Besluit instelling criminele inlichtingen eenheid VROM-IOD

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 10-08-2003 t/m 31-12-2007

Besluit instelling criminele inlichtingen eenheid VROM-IOD

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 18a van het Besluit politieregisters;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2008]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. CIE-regeling: de Regeling criminele inlichtingen eenheden;

 • b. nationale criminele inlichtingen eenheid: eenheid, genoemd in artikel 1, onderdeel b, van de CIE-regeling;

 • c. informantgegevens: gegevens omtrent een persoon die, anders dan als getuige of verdachte, aan een opsporingsambtenaar informatie verstrekt omtrent door anderen gepleegde of te plegen strafbare feiten, met inbegrip van de door deze persoon verstrekte gegevens, waarvan de verstrekking gevaar voor de geregistreerde of voor derden oplevert;

 • d. criminele inlichtingen: gegevens die in aanmerking komen voor registratie in het register zware criminaliteit of het voorlopig register;

 • e. register zware criminaliteit: register, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel k, van de Wet politieregisters;

 • f. voorlopig register: register, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel l, van de Wet politieregisters;

 • g. CIE-officier van justitie: de als zodanig aangewezen officier van justitie, verantwoordelijk voor de taakuitoefening van de criminele inlichtingen eenheid VROM-IOD;

 • h. VROM-IOD: de inlichtingen- en opsporingsdienst van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Bij de VROM-IOD is een criminele inlichtingen eenheid VROM-IOD.

 • 3 Met het oog op de uitvoering van de taak, bedoeld in het tweede lid, worden overeenkomstig het bij of krachtens de Wet politieregisters bepaalde een voorlopig register en een register zware criminaliteit gevoerd.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De criminele inlichtingen eenheid VROM-IOD verricht in ieder geval de volgende werkzaamheden:

  • a. het verzamelen en verifiëren van criminele inlichtingen;

  • b. het registreren van gegevens in een register zware criminaliteit en in een voorlopig register overeenkomstig de daarop betrekking hebbende modelreglementen;

  • c. het bevorderen van het gericht inwinnen en aanvullen van criminele inlichtingen en andere gegevens die in het kader van de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde in aanmerking komen voor registratie op grond van de Wet politieregisters;

  • d. het analyseren van criminele inlichtingen en het aan de hand daarvan:

  • e. het verstrekken van criminele inlichtingen overeenkomstig de daarop betrekking hebbende modelreglementen.

 • 2 Ten behoeve van de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, maakt de criminele inlichtingen eenheid VROM-IOD gebruik van de door de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangewezen geautomatiseerde verwijsindex.

 • 3 De uitvoering van de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, onder c, met medewerking van personen als omschreven in artikel 1, onder c, wordt binnen de VROM-IOD uitsluitend verricht door de criminele inlichtingen eenheid VROM-IOD.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2008]

De criminele inlichtingen eenheid VROM-IOD streeft naar een zo doelmatig mogelijke samenwerking met de overige criminele inlichtingen eenheden.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De criminele inlichtingen eenheid VROM-IOD verstrekt criminele inlichtingen indien dit van belang kan zijn voor de opsporing van misdrijven, voor zover het betreft misdrijven als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel k, van de Wet politieregisters. Daartoe wordt gebruik gemaakt van het modelformulier dat is opgenomen in bijlage I bij dit besluit.

 • 3 De directeur van de VROM-IOD draagt ervoor zorg dat aan de op grond van artikel 6, tweede lid, van de CIE-regeling bekend gemaakte ambtenaren van elke criminele inlichtingen eenheid alsmede de twee geautoriseerde ambtenaren van de criminele inlichtingen eenheden bij de bijzondere opsporingsdiensten overeenkomstig het bij of krachtens de Wet politieregisters bepaalde autorisatie wordt verleend.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De criminele inlichtingen eenheid VROM-IOD stelt de nationale criminele inlichtingen eenheid in kennis van:

  • a. gegevens uit het register zware criminaliteit en uit het voorlopige register die van nationale of internationale betekenis zijn;

  • b. personalia of bedrijfsgegevens van de overeenkomstig artikel 13a, eerste lid, onder a en b, van de Wet politieregisters geregistreerde personen;

  • c. de informantgegevens door middel van het Informanten Codering Systeem;

  • d. overige informatie die van belang kan zijn voor de landelijke en internationale coördinatie en ondersteuning door de nationale criminele inlichtingen eenheid.

