Tijdelijke regeling ordersteun scheepsnieuwbouw

[Regeling vervallen per 01-10-2008.]
Geldend van 13-09-2004 t/m 30-09-2008

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 17 juli 2003, nr. WJZ 3040972, houdende regels inzake het verstrekken van subsidies aan de scheepsbouwsector bij wijze van tijdelijke defensieve maatregel (Tijdelijke regeling ordersteun scheepsnieuwbouw)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op verordening (EG) nr. 1177/2002 van de Raad van de Europese Unie van 27 juni 2002 betreffende een tijdelijk defensief mechanisme voor de scheepsbouw (PbEG L 172), alsmede op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-10-2008]

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2008]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. minister: de Minister van Economische Zaken;

  • b. ondernemer: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, niet zijnde een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, die een onderneming in stand houdt;

  • c. verordening 1177/2002: verordening (EG) nr. 1177/2002 van de Raad van de Europese Unie van 27 juni 2002 betreffende een tijdelijk defensief mechanisme voor de scheepsbouw (PbEG L 172);

  • d. schip: een containerschip, chemicaliëntanker, productentanker of vloeibaar-aardgastanker (LNG-tanker) als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, b, c, onderscheidenlijk d, van verordening 1177/2002;

  • e. scheepswerf: een ondernemer die schepen ontwikkelt, ontwerpt, bouwt en uitrust;

  • f. Koreaanse concurrentie: het naar de opdracht tot het bouwen van een schip dingen door een scheepswerf die is gevestigd in de Republiek Korea;

  • g. contractprijs: de tussen opdrachtgever en scheepswerf overeengekomen prijs voor de bouw van een schip, met inbegrip van stelposten voor zover daarvoor in het contract vaste of geschatte bedragen zijn opgenomen en met uitzondering van de eventueel verschuldigde omzetbelasting;

  • h. eindprijs: het door de opdrachtgever ter zake van de bouw van een schip aan de scheepswerf verschuldigde bedrag, met uitzondering van de eventueel verschuldigde omzetbelasting;

  • i. groep: een economische eenheid, waarin organisatorisch zijn verbonden:

   • 1°. een natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon, die direct of indirect:

    • meer dan de helft van het geplaatste kapitaal verschaft aan,

    • volledig aansprakelijk vennoot is van of

    • overwegende zeggenschap heeft over een of meer rechtspersonen of vennootschappen, en

   • 2°. laatstbedoelde rechtspersonen of vennootschappen.

 • 2 Bij de toepassing van deze regeling wordt, indien de eindprijs nog niet is vastgesteld, de contractprijs in aanmerking genomen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2008]

 • 1 De minister verstrekt op aanvraag een subsidie aan een in Nederland gevestigde scheepswerf met het oog op het, ondanks gebleken Koreaanse concurrentie, door die werf afsluiten van een order tot het in Nederland bouwen van een containerschip, chemicaliëntanker, productentanker of LNG-tanker.

 • 2 Geen subsidie wordt verstrekt indien het schip later aan de opdrachtgever wordt overgedragen dan drie jaar na de datum waarop de opdracht is verstrekt, behoudens voor zover de Europese Commissie, op aanvraag van de minister, die termijn schriftelijk heeft verlengd op voet van artikel 2, vierde lid, van verordening 1177/2002.

 • 3 Geen subsidie wordt verstrekt indien voor de bouw van het schip op grond van deze regeling reeds subsidie is verstrekt.

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2008]

De subsidie bedraagt 6 procent van de prijs, tot ten hoogste het bij de subsidieverlening bepaalde bedrag.

Artikel 4

[Vervallen per 01-10-2008]

 • 1 Het subsidieplafond voor het op grond van deze regeling verlenen van subsidies op aanvragen ingediend in het tijdvak van 1 september 2003, 12.00 uur tot en met 31 maart 2004 bedraagt € 60 000 000.

