Reglement BPS Korps Landelijke Politiediensten

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 01-05-2004 t/m 31-12-2007

Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, korpsbeheerder van het Korps Landelijke Politiediensten, tot vaststelling van het privacyreglement voor het politieregister dat gevoerd wordt met het systeem BPS bij de Dienst Spoorwegpolitie van het Korps Landelijke Politiediensten

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, korpsbeheerder van het Korps Landelijke Politiediensten,

Handelend na overleg met het bevoegd gezag;

Gezien het Modelreglement BPS (Stcrt. 2002, 243) waaromtrent de Registratiekamer ingevolge artikel 12, eerste lid, van de Wet politieregisters een verklaring van overeenstemming heeft afgegeven;

Gezien de wijzigingen van het modelreglement BPS (Stcrt. 2002, 243) waaromtrent het College bescherming persoonsgegevens ingevolge artikel 12, eerste lid, van de Wet politieregisters een verklaring van overeenstemming heeft afgegeven.

Gelet op het bepaalde in artikel 9, eerste en tweede lid, en artikel 10 van de Wet politieregisters;

Besluit:

Paragraaf 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2008]

 • a. de WPolr: de Wet politieregisters;

 • b. het BPolr: het Besluit politieregisters;

 • c. het korps: Korps Landelijke Politiediensten;

 • d. beheerder: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, korpsbeheerder van het Korps Landelijke Politiediensten;

 • e. registerbeheerder: de korpschef van het Korps Landelijke Politiediensten;

 • f. functioneel registerbeheerder: hoofd van de Dienst Spoorwegpolitie van het KLPD;

 • g. persoonsgegevens: informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

 • h. verstrekken van gegevens uit het register: het bekend maken of ter beschikking stellen van gegevens, voor zover zulks geheel of grotendeels steunt op gegevens die in het register zijn opgenomen, of die door verwerking daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens, zijn verkregen;

 • i. gegevensbeheer: de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de ingevoerde gegevens, alsmede voor het bewaren, verwijderen en verstrekken van gegevens;

 • j. koppeling: het treffen van technische of organisatorische voorzieningen, waardoor verschillende verzamelingen van persoonsgegevens systematisch met elkaar kunnen worden vergeleken;

 • k. het BPS: het bedrijfsprocessensysteem BPS;

 • l. het register: het politieregister dat met BPS in het korps wordt gevoerd.

Paragraaf 2. Doel en werking

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Het register heeft tot doel de informatievoorziening in het kader van de uitvoering van artikel 2 van de Politiewet 1993 mogelijk te maken en bevat daartoe in het bijzonder de volgende modules:

  • A. een Meldkamermodule (artikelen 4 tot en met 6), met als specifiek doel het kunnen beschikken over gegevens ten behoeve van:

   • a. de behandeling van bij het korps binnengekomen meldingen en door korpsleden gemelde incidenten en ondernomen acties in de surveillance- en of andere politiedienst;

   • b. het overzicht van beschikbare en ingezette surveillance- en andere politie-eenheden.

  • B. een Gebeurtenissenmodule (artikelen 7 tot en met 9), met als specifiek doel het kunnen beschikken over gegevens ten behoeve van de afhandeling en verantwoording van gebeurtenissen – incidenten en acties – waar de politie, in het kader van haar taakstelling, bij is betrokken of betrokken is geweest.

  • C. een Processen-verbaal en rapportenmodule (artikelen 10 tot en met 12), met als specifiek doel het kunnen beschikken over gegevens ten behoeve van:

   • a. de opsporing en vervolging van verdachten van strafbare feiten, de hulpverlening in voorkomende gevallen dan wel de handhaving van de openbare orde;

   • b. de verantwoording van strafvorderlijke-, administratieve- en andere ambtelijke handelingen.

  • D. een Goederenmodule (artikelen 13 tot en met 14a), met als specifiek doel het kunnen beschikken over gegevens ten behoeve van:

   • a. de administratieve-, logistieke- en verdere afhandeling van in het kader van de hulpverlening ten behoeve van de rechthebbende veiliggestelde goederen, daaronder begrepen (motor)voer- en (lucht)vaartuigen;

   • b. de administratieve-, logistieke- en verdere afhandeling van ten behoeve van strafrechtelijk onderzoek in bewaring genomen goederen;

   • c. de administratieve-, logistieke- en verdere afhandeling van inbeslaggenomen goederen, zoals het beheer bij het korps en de overdracht aan de bewaarders als bedoeld in artikel 116, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering;

   • d. de opsporing van ontvreemde goederen;

   • e. de opsporing en vervolging van verdachten van strafbare feiten;

   • f. de verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer van goederen;

   • g. de afhandeling van gevonden goederen en dieren, die door het korps in beheer zijn genomen of waarvan het beheer door de vinder plaatsvindt;

   • h. de afhandeling van kennisgevingen van verloren goederen en dieren.

  • E. een Modus-operandi en sporenmodule (artikelen 15 tot en met 17), met als specifiek doel het kunnen beschikken over gegevens ten behoeve van:

   • a. de identificatie van verdachten van strafbare feiten;

   • b. de opsporing en vervolging van verdachten van strafbare feiten;

   • c. de bewijsvoering in strafzaken;

   • d. de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in strafzaken;

   • e. de identificatie van onbekende personen.