 • 2 Ter uitvoering van het eerste lid, onder b, en met het oog op de verstrekking van de gegevens als opgenomen in bijlage II van dit besluit maakt de criminele inlichtingen eenheid VROM-IOD gebruik van de door de Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangewezen geautomatiseerde verwijsindex.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De directeur van de VROM-IOD draagt er zorg voor dat de kennis en vaardigheden van de ambtenaren, die deel uitmaken van de criminele inlichtingen eenheid, worden onderhouden op minimaal het niveau van de eindtermen, bedoeld in artikel 18a, tweede lid, van het Besluit politieregisters.

 • 2 De directeur van de VROM-IOD bepaalt de termijn gedurende welke de ambtenaar die belast is met de werkzaamheden, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder c, ononderbroken deel uitmaakt van een criminele inlichtingen eenheid VROM-IOD.

 • 3 De termijn, bedoeld in het tweede lid, is ten hoogste vier jaar en kan tweemaal met twee jaar worden verlengd.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De bij de criminele inlichtingen eenheid VROM-IOD in gebruik zijnde vertrekken zijn afsluitbaar en beveiligd. Tot deze vertrekken hebben slechts toegang ambtenaren die deel uitmaken van de criminele inlichtingen eenheid VROM-IOD, personen die door deze ambtenaren worden begeleid en de CIE-officier van justitie.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, tweede volzin, kan de directeur van de VROM-IOD aan anderen toegang zonder begeleiding toestaan, indien het betreden van de vertrekken alleen kan plaatsvinden nadat identiteitsgegevens elektronisch zijn vastgelegd en de toegang noodzakelijk is vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de ambtenaren en vertrekken van de criminele inlichtingen eenheid VROM-IOD.

 • 3 Bij afwezigheid van ambtenaren van de criminele inlichtingen eenheid VROM-IOD zijn de vertrekken deugdelijk afgesloten.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2008]

De directeur van de VROM-IOD draagt ervoor zorg dat de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van het bij de criminele inlichtingen eenheid VROM-IOD gehouden voorlopig register en het register zware criminaliteit tegen verlies of aantasting van persoonsgegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan kunnen worden getroffen opdat het bij of krachtens de Wet politieregisters bepaalde kan worden nageleefd.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 juli 2003

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

P.L.B.A. van Geel

Bijlage I. als bedoeld in artikel 5, eerste lid

[Vervallen per 01-01-2008]

Zwacri-informatierapport

[Vervallen per 01-01-2008]

Het Zwacri-informatierapport dient de volgende verplichte rubrieken te bevatten:

Algemeen

Uniek registratienummer

Datum van registratie

Naam/nummer rapporteur

Naam van de CIE

Regionummer (PL-code)

Telefoonnummer CIE

Herleidbaarheidsinformatie

Herkomstbron

Tekstveld

Open bron

Welke bron + datum

Verkennend onderzoek

Korps + Landelijk parketnummer en/of naam onderzoek

Opsporingsonderzoek

Korps + PV-nummer en/of naam onderzoek

Buitenlandse opsporingsonderzoek

Land + uniek nummer en/of naam onderzoek + ontvangstregio

Informant

Geen veld, niet relevant

Anonieme bron

Naam opsporingsambtenaar die bericht ontvangt en PV-nummer

Getuige

Naam + geb.datum + bedrijf/instelling, tenzij de identiteit van de getuige afgeschermd wordt; in dat geval worden geen gegevens vermeld

Waarneming opsporingsambtenaar

buiten opsporingsonderzoek

Verbalisantennaam en PV-nummer

Afhandelingscodes

11

Operationeel te gebruiken

01

Alleen te gebruiken na overleg met de afzender

00

Informatie met zware beperkingen voor gebruik

200

Kan niet operationeel gebruikt worden, maar kan onder bepaalde voorwaarden wel voor coördinatie- en analysedoeleinden worden gebruikt.

