Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen (2003)

[Regeling materieel uitgewerkt per 31-12-2016.]
Geldend van 20-08-2003 t/m heden

Besluit van 17 juli 2003, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen in verband met toevoeging van de categorie vlees aan bijlage I

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van datum 26 mei 2003, VGB/VL 2383017, gedaan in overeenstemming met Onze Ministers van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, en van Economische Zaken;

Gelet op richtlijn nr. 2002/86/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 6 november 2002 (PbEG L 305) tot wijziging van richtlijn 2001/101/EG wat betreft de ingangsdatum van het verbod op het handelsverkeer in producten die niet in overstemming zijn met richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie, op richtlijn nr. 2001/101/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 26 november 2001(PbEG L 310) tot wijziging van richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgeving der lidstaten inzake de etikettering en presentatie van levensmiddelen alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame, alsmede op artikel 8, eerste lid, onder c, en artikel 13, onder a, van de Warenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 26 juni 2003, No.W13.03.0195/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 juli met nummer VGB/VL 2393423, uitgebracht in overeenstemming met Onze Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en van Economische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

Eet- en drinkwaren die vóór de inwerkingtreding van dit besluit zijn geëtiketteerd en voldoen aan het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen, zoals dat onmiddellijk vóór die inwerkingtreding luidde, mogen nog verhandeld worden totdat de voorraden zijn uitverkocht.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 17 juli 2003

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de negentiende augustus 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina