan.

 • 2 Het Kwaliteitscollege Studiekeuze Informatie brengt jaarlijks verslag uit aan de minister.

Artikel 4. Samenstelling

 • 1 Het Kwaliteitscollege Studiekeuze Informatie bestaat uit een voorzitter, lid en ten minste twee en ten hoogste vier leden.

 • 2 De voorzitter en de overige leden worden benoemd en ontslagen door de minister.

 • 3 Het Kwaliteitscollege Studiekeuze Informatie wordt bijgestaan door een secretaris die geen lid is van het college.

 • 4 Tot voorzitter, tevens lid, van het Kwaliteitscollege Studiekeuze Informatie is benoemd: mevrouw T. Netelenbos.

 • 5 Tot leden van het Kwaliteitscollege Studiekeuze Informatie zijn voorts benoemd: mevrouw drs. A.H.E. van der Aa en prof. dr. J.C. Akkerboom.

 • 6 De leden van het Kwaliteitscollege Studiekeuze Informatie kunnen zich laten bijstaan door adviseurs.

 • 7 Het secretariaat wordt gevoerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Artikel 5. Werkwijze

 • 1 Het Kwaliteitscollege Studiekeuze Informatie vergadert zo vaak als zij dit nodig acht, doch ten minste vier maal per jaar.

 • 2 Het Kwaliteitscollege Studiekeuze Informatie stelt haar eigen werkwijze vast.

 • 3 Het Kwaliteitscollege Studiekeuze Informatie kan voorstellen doen voor onderzoek. De opdracht voor onderzoek wordt goedgekeurd en gegeven door de minister.

Artikel 6. Vergoeding

 • 1 De leden van het Kwaliteitscollege Studiekeuze Informatie ontvangen vacatiegelden op basis van het Vacatiegeldenbesluit 1988 en de daarop voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen geldende bepalingen, waarbij het Kwaliteitscollege Studiekeuze Informatie als zwaar college in de zin van het Vacatiegeldenbesluit 1988 wordt aangemerkt.

 • 2 De leden van het Kwaliteitscollege Studiekeuze Informatie ontvangen een vergoeding voor de reis- en verblijfkosten volgens een door de minister voorgeschreven wijze.

Artikel 7. Publicatie en inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag van bekendmaking in de Staatscourant.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

A.D.S.M. Nijs

Terug naar begin van de pagina