Sanctieregeling Liberia 2003

[Regeling vervallen per 08-05-2004.]
Geldend van 03-08-2003 t/m 07-05-2004

Regeling van 29 juli 2003, nr. DJZ/BR/0502-03, houdende beperkende maatregelen ten aanzien van Liberia (Sanctieregeling Liberia 2003)

De Minister van Buitenlandse Zaken, in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1030/2003 van de Raad van de Europese Unie van 16 juni 2003 betreffende een aantal beperkende maatregelen ten aanzien van Liberia (Pb EG L150);

Gelet op Gemeenschappelijk Standpunt van de Raad van de Europese Unie van 7 mei 2001, nr. 2001/357/GBVB, betreffende beperkende maatregelen tegen Liberia (Pb EG L 126);

Gelet op Gemeenschappelijk Standpunt nr. 2003/365/GBVB van de Raad van de Europese Unie van 19 mei 2003 tot wijziging en verlening van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/357/GBVB (Pb EG L 124);

Gelet op artikel 2, tweede lid, en artikel 3 van de Sanctiewet 1977;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 08-05-2004]

  • 1 Het is verboden te handelen in strijd met de artikelen 1, eerste lid, en 2 van Verordening (EG) nr. 1030/2003 van de Raad van de Europese Unie van 16 juni 2003 betreffende een aantal beperkende maatregelen ten aanzien van Liberia (Pb EG L150).

  • 2 Het verbod ten aanzien van handelen in strijd met artikel 1, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 1030/2003 geldt niet in gevallen waarin artikel 1, tweede lid, van de Verordening van toepassing is.

Artikel 2

[Vervallen per 08-05-2004]

  • 1 Het is verboden om wapens, munitie en militaire uitrusting, goederen, bewapende en niet-bewapende emplacementen, dan wel onderdelen, reparaties en onderhoud daarvan, alsmede militaire technologie, aangewezen in de bijlage bij het In- en uitvoerbesluit strategische goederen, te verkopen of te leveren aan natuurlijke personen of rechtspersonen in Liberia.

  • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op de levering van niet-dodelijke militaire uitrusting voor uitsluitend humanitaire of beschermende doeleinden of van de bijbehorende technische bijstand of opleiding, welke levering is goedgekeurd door het bij punt 14 van Resolutie nr. 1343 (2001) ingestelde Comité, noch op beschermende kledij, waaronder kogelwerende vesten en militaire helmen die het VN-personeel, vertegenwoordigers van de media, medewerkers van humanitaire organisaties, en ontwikkelingswerkers en aanverwant personeel voor hun eigen bescherming tijdelijk naar Liberia worden verzonden.

Artikel 3

[Vervallen per 08-05-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Sanctieregeling Liberia 2003.

Artikel 4

[Vervallen per 08-05-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 8 mei 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken a.i.,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina