Besluit Interdepartementale Commissie Koninkrijksrelaties (ICKR)

[Regeling vervallen per 01-11-2006.]
Geldend van 17-08-2003 t/m 31-10-2006

Besluit Interdepartementale Commissie Koninkrijksrelaties (ICKR)

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-11-2006]

Er is een Interdepartementale Commissie Koninkrijksrelaties (ICKR).

Artikel 2

[Vervallen per 01-11-2006]

 • 1 De commissie heeft tot taak te adviseren en voorstellen te doen over het beleid dat de departementen voeren ten aanzien van die beleidsterreinen waarop de Nederlandse Antillen en Aruba autonoom zijn, alsmede over de samenhang in dat beleid. Tot de taak van de commissie behoort ook de coördinatie van ambtelijke en politieke werkbezoeken aan de Nederlandse Antillen en Aruba.

 • 2 De terzake verantwoordelijke ministers bevorderen dat de commissie tijdig alle relevante beleidsvoornemens kan bespreken en waar nodig daarover kan adviseren.

 • 3 De ministers met een verantwoordelijkheid voor koninkrijksaangelegenheden informeren de commissie over beleidsvoornemens ten aanzien van de Nederlandse Antillen en Aruba teneinde samenhang van het beleid in totaliteit te bevorderen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-11-2006]

 • 1 De commissie kan desgevraagd of uit eigen beweging adviseren.

 • 2 De commissie brengt haar adviezen uit aan de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, dan wel de ministers die het aangaat.

Artikel 4

[Vervallen per 01-11-2006]

 • 1 De commissie bestaat uit:

  • a. een voorzitter, tevens lid;

  • b. een lid en een plaatsvervangend lid op hoog ambtelijk niveau aangewezen door:

   • de Minister-President, de Minister van Algemene Zaken;

   • de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties;

   • de Minister van Buitenlandse Zaken;

   • de Minister van Justitie;

   • de Minister van Financiën;

   • de Minister van Economische Zaken;

   • de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

   • de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

   • ·  de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

   • de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

   • de Minister van Verkeer en Waterstaat;

   • de Minister van Defensie;

   • de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

 • 2 De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties benoemt de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter, tevens lid.

 • 3 Het secretariaat van de commissie berust bij de directie Koninkrijksrelaties van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 5

[Vervallen per 01-11-2006]

Een lid of diens plaatsvervanger kan zich, na overleg met de voorzitter, voor de bespreking van een bepaald onderwerp laten vergezellen door een andere ambtenaar of een deskundige.

Artikel 6

[Vervallen per 01-11-2006]

De commissie kan, met inachtneming van dit besluit, haar werkwijze en die van het secretariaat regelen.

Artikel 7

[Vervallen per 01-11-2006]

De commissie kan voor de uitoefening van haar taak vaste of tijdelijke werkgroepen instellen. De commissie regelt de taakopdracht, samenstelling en werkwijze van deze werkgroepen.

Artikel 8

[Vervallen per 01-11-2006]

De commissie evalueert haar functioneren voor 1 november 2006. Zij brengt haar conclusies ter kennis aan de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties.

Artikel 9

[Vervallen per 01-11-2006]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, werkt terug tot en met 1 november 2002 en vervalt met ingang van 1 november 2006.

 • 2 Dit besluit wordt met de bijbehorende toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties

Th.C. de Graaf

Terug naar begin van de pagina