  • F. een Afspraken op personen en lokatiemodule (artikelen 18 tot en met 20), met als specifiek doel het kunnen beschikken over gegevens ten behoeve van:

   • a. het inzicht in met personen gemaakte afspraken teneinde adequaat politieoptreden in voorkomende gevallen te bevorderen;

   • b. het inzicht in omtrent personen of lokaties vastgelegde bijzonderheden teneinde adequaat politieoptreden in voorkomende gevallen te bevorderen;

   • c. de opsporing en aanhouding van personen die als verdachte betrokken zijn of zijn geweest bij strafbare feiten;

   • d. de voorkoming van strafbare feiten waarbij personen naar redelijkerwijs kan worden vermoed als verdachte betrokken zullen zijn;

   • e. de voorkoming en bestrijding van verstoringen van de openbare orde;

   • f. het verlenen van hulp aan personen waarvan aan de hand van gebeurtenissen gebleken is, dan wel te voorzien is, dat de noodzaak zich hiertoe zal voordoen.

 • 2 Gegevens uit het register kunnen worden gebruikt ten behoeve van interne bedrijfsstatistiek, interne bedrijfsvoering en interne ontwikkeling van beleid met betrekking tot de uitvoering van de politietaak.

 • 3 Het geautomatiseerde gedeelte van het register is gebaseerd op een relationele gegevensstructuur, waarmee relaties worden gelegd tussen onder meer incidenten, personen, lokaties, goederen en voertuigen.

 • 4 Het handmatige gedeelte van het register wordt gevormd door uitgeprinte rapporten, processen-verbaal, dossiers en andere schriftelijke bescheiden, die via het geautomatiseerde gedeelte van het register systematisch toegankelijk zijn.

 • 5 Gegevens in het geautomatiseerde gedeelte van het register kunnen met behulp van onder meer lijstfuncties en informationretrievalsystemen full-text, gestructureerd en gecombineerd worden bevraagd.

 • 6 In Bijlage I is aangegeven op welke territoriale en functionele onderdelen van het korps het register wordt gevoerd of rechtstreeks toegankelijk is. Deze Bijlage maakt deel uit van het reglement.

Paragraaf 3. Beheer

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De registerbeheerder is, onder verantwoordelijkheid van de beheerder, belast met de zeggenschap over het register. Hij draagt zorg voor de naleving van de WPolr, het BPolr en het reglement. Hij treft daartoe onder meer voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van het register tegen verlies of aantasting van gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan. Tevens treft hij maatregelen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de in het register opgenomen gegevens.

 • 2 De functioneel registerbeheerder wijst bij besluit functionarissen aan die belast zijn met de dagelijkse leiding over het gegevensbeheer.

 • 3 De registerbeheerder wijst bij besluit functionarissen aan die belast zijn met de opname van een aanduiding omtrent de betrouwbaarheid betreffende de in het register opgenomen gevoelige gegevens.

Paragraaf 4. Inhoud van het register

[Vervallen per 01-01-2008]

A. Meldkamermodule

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2008]

In het register worden gegevens opgenomen betreffende de volgende categorieën van personen:

 • a. verdachten;

 • b. aangevers, melders;

 • c. getuigen;

 • d. slachtoffers, benadeelden;

 • e. betrokkenen bij gebeurtenissen en strafbare feiten;

 • f. personen of instanties die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de doelstellingen genoemd in artikel 2, eerste lid, onder A;

 • g. opsporingsambtenaren.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Omtrent de in artikel 4, onder a tot en met e, genoemde categorieën van personen worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen:

  • a. volledige personalia, A-nummer van de GBA en -datum;

  • b. adresgegevens, telefoonnummer en postcode;

  • c. geboortegegevens, nationaliteit en spreektaal;

  • d. omschrijving, plaats, tijd van het strafbare feit of het incident;

  • e. voertuig- en (lucht)vaartuiggegevens;

  • f. risicoaanduidingen;

  • g. weergave van de verklaringen van geregistreerden;

  • h. signalementsgegevens;

  • i. modus-operandi;

  • j. mutaties betreffende politiecontacten;

  • k. gegevens omtrent de ten aanzien van hen genomen maatregelen;

  • l. andere op het strafbare feit of het incident betrekking hebbende gegevens.

 • 2 Omtrent de in artikel 4, onder f, genoemde categorie van personen worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen:

  • a. volledige personalia, A-nummer van de GBA en -datum;

  • b. adresgegevens, telefoonnummer en postcode;

  • c. gegevens omtrent de aard van de te verlenen hulp;

  • d. gegevens omtrent de door hen verleende diensten.

 • 3 Omtrent de in artikel 4, onder g, genoemde categorie van personen worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen:

  • a. volledige personalia;

  • b. rang, functie en afdelingscode;

  • c. wachtwoord en autorisatieniveau;

  • d. vermelding ambtseed of -belofte.

Artikel 5a

[Vervallen per 01-01-2008]

In aanvulling op de in artikel 5, eerste lid, genoemde gegevens, wordt omtrent de in artikel 4 onder a genoemde staandegehouden of aangehouden categorie van personen tevens het sociaal-fiscaal nummer opgenomen voor zover dit noodzakelijk is voor het controleren van de juistheid van de gegevens.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 In aanvulling op de in artikel 5, eerste en tweede lid, genoemde gegevens worden omtrent de in artikel 4, onder a tot en met e, genoemde categorieën van personen gegevens opgenomen betreffende hun ras voor zover dit onvermijdelijk is:

  • a. met het oog op hun identificatie;

  • b. voor de juiste beoordeling van een strafbaar feit en zulk een gegeven het slachtoffer of de motieven van de dader van dat feit betreft;

  • c. met het oog op de verlening van hulp door de politie.