 • 2 Het subsidieplafond voor het op grond van deze regeling verlenen van subsidies op aanvragen ingediend in het tijdvak van 13 september 2004, 12.00 uur tot en met 31 maart 2005 bedraagt € 49 600 000.

§ 2. Aanvraag en beslissing op de aanvraag

[Vervallen per 01-10-2008]

Artikel 5

[Vervallen per 01-10-2008]

 • 1 Een aanvraag om subsidie wordt ingediend met gebruikmaking van het origineel van een ondertekend formulier, dat is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 1.

 • 2 De aanvraag gaat, overeenkomstig hetgeen in het formulier is vermeld, vergezeld van:

  • a. een contract tussen enerzijds de opdrachtgever en anderzijds de scheepswerf die de opdracht zal uitvoeren;

  • b. een verklaring van de opdrachtgever of van een bij de opdrachtverlening betrokken derde, waaruit de Koreaanse concurrentie blijkt en waaruit blijkt dat de offerte van de Koreaanse werf lager was dan die van de Nederlandse werf, afgezien van het prijseffect van de op basis van deze regeling verwachte subsidie;

  • c. een verklaring, afgegeven door een erkend classificatiebureau, waaruit blijkt dat het onder a bedoelde document betrekking heeft op een schip als bedoeld in deze regeling.

 • 3 Indien een aanvrager op de dag van inwerkingtreding van deze regeling meerdere aanvragen gelijktijdig indient, geeft hij de onderlinge rangorde aan die dient te worden gehanteerd bij de toepassing van artikel 8, derde lid.

Artikel 6

[Vervallen per 01-10-2008]

De minister geeft een beschikking binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag.

Artikel 7

[Vervallen per 01-10-2008]

De minister beslist in ieder geval afwijzend op een aanvraag indien:

 • a. de aanvraag niet voldoet aan deze regeling;

 • b. de prijs minder bedraagt dan € 2 000 000;

 • c. het definitieve contract is ondertekend vóór 25 oktober 2002;

 • d. het definitieve contract is ondertekend nadat ten minste een maand is verstreken na bekendmaking van de Europese Commissie in het Publicatieblad van de Europese Unie dat de geschillenbeslechtingprocedure is afgesloten of opgeschort, of

 • e. voor zover door verlening van de subsidie het totaal van aan de scheepswerf of aan de groep, waartoe deze scheepswerf behoort, op grond van deze regeling verleende subsidies meer zou bedragen dan 30 procent van het op de betrokken aanvragen van toepassing zijnde subsidieplafond.

Artikel 8

[Vervallen per 01-10-2008]

 • 1 De minister verdeelt het beschikbare bedrag in de volgorde van ontvangst van de ontvangst van de aanvragen met inachtneming van het tweede en derde lid, met dien verstande dat indien een aanvrager niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het in behandeling nemen van de aanvraag en met toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvraag voldoet aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de verdeling als datum van ontvangst geldt.

 • 2 Ingeval de minister op de dag van inwerkingtreding van deze regeling de aanvragen van verschillende aanvragers gelijktijdig heeft ontvangen, stelt hij de onderlinge rangschikking tussen de aanvragers vast door middel van loting.

 • 3 Ingeval de minister op de dag van inwerkingtreding van deze regeling aanvragen van meerdere aanvragers heeft ontvangen, verdeelt hij die dag het beschikbare budget door te beginnen met de als hoogst gerangschikte aanvraag van elke aanvrager, daarna de als tweede gerangschikte aanvraag van elke aanvrager en zo verder.

§ 3. Verplichtingen van de subsidie-ontvanger en verlening onder voorwaarde

[Vervallen per 01-10-2008]

Artikel 9

[Vervallen per 01-10-2008]

 • 1 Een subsidie wordt verleend onder de opschortende voorwaarde dat de subsidie-ontvanger uiterlijk dertien weken na de subsidieverlening, behoudens voorafgaande schriftelijke verlenging door de minister, heeft aangetoond:

  • a. dat de opdrachtgever en de subsidie-ontvanger terzake van de opdracht een definitief contract hebben afgesloten en

  • b. dat de opdrachtgever terzake van de opdracht een of meer betalingen heeft gedaan.

