Mandaatbesluit directie IFA

[Regeling vervallen per 11-05-2005 met terugwerkende kracht tot en met 15-11-2004.]
Geldend van 20-07-2003 t/m 14-11-2004

Mandaatbesluit directie IFA

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-05-2005]

De directeur Informatiemanagement en Facilitaire Aangelegenheden en de plaatsvervangend directeur Informatiemanagement en Facilitaire Aangelegenheden zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

  • a. het aangaan van overeenkomsten op het terrein van roerende goederen en dienstverlening, daaronder begrepen opdrachten aangaande data- en spraaksystemen;

  • b. het afdoen van stukken in de hoedanigheid van coördinerend directeur inkoop van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in het kader van de regelgeving ter zake van overheidsopdrachten;

  • c. het verstrekken van opdrachten voor de uitvoering van projecten op het terrein van werken, daaronder begrepen opdrachten voor onderzoek naar en sanering van grond- en grondwaterverontreinigingen;

  • d. het instemmen met de wijze waarop werkzaamheden ten behoeve van het ministerie door de Rijksgebouwendienst zijn uitgevoerd;

  • e. het verlenen van opdrachten tot verwerving of vervreemding van onroerende goederen, het overdragen in materieel beheer daarvan, alsmede tot verkrijging of verlening van gebruiksrechten ten aanzien van onroerende goederen;

  • f. besluiten als bedoeld in artikel 5 van de Archiefwet 1995 voorzover deze besluiten namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen eveneens in mandaat zijn genomen;

  • g. het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard;

  • h. de beantwoording van aan de minister gerichte individuele brieven, het werkterrein van zijn directie betreffende, voor zover het antwoord zich beperkt tot een beschrijving van vigerend beleid en niet van politieke betekenis is, terwijl ook overigens uit de aard en inhoud van de desbetreffende brieven niet voortvloeit dat de beantwoording door de Minister persoonlijk of namens deze door de Secretaris-Generaal dient te worden ondertekend.

Artikel 2

[Vervallen per 11-05-2005]

Het Managementteam-lid Bedrijfsvoering, Sturing en Kwaliteit, het Managementteam-lid Facilitair en de directeur Kasteel Groeneveld van de Directie Informatiemanagement en Facilitaire Aangelegenheden zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard, voorzover deze een bedrag van € 50.000,– niet te boven gaan.

Artikel 3

[Vervallen per 11-05-2005]

Het Sectorhoofd Distributie van de Directie Informatiemanagement en Facilitaire Aangelegenheden is gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het sluiten van overeenkomsten inzake postdistributie, voorzover deze een bedrag van € 1.000,– niet te boven gaan.

Artikel 4

[Vervallen per 11-05-2005]

De ondertekening, bedoeld in de artikelen 1 tot en met 3, luidt:

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE DIRECTEUR INFORMATIEMANAGEMENT EN FACILITAIRE AANGELEGENHEDEN,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR INFORMATIEMANAGEMENT EN FACILITAIRE AANGELEGENHEDEN,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

HET MANAGEMENTTEAM-LID BEDRIJFSVOERING, STURING EN KWALITEIT VAN DE DIRECTIE INFORMATIEMANAGEMENT EN FACILITAIRE AANGELEGENHEDEN,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

HET MANAGEMENTTEAM-LID FACILITAIR VAN DE DIRECTIE INFORMATIEMANAGEMENT EN FACILITAIRE AANGELEGENHEDEN,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE DIRECTEUR KASTEEL GROENEVELD,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

HET SECTORHOOFD DISTRIBUTIE VAN DE DIRECTIE INFORMATIEMANAGEMENT EN FACILITAIRE AANGELEGENHEDEN,’.

Artikel 5

[Vervallen per 11-05-2005]

Het besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 20 november 2001, nr. TRCJZ/2001/15662 (Stcrt. 2001, nr. 235), houdende machtiging aan ambtenaren van de directie Informatiemanagement en Facilitaire Aangelegenheden, wordt ingetrokken.

Artikel 6

[Vervallen per 11-05-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 juli 2003

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
Voor deze:
De

Secretaris-Generaal

,

C.J. Kalden

Terug naar begin van de pagina