 • 2 In aanvulling op de in artikel 5, eerste lid en tweede lid, genoemde gegevens worden omtrent de in artikel 4, onder a tot en met e, genoemde categorieën van personen gegevens opgenomen betreffende hun godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, seksualiteit en intiem levensgedrag voor zover dit onvermijdelijk is:

  • a. voor de juiste beoordeling van een strafbaar feit en zulk een gegeven het slachtoffer of de motieven van de dader van dat feit betreft;

  • b. met het oog op de verlening van hulp door de politie;

  • c. met het oog op de verzorging en bejegening in geval van vrijheidsbeneming.

 • 3 In aanvulling op de in artikel 5, eerste lid en tweede lid, genoemde gegevens worden omtrent de in artikel 4, onder a tot en met e, genoemde categorieën van personen gegevens opgenomen betreffende hun medische en psychologische kenmerken voor zover dit onvermijdelijk is:

  • a. met het oog op hun identificatie;

  • b. voor de juiste beoordeling van een strafbaar feit en zulk een gegeven het slachtoffer of de motieven van de dader van dat feit betreft;

  • c. met het oog op de verlening van hulp door de politie;

  • d. met het oog op de verzorging en bejegening ingeval van vrijheidsbeneming;

  • e. ter afwering van dreigend gevaar voor leven of gezondheid van politie-ambtenaren en overige bij de direkte uitoefening van de politietaak betrokkenen.

B. Gebeurtenissenmodule

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2008]

In het register worden gegevens opgenomen betreffende de volgende categorieën van personen:

 • a. verdachten;

 • b. aangevers, melders;

 • c. getuigen;

 • d. slachtoffers, benadeelden;

 • e. betrokkenen bij gebeurtenissen en strafbare feiten;

 • f. personen ten aanzien van wie een redelijk vermoeden bestaat dat zij betrokken zijn bij het beramen of plegen van strafbare feiten;

 • g. personen of instanties die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de doelstellingen genoemd in artikel 2, eerste lid, onder B;

 • h. opsporingsambtenaren.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Omtrent de in artikel 7, onder a tot en met e, genoemde categorieën van personen worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen:

  • a. volledige personalia, A-nummer van de GBA en -datum ;

  • b. adresgegevens, telefoonnummer en postcode;

  • c. geboortegegevens, nationaliteit en spreektaal;

  • d. omschrijving, plaats, tijd van het strafbare feit of het incident;

  • e. voertuig- en (lucht)vaartuiggegevens;

  • f. risicoaanduidingen in vrije tekst;

  • g. weergave van de verklaringen van geregistreerden;

  • h. signalementsgegevens;

  • i. modus-operandi;

  • j. mutaties betreffende politiecontacten;

  • k. gegevens omtrent de ten aanzien van hen genomen maatregelen;

  • l. andere op het strafbare feit of het incident betrekking hebbende gegevens.

 • 2 Omtrent de in artikel 7, onder f, genoemde categorie van personen worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen:

  • a. de naam, voorna(a)m(en), adressen, geboorteplaats en -datum, geslacht, A-nummer van de GBA, en -datum;

  • b. financiële gegevens;

  • c. gegevens over het staatsburgerschap;

  • d. gegevens over de identiteitspapieren;

  • e. gegevens omtrent het uiterlijk;

  • f. gegevens over de karaktereigenschappen;

  • g. gegevens over de persoonlijke omstandigheden;

  • h. gegevens over de levenswijze;

  • i. gegevens over de contacten, contactadressen en relaties met andere (rechts)personen;

  • j. gegevens over plaatsen van geregeld verblijf;

  • k. gegevens over bewegingen;

  • l. gegevens over communicatiemiddelen;

  • m. gegevens over vervoermiddelen;

  • n. gegevens over de (voorgenomen) criminele activiteiten;

  • o. gegevens over de modus-operandi;

  • p. verwijzingen naar andere gegevensverzamelingen;

  • q. gegevens over de periode en de plaats waar de persoon rechtens van zijn vrijheid is beroofd of beroofd is geweest;

  • r. beroepsgegevens;

  • s. bedrijfsgegevens;

  • t. antecedenten.

 • 3 Omtrent de in artikel 7, onder g, genoemde categorie van personen worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen:

  • a. volledige personalia;

  • b. adresgegevens, telefoonnummer en postcode;

  • c. gegevens omtrent de aard van de te verlenen hulp;

  • d. gegevens omtrent de door hen verleende diensten.

 • 4 Omtrent de in artikel 7, onder h, genoemde categorie van personen worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen:

  • a. volledige personalia;

  • b. rang, functie en afdelingscode;

  • c. wachtwoord en autorisatieniveau;

  • d. vermelding ambtseed of -belofte.

Artikel 8a

[Vervallen per 01-01-2008]

In aanvulling op de in artikel 8, eerste lid, genoemde gegevens, wordt omtrent de in artikel 7, onder a, genoemde staandegehouden of aangehouden categorie van personen tevens in vrije tekst het sociaal-fiscaal nummer opgenomen voor zover dit noodzakelijk is voor het controleren van de juistheid van de gegevens.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 In aanvulling op de in artikel 8, eerste en tweede lid, genoemde gegevens worden omtrent de in artikel 7, onder a tot en met f, genoemde categorieën van personen gegevens opgenomen betreffende hun ras voor zover dit onvermijdelijk is:

  • a. met het oog op hun identificatie;

  • b. voor de juiste beoordeling van een strafbaar feit en zulk een gegeven het slachtoffer of de motieven van de dader van dat feit betreft;

  • c. met het oog op de verlening van hulp door de politie.

