Selectielijst neerslag handelingen m.b.t. Emancipatie en gelijke behandeling vanaf 1965-heden, Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Geldend van 07-12-2003 t/m heden

Selectielijst neerslag handelingen m.b.t. Emancipatie en gelijke behandeling vanaf 1965-heden, Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 30 maart 2003, nr. arc-2002.4707/2);

Besluiten:

Artikel 2

De ‘lijst van te vernietigen archiefbescheiden van de Directie coördinatie emancipatiebeleid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid’ (vastgesteld bij beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, nr. CD/RAI/88/355/Wk d.d. 22-11-1988 en nr. CDAZ 89/0522 d.d. 02-02-1989 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 1989/143)), laatstelijk gewijzigd bij beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, nr. R&B/OSA/2001/873 d.d. 30-07-2001 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 200-201 d.d. 16 en 17-10-2001)) wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 29 juli 2003

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
namens deze:
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
namens deze:
de

plv. Secretaris-Generaal

,

P. Hennephof

Terug naar begin van de pagina