Intrekkingsregeling Tijdelijke vrijstellingsregeling vaccinatie Newcastle disease

[Regeling vervallen per 01-08-2004.]
Geldend van 03-08-2003 t/m 31-07-2004

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 31 juli 2003, nr. TRCJZ/2003/6860, Directie Juridische Zaken, houdende intrekking van de Tijdelijke vrijstellingsregeling vaccinatie Newcastle disease

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 107 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Artikel II

[Vervallen per 01-08-2004]

Artikel 2, tweede tot en met achtste lid, van de Regeling vaccinatie Newcastle disease zijn gedurende 6 weken na inwerkingtreding van deze regeling niet van toepassing op een ondernemer die in de periode voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze regeling ingevolge artikel 1 van de Tijdelijke vrijstellingsregeling vaccinatie Newcastle disease de op zijn pluimveebedrijf aanwezige kippen en kalkoenen niet tegen Newcastle disease heeft gevaccineerd.

Artikel III

[Vervallen per 01-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C. P. Veerman

Terug naar begin van de pagina