 • 2 In aanvulling op de in artikel 8, eerste en tweede lid, genoemde gegevens worden omtrent de in artikel 7, onder a tot en met f, genoemde categorieën van personen gegevens opgenomen betreffende hun godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, seksualiteit en intiem levensgedrag voor zover dit onvermijdelijk is:

  • a. voor de juiste beoordeling van een strafbaar feit en zulk een gegeven het slachtoffer of de motieven van de dader van dat feit betreft;

  • b. met het oog op de verlening van hulp door de politie;

  • c. met het oog op de verzorging en bejegening in geval van vrijheidsbeneming.

 • 3 In aanvulling op de in artikel 8, eerste en tweede lid, genoemde gegevens worden omtrent de in artikel 7, onder a tot en met f, genoemde categorieën van personen gegevens worden opgenomen betreffende hun medische en psychologische kenmerken voor zover dit onvermijdelijk is:

  • a. met het oog op hun identificatie;

  • b. voor de juiste beoordeling van een strafbaar feit en zulk een gegeven het slachtoffer of de motieven van de dader van dat feit betreft;

  • c. met het oog op de verlening van hulp door de politie;

  • d. met het oog op de verzorging en bejegening ingeval van vrijheidsbeneming;

  • e. ter afwering van dreigend gevaar voor leven of gezondheid van politie-ambtenaren en overige bij de directe uitoefening van de politietaak betrokkenen.

C. Processen-verbaal en rapportenmodule

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2008]

In het register worden gegevens opgenomen betreffende de volgende categorieën van personen:

 • a. verdachten;

 • b. aangevers, melders;

 • c. getuigen;

 • d. slachtoffers, benadeelden;

 • e. betrokkenen bij gebeurtenissen en strafbare feiten;

 • f. personen of instanties die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de doelstellingen genoemd in artikel 2, eerste lid, onder C;

 • g. opsporingsambtenaren.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Omtrent de in artikel 10, onder a tot en met e, genoemde categorieën van personen worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen:

  • a. volledige personalia, A-nummer van de GBA en -datum;

  • b. adresgegevens, telefoonnummer en postcode;

  • c. geboortegegevens, nationaliteit en spreektaal;

  • d. soort, plaats, datum en tijdstip van het misdrijf, de overtreding of het incident;

  • e. voertuig- en (lucht)vaartuiggegevens;

  • f. modus-operandi;

  • g. gegevens omtrent de ten aanzien van hen genomen maatregelen;

  • h. weergave van de door de geregistreerde afgelegde verklaringen;

  • i. andere op het misdrijf, de overtreding of het incident betrekking hebbende gegevens;

  • j. verbanden met andere zaken;

  • k. gegevens omtrent het aan het opgemaakte proces-verbaal of rapport gegeven (administratieve) vervolg, zoals de datum van verzenden naar het openbaar ministerie en de afloop daarvan.

 • 2 Omtrent de in artikel 10, onder f, genoemde categorie van personen worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen:

  • a. volledige personalia;

  • b. adresgegevens, telefoonnummer en postcode;

  • c. gegevens omtrent de aard van de te verlenen hulp;

  • d. gegevens omtrent de door hen verleende diensten.

 • 3 Omtrent de in artikel 10, onder g, genoemde categorie van personen worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen:

  • a. volledige personalia;

  • b. rang, functie en afdelingscode;

  • c. wachtwoord en autorisatieniveau;

  • d. vermelding ambtseed of -belofte.

Artikel 11a

[Vervallen per 01-01-2008]

In aanvulling op de in artikel 11, eerste lid, genoemde gegevens, wordt omtrent de in artikel 10, onder a, genoemde staandegehouden of aangehouden categorie van personen tevens in vrije tekst het sociaal-fiscaal nummer opgenomen voor zover dit noodzakelijk is voor het controleren van de juistheid van de gegevens.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 In aanvulling op de in artikel 11, eerste lid, genoemde gegevens worden omtrent de in artikel 10, onder a tot en met e, genoemde categorieën van personen gegevens opgenomen betreffende hun ras voor zover dit onvermijdelijk is:

  • a. met het oog op hun identificatie;

  • b. voor de juiste beoordeling van een strafbaar feit en zulk een gegeven het slachtoffer of de motieven van de dader van dat feit betreft;

  • c. met het oog op de verlening van hulp door de politie.

 • 2 In aanvulling op de in artikel 11, eerste lid, genoemde gegevens worden omtrent de in artikel 10, onder a tot en met e, genoemde categorieën van personen gegevens opgenomen betreffende hun godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, seksualiteit en intiem levensgedrag voor zover dit onvermijdelijk is:

  • a. voor de juiste beoordeling van een strafbaar feit en zulk een gegeven het slachtoffer of de motieven van de dader van dat feit betreft;

  • b. met het oog op de verlening van hulp door de politie;

  • c. met het oog op de verzorging en bejegening in geval van vrijheidsbeneming.

