Tijdelijke regeling melding oogst wratziekte 2003

[Regeling vervallen per 01-12-2003.]
Geldend van 10-08-2003 t/m 30-11-2003

Tijdelijke regeling melding oogst wratziekte 2003

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 17, eerste lid, van het Besluit bestrijding schadelijke organismen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-12-2003]

  • 1 De eigenaar of houder van een perceel dat geheel of gedeeltelijk gelegen is in een gebied, aangegeven in de bijlage bij deze regeling, waarop aardappelen worden geteeld, meldt het oogsten van deze aardappelen ten minste 2 werkdagen daaraan voorafgaand aan het locatiekantoor van de Plantenziektenkundige Dienst waaronder de gebieden aangewezen in de bijlage bij deze regeling ressorteren.

  • 2 De melding bedoeld in het eerste lid geschiedt schriftelijk middels een formulier en bevat ten minste:

    • a. naam en adres van de eigenaar of houder van een perceel bedoeld in het eerste lid;

    • b. datum aanvang oogst;

    • c. adres van de locatie van een perceel bedoeld in het eerste lid.

Artikel 3

[Vervallen per 01-12-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 december 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd bij het hoofdkantoor van de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen en de locatiekantoren van de Plantenziektenkundige Dienst gelegen in de gebieden aangewezen in de bijlage bij deze regeling.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

C.P. Veerman

Bijlage

[Vervallen per 01-12-2003]

[Red: Ligt ter inzage bij de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen.]

Terug naar begin van de pagina