Mandaatbesluit Dienst Landelijk Gebied

[Regeling vervallen per 15-10-2003.]
Geldend van 20-07-2003 t/m 14-10-2003

Mandaatbesluit Dienst Landelijk Gebied

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 15-10-2003]

De directeur en de plaatsvervangend directeur van de Dienst Landelijk Gebied zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen omtrent aangelegenheden, betreffende:

  • a. de goedkeuring van het werkplan inzake de voorbereiding van het Reconstructieprogramma en het plan van voorzieningen, bedoeld in de artikelen 15 en 24 van het Besluit van de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 23 juni 1978, nr. 0515928 (Stcrt. 124);

  • b. de uitgifte van legitimatiebewijzen als bedoeld in artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht aan ambtenaren van de Dienst Landelijk Gebied;

  • c. de beantwoording van aan de minister gerichte brieven, het werkterrein van zijn dienst betreffende, voorzover het antwoord zich beperkt tot een beschrijving van vigerend beleid en niet van politieke betekenis is, terwijl ook overigens uit de aard en inhoud van de desbetreffende brieven niet voortvloeit dat de beantwoording door de minister persoonlijk of namens deze door secretaris-generaal dient te worden ondertekend.

Artikel 2

[Vervallen per 15-10-2003]

De directeur, de plaatsvervangend directeur en de regiomanagers van de Dienst Landelijk Gebied zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen omtrent aangelegenheden, betreffende:

Artikel 3

[Vervallen per 15-10-2003]

De directeur, de plaatsvervangend directeur, de regiomanagers en de hoofden projecten van de Dienst Landelijk Gebied zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen omtrent aangelegenheden, betreffende:

Artikel 4

[Vervallen per 15-10-2003]

De directeur, de plaatsvervangend directeur, de regiomanagers, de hoofden projecten en de programmamanagers van de Dienst Landelijk Gebied zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen omtrent aangelegenheden, betreffende:

  • a. het verzoek aan het bestuur van de Dienst voor het kadaster en openbare Registers om de landinrichtingsrente aan te tekenen in de registers van het kadaster;

  • b. het verzoek aan het bestuur van de Dienst voor het kadaster en openbare Registers om de herinrichtingsrente aan te tekenen in de registers van het kadaster;

  • c. het verzoek aan het bestuur van de Dienst voor het kadaster en openbare Registers om de reconstructierente aan te tekenen in de registers van het kadaster.

Artikel 5

[Vervallen per 15-10-2003]

Aan de programmamanagers grondzaken van de Dienst Landelijk Gebied wordt volmacht verleend om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Staat der Nederlanden te vertegenwoordigen bij de levering van onroerende zaken aan het bureau beheer landbouwgronden, die zijn onteigend overeenkomstig artikel 122, eerste lid, van de onteigeningswet, artikel 6, eerste lid, van de Herinrichtingswet Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën of artikel 5 van de Reconstructiewet Midden-Delfland.

Artikel 6

[Vervallen per 15-10-2003]

De ondertekening, bedoeld in de artikelen 1 tot en met 4, luidt:

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE DIRECTEUR DIENST LANDELIJK GEBIED,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR DIENST LANDELIJK GEBIED,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE REGIOMANAGER DIENST LANDELIJK GEBIED,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

HET HOOFD PROJECTEN DIENST LANDELIJK GEBIED,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE PROGRAMMAMANAGER DIENST LANDELIJK GEBIED,’.

Artikel 7

[Vervallen per 15-10-2003]

Het besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 16 augustus 2002, (Stcrt. 2002, nr. 157), nr. TRCJZ/2002/9122, houdende machtiging aan ambtenaren van de Dienst Landelijk Gebied tot het beslissen en ondertekenen van stukken namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, wordt ingetrokken.

Artikel 8

[Vervallen per 15-10-2003]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant geplaatst worden.

Den Haag, 16 juli 2003

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
voor deze:
De

Secretaris-Generaal

,

C.J. Kalden

Terug naar begin van de pagina