 • 3 In aanvulling op de in artikel 11, eerste lid, genoemde gegevens worden omtrent de in artikel 10, onder a tot en met e, genoemde categorieën van personen gegevens opgenomen betreffende hun medische en psychologische kenmerken voor zover dit onvermijdelijk is:

  • a. met het oog op hun identificatie;

  • b. voor de juiste beoordeling van een strafbaar feit en zulk een gegeven het slachtoffer of de motieven van de dader van dat feit betreft;

  • c. met het oog op de verlening van hulp door de politie;

  • d. met het oog op de verzorging en bejegening in geval van vrijheidsbeneming;

  • e. ter afwering van dreigend gevaar voor leven of gezondheid van politieambtenaren en overige bij de direkte uitoefening van de politietaak betrokkenen.

D. Goederenmodule

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2008]

In het register worden gegevens opgenomen betreffende de volgende categorieën van personen:

 • a. personen onder wie een goed in bewaring is genomen;

 • b. eigenaren of rechthebbenden van in bewaring genomen goederen;

 • c. personen onder wie een goed inbeslag is genomen;

 • d. eigenaren of rechthebbenden van inbeslaggenomen goederen;

 • e. personen die goederen of dieren hebben gevonden;

 • f. personen die goederen of dieren hebben verloren;

 • g. personen van wie goederen zijn ontvreemd;

 • h. personen die gevonden goederen of dieren uit handen van de politie hebben verkregen;

 • i. personen in dienst van het korps die met de afhandeling van de goederen belast zijn;

 • j. opsporingsambtenaren.

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Omtrent de in artikel 13, onder a en b, genoemde categorieën van personen worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen:

  • a. volledige personalia;

  • b. adresgegevens, telefoonnummer en postcode;

  • c. geboortegegevens;

  • d. omschrijving van het in bewaring genomen goed;

  • e. datum, tijdstip en plaats van de inbewaringneming;

  • f. gronden voor de inbewaringneming;

  • g. referentienummer, proces-verbaalnummer;

  • h. bewaarplaats van het in bewaring genomen goed;

  • i. gegevens omtrent de beslissing op de inbewaringneming;

  • j. overige voor de afhandeling van de inbewaringneming van belang zijnde gegevens.

 • 2 Omtrent de in artikel 13, onder c en d, genoemde categorieën van personen worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen:

  • a. volledige personalia, A-nummer van de GBA en -datum;

  • b. adresgegevens, telefoonnummer en postcode;

  • c. geboortegegevens;

  • d. omschrijving van het inbeslaggenomen goed;

  • e. datum, tijdstip en plaats van de inbeslagname;

  • f. gronden voor de inbeslagname;

  • g. referentienummer, proces-verbaalnummer;

  • h. bewaarplaats van het inbeslaggenomen goed;

  • i. gegevens omtrent de beslissing op het beslag;

  • j. overige voor de afhandeling van de inbeslagname van belang zijnde gegevens.

 • 3 Omtrent de in artikel 13, onder e tot en met h, genoemde categorieën van personen worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen:

  • a. volledige personalia;

  • b. adresgegevens, telefoonnummer en postcode;

  • c. datum, tijdstip en plaats van ontvreemding, vinden, verlies of verkrijgen;

  • d. een omschrijving van het gevonden, verloren, ontvreemde goed of dier;

  • e. eventuele bijzonderheden door de geregistreerde zelf verstrekt;

  • f. gegevens betreffende de verdere afhandeling van de aangifte van het ontvreemde, verloren, gevonden goed of dier.

 • 4 Omtrent de in artikel 13, onder i en j, genoemde categorieën van personen worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen:

  • a. volledige personalia;

  • b. dienstnummer, organisatie-aanduiding, rang, functie;

  • c. wachtwoord en autorisatieniveau;

  • d. vermelding ambtseed of -belofte.

Artikel 14a

[Vervallen per 01-01-2008]

In aanvulling op de in artikel 14, eerste en tweede lid, genoemde gegevens, wordt omtrent de in artikel 13, onder a en c, genoemde staandegehouden of aangehouden categorie van personen tevens in vrije tekst het sociaal-fiscaal nummer opgenomen voor zover dit noodzakelijk is voor het controleren van de juistheid van de gegevens.

E. Modus-operandi en sporenmodule

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 15

[Vervallen per 01-01-2008]

In het register worden gegevens opgenomen betreffende de volgende categorieën van personen:

 • a. verdachten van strafbare feiten van wie (verdachten)foto’s zijn genomen;

 • b. personen van wie in relatie met een gepleegde strafbaar feit of incident sporen zijn aangetroffen;

 • c. personen van wie in relatie met een gepleegd strafbaar feit of incident foto's of sporen zijn genomen;

 • d. aangetroffen personen waarvan de identiteit niet bekend is en van wie een dactyloscopisch signalement of foto’s zijn genomen;

 • e. opsporingsambtenaren.

Artikel 16

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Omtrent de in artikel 15, onder a, genoemde categorie van personen worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen:

  • a. volledige personalia, A-nummer van de GBA en -datum;

  • b. adresgegevens, postcode;

  • c. geboortegegevens, nationaliteit;

  • d. beroep en bekende aliassen;

  • e. fotografische afbeeldingen met bijbehorende administratieve gegevens;

  • f. gegevens omtrent het strafbare feit.

