Verlenen van toegang, vergoeding, dienst onder bezwarende titel, vrijwillige bijdrage en bijdrage waarvan de hoogte niet vooraf bepaald is

[Regeling vervallen per 31-08-2007 met terugwerkende kracht tot en met 09-08-2007.]
Geldend van 11-08-2003 t/m 08-08-2007

Verlenen van toegang, vergoeding, dienst onder bezwarende titel, vrijwillige bijdrage en bijdrage waarvan de hoogte niet vooraf bepaald is

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Mij zijn vragen voorgelegd over de belastbaarheid van een vrijwillige bijdrage en een bijdrage waarvan de hoogte vooraf niet bepaald is. De vragen en de antwoorden zijn hierna opgenomen.

Vraag

[Vervallen per 31-08-2007]

Is er sprake van een vergoeding in de zin van artikel 8 van de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: de Wet) wanneer toegang tot bijvoorbeeld een museum wordt verleend zonder dat er enige verplichting bestaat tot het betalen van een vergoeding (vrijwillige bijdrage)?

Antwoord

[Vervallen per 31-08-2007]

Het verlenen van toegang zonder dat er een verplichting bestaat tot het betalen van enige vorm van vergoeding, is geen dienst onder bezwarende titel en is derhalve niet belastbaar. Een eventueel door de bezoeker betaalde vrijwillige bijdrage vormt niet een vergoeding in de zin van artikel 8 van de Wet. Ik baseer mij hierbij op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 3 maart 1994, (Tolsma), nr. C-16/93, BNB1994/271. Over de vrijwillig betaalde bijdragen is derhalve geen omzetbelasting verschuldigd.

Vraag

[Vervallen per 31-08-2007]

Is er sprake van een vergoeding in de zin van artikel 8 van de Wet indien de bezoeker verplicht is een toegangsprijs te betalen maar de bezoeker vrij is om de hoogte ervan te bepalen?

Antwoord

[Vervallen per 31-08-2007]

Het verlenen van een recht op toegang kwalificeert als een prestatie onder bezwarende titel indien er een verplichting bestaat om daarvoor een bijdrage te betalen, ook al is de hoogte ervan niet vooraf bepaald. In het Tolsma-arrest concludeert het Hof van Justitie immers dat een dienst enkel ‘onder bezwarende titel’ wordt verricht en dus enkel belastbaar is, wanneer tussen de verrichter en de ontvanger van de dienst een rechtsbetrekking bestaat waarbij over en weer prestaties worden uitgewisseld, en de door de dienstverrichter ontvangen vergoeding de werkelijke tegenwaarde vormt voor de aan de ontvanger verleende dienst.

Indien de bezoeker verplicht is een toegangsprijs te betalen, waarvan de hoogte niet is bepaald, spreken partijen in feite een prijs af. Het aanbod van de bezoeker wordt op voorhand geaccepteerd. De bezoeker verkrijgt het recht op toegang en is daartegenover gehouden een door hem te bepalen bedrag te voldoen aan degene die de toegang verleent. De onderhavige prestatie is derhalve als dienst onderworpen aan de heffing van omzetbelasting.

Terug naar begin van de pagina