+ Informatie met verhoogd afbreukrisico

300

Kan niet operationeel gebruikt worden, maar kan onder bepaalde voorwaarden wel voor coördinatie- en analysedoeleinden worden gebruikt.

+ Informatie met bronbeschermingsbelangen

Inhoud van de informatie

Hoofdgroepcode

CIE-informatie register zware criminaliteit

CIE-informatie voorlopig register

De CIE-informatie:

     
       
       
       
       
       
       

In CIE-informatie genoemde herleidbare persoon:

– Achternaam

– Voornaam

– Geboortedatum

– Status (zwacri-subject, relatie, voorl. subject)

In CIE-informatie genoemde herleidbare rechtspersoon:

– Bedrijfs/handelsnaam

– KvK-code/inschrijvingsnummer

– Adres

– Vestigingsplaats

De volgende twee rubrieken (evaluatiecode informant en evaluatiecode informatie afkomstig van informanten) zijn voor de eigen administratie van de CIE. Deze gegevens worden niet verstrekt buiten de CIE-structuur.

Evaluatiecode informant

A

Betrouwbaar

B

Meestal betrouwbaar

C

Minder betrouwbaar/tot niet betrouwbaar

X

Niet te beoordelen

Evaluatiecode informatie afkomstig van informant

1

Waargenomen (door bron zelf)

2

Gehoord (van iemand die erbij geweest is)

3

Indirect gehoord (via via)

Bijlage 2

[Vervallen per 01-01-2008]

Verwijsindex-gegevens

[Vervallen per 01-01-2008]

Overzicht van de digitaal aan te leveren gegevens aan de NCIE t.b.v. de verwijsindexen.

CIE-Subjecten Index

Natuurlijke personen

CIE-Subjecten Index

Rechtspersonen

Achternaam

Bedrijfsnaam

Voorvoegsel

Handelsnaam

Voornaam

Belastingnummer

Roepnaam

KvK-code

Bijnaam

KvK-dossiernummer

Alias

KvK-inschrijvingsnummer

Status (zwacri/voorl-register subject)

Status (zwacri/voorl-register subject)

Geboorteplaats

Straatnaam

Geboorteland

Huisnummer

Geboortedatum

Toevoeging

Geslacht

Postcode

Nationaliteit

Vestigingsplaats

Hoofdgroepcode

Land

 

Rechtsvorm

 

Hoofdgroepcode

MRO Algemeen

MRO Locaties

MRO Organisaties

Naam onderzoeksteam

Straatnaam

Bedrijfsnaam

Startdatum onderzoek

Huisnummer

Naam organisatie

Sluitingsdatum onderzoek

Toevoeging huisnummer

Belastingnummer

Afhandelingscode

Postcode

KvK-code

Hoofdgroepcode

Plaats

KvK-dossiernummer

Contact

Land

KvK-inschrijvingsnummer

Telefoonnr. contact

   

Fax-nr. contact

   

Doelstelling onderzoek

   

Status (lopend/afgesloten)

   

MRO Personen

MRO Telecom

MRO Vervoer

Achternaam

Telecommunicatienummer

Land

Voorvoegsel

 

Soort vervoer

Voornaam

 

Registratienummer

Geboortedatum

 

Merk

Geboorteplaats

 

Voertuigtype

Geslacht

 

Vaartuignaam

   

Radio call sign

Identificatiegegevens

Korpscode

Mutatiedatum

Registratie/Projectnummer

Opmerkingen:

1. Soms kan er sprake zijn van een keuze. Van de objecten dienen in ieder geval de uniek identificerende gegevens aangeleverd te worden.

2. De NCIE kan in afstemming met de gebruikersgroep de objectgegevens aanvullen.

Terug naar begin van de pagina