 • 2 Omtrent de in artikel 15, onder b, genoemde categorie van personen worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen:

  • a. volledige personalia, A-nummer van de GBA en -datum;

  • b. adresgegevens, postcode;

  • c. geboortegegevens, nationaliteit;

  • d. beroep;

  • e. gegevens omtrent hun hoedanigheid;

  • f. gegevens omtrent de aard van het strafbare feit of incident;

  • g. gegevens omtrent de datum, plaats van aantreffen en aard van het spoor;

  • h. gegevens omtrent de aanleiding, het doel van het nemen van het spoor;

  • i. gegevens omtrent de uitkomst van het terzake ingestelde onderzoek.

 • 3 Omtrent de in artikel 15, onder c, genoemde categorie van personen worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen:

  • a. volledige personalia, A-nummer van de GBA en -datum;

  • b. adresgegevens, postcode;

  • c. geboortegegevens, nationaliteit;

  • d. beroep;

  • e. gegevens omtrent hun hoedanigheid;

  • f. gegevens omtrent de aard van het strafbare feit of incident;

  • g. gegevens omtrent de schade of het letsel.

  • h. gegevens omtrent de datum, plaats van aantreffen en aard van de foto of het spoor;

  • i. gegevens omtrent de datum, plaats, aanleiding en het doel van het nemen van de foto of het spoor en het verdere vervolg;

  • j. gegevens omtrent de uitkomst van het terzake ingestelde onderzoek.

 • 4 Omtrent de in artikel 15, onder d, genoemde categorie van personen worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen:

  • a. personalia, voor zover bekend;

  • b. dactyloscopische gegevens met bijbehorende administratieve gegevens;

  • c. een fotografische afbeelding met bijbehorende administratieve gegevens;

  • d. bijzonderheden omtrent het aantreffen van betrokkene;

  • e. de unit of de standplaats waardoor betrokkene is aangetroffen.

 • 5 Omtrent de in artikel 15, onder e, genoemde categorie van personen worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens worden opgenomen:

  • a. volledige personalia;

  • b. dienstnummer, organisatie-aanduiding, rang, functie;

  • c. wachtwoord en autorisatieniveau;

  • d. vermelding ambtseed of -belofte.

Artikel 16a

[Vervallen per 01-01-2008]

In aanvulling op de in artikel 16, eerste tot en met vierde lid, genoemde gegevens, wordt omtrent de in artikel 15 onder a tot en met d genoemde staandegehouden of aangehouden categorie van personen in vrije tekst tevens het sociaal-fiscaal nummer opgenomen voor zover dit noodzakelijk is voor het controleren van de juistheid van de gegevens.

Artikel 17

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 2 In aanvulling op de in artikel 16, tweede en derde lid, genoemde gegevens worden omtrent de in artikel 15, onder b en c, genoemde categorieën van personen gegevens opgenomen betreffende hun godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, seksualiteit en intiem levensgedrag, medische- en psychologische kenmerken voor zover dit onvermijdelijk is voor de juiste beoordeling van een strafbaar feit en zulk een gegeven het slachtoffer of de motieven van de dader van dat feit betreft.

F. Afspraken op personen en lokatiemodule

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 18

[Vervallen per 01-01-2008]

In het register worden gegevens opgenomen betreffende de volgende categorieën van personen:

 • a. personen die bij een afspraak of te verrichten activiteit zijn of worden betrokken;

 • b. personen die als verdachte betrokken zijn bij strafbare feiten;

 • c. personen die direct betrokken zijn of zijn geweest bij verstoringen van de openbare orde;

 • d. personen die naar redelijkerwijs kan worden vermoed direct betrokken zijn bij verstoringen van de openbare orde;

 • e. personen in dienst van het korps die bij de afspraak of activiteit zijn of worden betrokken.

Artikel 19

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Omtrent de in artikel 18, onder a tot en met c, genoemde categorieën van personen worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen:

  • a. volledige personalia;

  • b. adresgegevens en postcode;

  • c. geboortegegevens, nationaliteit en spreektaal;

  • d. van belang zijnde mutaties betreffende politiecontacten;

  • e. van belang zijnde antecedenten;

  • f. risicoaanduiding;

  • g. soort, plaats, datum, tijd van het incident, het gepleegde of te plegen strafbare feit;

  • h. modus-operandi;

  • i. gegevens over de mogelijke relatie met andere strafbare feiten;

  • j. gegevens over de mogelijke relatie met personen bedoeld in artikel 5, onder a tot en met e;

  • k. voertuig- of (lucht)vaartuiggegevens;

  • l. andere voor de taakuitoefening benodigde gegevens en instructies.

 • 2 Omtrent de in artikel 18, onder e, genoemde categorie van personen worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen:

  • a. volledige personalia;

  • b. dienstnummer, organisatie-aanduiding, rang, functie;

  • c. wachtwoord en autorisatieniveau;

  • d. vermelding ambtseed of -belofte.

Artikel 19a

[Vervallen per 01-01-2008]

In aanvulling op de in artikel 19, eerste lid, genoemde gegevens, wordt omtrent de in artikel 18, onder a tot en met d, genoemde staandegehouden of aangehouden categorie van personen in vrije tekst tevens het sociaal-fiscaal nummer opgenomen voor zover dit noodzakelijk is voor het controleren van de juistheid van de gegevens.

Artikel 20

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 In aanvulling op de in artikel 19, eerste lid, genoemde gegevens worden omtrent de in artikel 18, onder a tot en met d, genoemde categorieën van personen gegevens opgenomen betreffende hun ras voor zover dit onvermijdelijk is:

  • a. met het oog op hun identificatie;

  • b. voor de juiste beoordeling van een strafbaar feit en zulk een gegeven het slachtoffer of de motieven van de dader van dat feit betreft;

  • c. met het oog op de verlening van hulp door de politie.

