Sanctieregeling Irak 2003 II

[Regeling vervallen per 23-05-2004.]
Geldend van 26-12-2003 t/m 22-05-2004

Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 17 juli 2003, nr. DJZ/BR/0511-2003, houdende specifieke restricties op de economische en financiële betrekkingen met Irak (Sanctieregeling Irak 2003 II)

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Financiën, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, en met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1210/2003 van de Raad van de Europese Unie van 7 juli 2003 betreffende bepaalde specifieke restricties op de economische en financiële betrekkingen met Irak en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2465/96 (Pb EG L 169);

Gelet op artikelen 2, tweede lid, 3 en 7 van de Sanctiewet 1977;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-05-2004]

  • 1 Het is verboden te handelen in strijd met de artikelen 2, 3, eerste lid, 4, 5, 7 en 8, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 1210/2003 van de Raad van de Europese Unie van 7 juli 2003 betreffende bepaalde specifieke restricties op de economische en financiële betrekkingen met Irak en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2465/96.

  • 2 Het verbod te handelen in strijd met artikel 3, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 1210/2003 is niet van toepassing in geval artikel 3, tweede lid, van de verordening van toepassing is. Het verbod te handelen in strijd met artikel 4 van de verordening is niet van toepassing in geval artikel 5 of artikel 6 van de verordening van toepassing is.

Artikel 3

[Vervallen per 23-05-2004]

Het Sanctiebesluit financiële dienstenverkeer en betalingsverkeer Irak wordt buiten werking gesteld met ingang van het tijdstip waarop bijlage III behorend bij artikel 4, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 1210/2003 voor de eerste maal wordt vastgesteld.

Artikel 5

[Vervallen per 23-05-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

J.G. de Hoop Scheffer

Terug naar begin van de pagina