 • 2 Binnen zes weken na ontvangst van de stukken, bedoeld in het eerste lid, onder a en b, deelt de minister aan de subsidie-ontvanger mee dat aan de voorwaarde is voldaan.

Artikel 11

[Vervallen per 01-10-2008]

 • 1 De subsidie-ontvanger voert een administratie die zodanig is ingericht, dat daaruit te allen tijde op eenvoudige en duidelijke wijze kunnen worden afgelezen de contractprijs, de eindprijs en de gegevens waaruit blijkt dat het schip in Nederland wordt gebouwd.

 • 2 De subsidie-ontvanger doet onverwijld mededeling aan de minister van de indiening bij de rechtbank van een verzoek tot het op hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, tot verlening van surséance van betaling aan hem of tot faillietverklaring van hem.

§ 4. Voorschotten

[Vervallen per 01-10-2008]

Artikel 12

[Vervallen per 01-10-2008]

 • 1 Op een subsidie ter zake waarvan een beschikking tot subsidieverlening geldt kan op aanvraag van de subsidie-ontvanger, door de minister een voorschot worden verstrekt na overlegging van een door een erkend classificatiebureau afgegeven bewijs van kiellegging of een bewijs van een gelijkwaardig stadium van de bouw.

 • 2 Het voorschot bedraagt 80 procent van het bij de subsidieverlening vermelde maximale subsidiebedrag.

Artikel 13

[Vervallen per 01-10-2008]

Een aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van het origineel van een ondertekend formulier, dat is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 2.

Artikel 14

[Vervallen per 01-10-2008]

De minister kan afwijzend beschikken op een aanvraag, indien de subsidie-ontvanger niet heeft voldaan aan ingevolge de subsidieverlening voor hem geldende verplichtingen.

§ 5. Subsidievaststelling

[Vervallen per 01-10-2008]

Artikel 15

[Vervallen per 01-10-2008]

 • 1 De subsidie-ontvanger dient zijn aanvraag om subsidievaststelling in binnen dertien weken na het tijdstip waarop het schip blijkens het overdrachtsprotocol of een gelijkwaardig document aan de opdrachtgever is overgedragen.

 • 2 De aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van het origineel van een ondertekend formulier, dat is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 3.

 • 3 De aanvraag gaat, indien dat in het formulier is vermeld, en zo ja: overeenkomstig hetgeen in het formulier is vermeld, vergezeld van:

  • a. het certificaat van deugdelijkheid of een gelijkwaardig certificaat;

  • b. het overdrachtsprotocol of een gelijkwaardig document;

  • c. gegevens waaruit blijkt dat het schip in Nederland is gebouwd;

  • d. een accountantsverklaring die is opgesteld op de in het formulier aangegeven wijze.

Artikel 16

[Vervallen per 01-10-2008]

De minister geeft de beschikking tot subsidievaststelling binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag daartoe dan wel nadat de voor het indienen ervan geldende termijn is verstreken.

§ 6. Overgangs- en slotbepalingen

[Vervallen per 01-10-2008]

Artikel 17

[Vervallen per 01-10-2008]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2003, 12.00 uur.

 • 2 Aanvragen om subsidieverlening worden uiterlijk 31 maart 2004 ingediend.

 • 3 Deze regeling vervalt met ingang van 1 oktober 2008.

Artikel 17a

[Vervallen per 01-10-2008]

 • 1 Aanvragen op grond van deze regeling kunnen in afwijking van het bepaalde in artikel 17, tweede lid, tevens worden ingediend in de periode 13 september 2004, 12.00 uur tot en met 31 maart 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd bij

het Agentschap Senter, Juliana van Stolberglaan 3, ’s-Gravenhage.

Den Haag, 17 juli 2003

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken

C.E.G. van Gennip

Terug naar begin van de pagina