 • 2 In aanvulling op de in artikel 19, eerste lid, genoemde gegevens worden omtrent de in artikel 18, onder a tot en met d, genoemde categorieën van personen gegevens opgenomen betreffende hun godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, seksualiteit en intiem levensgedrag voor zover dit onvermijdelijk is:

  • a. voor de juiste beoordeling van een strafbaar feit en zulk een gegeven het slachtoffer of de motieven van de dader van dat feit betreft;

  • b. met het oog op de verlening van hulp door de politie;

  • c. met het oog op de verzorging en bejegening in geval van vrijheidsbeneming.

 • 3 In aanvulling op de in artikel 19, eerste lid, genoemde gegevens worden omtrent de in artikel 18, onder a tot en met d, genoemde categorie van personen gegevens opgenomen betreffende hun medische en psychologische kenmerken voor zover dit onvermijdelijk is:

  • a. met het oog op hun identificatie;

  • b. voor de juiste beoordeling van een strafbaar feit en zulk een gegeven het slachtoffer of de motieven van de dader van dat feit betreft;

  • c. met het oog op de verlening van hulp door de politie;

  • d. met het oog op de verzorging en bejegening in geval van vrijheidsbeneming;

  • e. ter afwering van dreigend gevaar voor leven of gezondheid van politie-ambtenaren en overige bij de directe uitoefening van de politietaak betrokkenen.

Paragraaf 5. Verwijdering en vernietiging van gegevens

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 21

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De gegevens worden uit het register verwijderd wanneer deze niet meer noodzakelijk zijn voor het doel van het register, en zodra mogelijk vernietigd.

 • 2 De gegevens van de geregistreerden genoemd in de artikelen 4 onder f, 7 onder f, 21 onder f en 24 onder c worden na een termijn van 4 maanden na datum van invoer verwijderd en vernietigd, tenzij de opgenomen gegevens nog gebruikt dienen te worden voor:

  • a. de afhandeling van klachten;

  • b. de verantwoording van de verrichtingen naar aanleiding van de opgenomen gegevens; of

  • c. niet tot individuele natuurlijke personen herleidbare beleidsinformatie.

 • 3 Het gegeven van de geregistreerden genoemd in de artikelen 5a, 8a, 11a, 14a, 17a, 20a, 22a en 25a wordt uit het register verwijderd en vernietigd indien opneming niet langer noodzakelijk is voor de controle van de juistheid van de gegevens, en in elk geval na verloop van een maand na datum van opneming.

 • 4 De in de artikelen 25 en 26 bedoelde gegevens worden ingeval van niet-nakoming van de afspraak in ieder geval uit het register verwijderd na verloop van één jaar na datum van laatste opname. De overige gegevens worden in ieder geval verwijderd na verloop van het vijfde jaar na het jaar van opname.

 • 5 Indien noodzakelijk voor het doel van het register kan de registerbeheerder in bijzondere gevallen bij besluit afwijken van het bepaalde in het tweede en derde lid.

Paragraaf 6. Verstrekking van gegevens

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 22

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Verstrekking van gegevens vindt plaats in overeenstemming met de WPolr en het BPolr.

 • 2 Verstrekking van antecedenten aan benadeelden als bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de WPolr vindt plaats aan de benadeelde dan wel, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijke machtiging, aan diens advocaat of procureur.

 • 3 Verstrekking van antecedenten aan benadeelden als bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de WPolr, kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijke machtiging, eveneens plaatsvinden aan een ander. Verstrekking aan een dergelijke gemachtigde vindt niet plaats indien aangenomen kan worden dat deze mede een zelfstandig belang heeft bij de te verstrekken gegevens of indien tegen hem ernstige bezwaren bestaan.

Paragraaf 7. Rechtstreekse toegang tot het register en protocol

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 23

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Rechtstreekse toegang tot het register, dan wel onderdelen daarvan, hebben personen die daartoe overeenkomstig de WPolr en het BPolr door de registerbeheerder zijn geautoriseerd. De autorisatie geeft aan voor welk doel de rechtstreekse toegang wordt verleend. Het desbetreffende besluit wordt bij het reglement gevoegd.

 • 2 Indien de autorisaties aangegeven worden middels een geautomatiseerde voorziening, kan de laatste volzin vervangen worden door: Op verzoek wordt inzage gegeven in de autorisaties.

Artikel 24

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Van iedere verstrekking die rechtstreeks langs geautomatiseerde weg geschiedt, wordt overeenkomstig de WPolr en het BPolr aantekening gehouden.

 • 2 Van iedere verstrekking die niet rechtstreeks langs geautomatiseerde weg geschiedt, wordt overeenkomstig de WPolr en het BPolr aantekening gehouden, tenzij overeenkomstig het doel wordt verstrekt aan vaste gebruikers.

 • 3 Vaste gebruikers zijn:

  • a. personen die geautoriseerd zijn tot rechtstreekse toegang;

  • b. overige door de registerbeheerder bij besluit aan te wijzen personen of instanties aan wie bijna dagelijks gegevens worden verstrekt. Het besluit wordt bij het reglement gevoegd.

Paragraaf 8. Rechten van de geregistreerde

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 25

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Een geregistreerde kan de registerbeheerder ingevolge artikel 20 van de WPolr verzoeken hem mede te delen:

  • a. of hij in het register voorkomt;

  • b. welke gegevens over hem in het register zijn opgenomen;

  • c. van wie of van welke instanties de in het register over hem opgenomen gegevens zijn verkregen;

  • d. aan wie of aan welke instanties gegevens over hem zijn verstrekt.

 • 2 Een verzoek tot kennisneming dient schriftelijk gericht te worden aan de registerbeheerder, t.a.v. de privacyfunctionaris, Postbus 100, 3970 AC te Driebergen. Het verzoek is ontvankelijk na ontvangst van de betaling van EUR 4,50 (vier euro vijftig) op rekening [.....] (rekeningnummer bank- of giroinstelling) van het korps onder vermelding van ‘privacyverzoek’.

 • 3 Een verzoek tot kennisneming wordt ten aanzien van minderjarigen die de leeftijd van 16 jaren nog niet hebben bereikt, en ten aanzien van onder curatele gestelden gedaan door hun wettelijke vertegenwoordigers.

 • 4 Een verzoek tot kennisneming kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijke machtiging, namens de betrokkene worden gedaan door diens advocaat of procureur.

 • 5 Een verzoek tot kennisneming kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijk machtiging, namens de betrokkene eveneens worden gedaan door een ander. Mededelingen aan een dergelijke gemachtigde vinden niet plaats indien aangenomen kan worden dat deze mede een zelfstandig belang heeft bij de mede te delen gegevens of indien tegen hem ernstige bezwaren bestaan.

 • 6 Op een verzoek tot kennisneming wordt binnen vier weken nadat het verzoek ontvankelijk is, beslist.

 • 7 De registerbeheerder draagt zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van de verzoeker. De behandelend functionaris kan verlangen dat de verzoeker hem bescheiden toont waaruit zijn identiteit blijkt alsmede die van degene namens wie hij optreedt.

 • 8 Aan een verzoek tot kennisneming wordt geen gevolg gegeven, voor zover het de verstrekking van gegevens door of aan een criminele inlichtingendienst betreft of wanneer een gewichtig belang van een derde dan wel het belang van opsporingsonderzoek daartoe noodzaakt.

 • 9 In geen geval worden mededelingen in antwoord op een verzoek tot kennisneming in schriftelijke vorm gedaan.

Artikel 26

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Een geregistreerde aan wie ingevolge artikel 20 van de WPolr kennisneming is verleend, kan de registerbeheerder ingevolge artikel 22 van de WPolr verzoeken:

  • a. bepaalde gegevens over hem te verbeteren;

  • b. bepaalde gegevens over hem aan te vullen;

  • c. bepaalde gegevens over hem te verwijderen;

  • d. bepaalde gegevens over hem af te schermen.

 • 2 Een correctieverzoek dient schriftelijk gericht te worden aan de registerbeheerder, t.a.v. de privacyfunctionaris, Postbus 100, 3970 AC te Driebergen. In het verzoek dient de gewenste verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming aangegeven te worden.

 • 3 Een correctieverzoek wordt ten aanzien van minderjarigen die de leeftijd van 16 jaren nog niet hebben bereikt, en ten aanzien van onder curatele gestelden gedaan door hun wettelijke vertegenwoordigers.

 • 4 Een correctieverzoek kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijke machtiging, namens de betrokkene worden gedaan door diens advocaat of procureur.

 • 5 Een correctieverzoek kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijke machtiging, namens de betrokkene eveneens worden gedaan door een ander. Verstrekking aan een dergelijke gemachtigde vindt niet plaats indien aangenomen kan worden dat deze mede een zelfstandig belang heeft bij de te verstrekken gegevens of indien tegen hem ernstige bezwaren bestaan.

 • 6 Op een correctieverzoek wordt binnen vier weken nadat het verzoek ontvangen is, schriftelijk beslist. Een weigering wordt gemotiveerd.

Paragraaf 9. Koppeling en verbanden met andere gegevensverzamelingen

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 27

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Koppeling van het register met een ander politieregister of een persoonsregistratie als bedoeld in artikel 17, aanhef en onder a, van de Wet persoonsregistraties, kan plaatsvinden voor zover deze koppeling noodzakelijk is voor het voorkomen en opsporen van misdrijven die, gezien hun ernst of frequentie dan wel het georganiseerd verband waarin zij worden gepleegd, een ernstige inbreuk op de rechtsorde opleveren. De registerbeheerder doet van een dergelijke koppeling zo spoedig mogelijk mededeling aan het College bescherming persoonsgegevens.

Artikel 28

[Vervallen per 01-01-2008]

Het register heeft verbanden met:

 • a. de korpsledentabel BPS, bestaande uit geautomatiseerde verkrijging van gegevens van opsporingsambtenaren voor de geautomatiseerde verwerking in processen-verbaal;

 • b. de Personenserver van het Korps Landelijke Politiediensten.

Paragraaf 10. Slotbepaling

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 29

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Het reglement wordt voor een ieder ter inzage gelegd op het hoofdbureau van het KLPD te Driebergen en de bureaus waar het register wordt gevoerd of rechtstreeks toegankelijk is.

 • 2 Het reglement treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2003.

 • 3 Het reglement kan worden aangehaald als: Reglement BPS Korps Landelijke Politiediensten.

Driebergen, 31 juli 2003

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens de minister:
de

korpschef

van het Korps Landelijke Politiediensten,

M.A. Beuving

Terug naar begin van de pagina