Wijzigingsregeling Subsidieregeling BANS klimaatconvenant (vereenvoudiging subsidievoorwaarden en vaststelling Prestatiekaart provincies)

Geldend van 01-08-2003 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 15 juli 2003, nr. KvI2003070862, tot wijziging van de Subsidieregeling BANS klimaatconvenant (vereenvoudiging subsidievoorwaarden en vaststelling Prestatiekaart provincies)

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 15.13, eerste tot en met derde lid, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

Artikel II

De Subsidieregeling BANS klimaatconvenant, zoals die regeling luidde voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling, blijft van toepassing op:

  • a. subsidie die is aangevraagd voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling;

  • b. subsidie die op of na die datum wordt aangevraagd door een gemeente, een stadsdeel van de gemeente Amsterdam of een samenwerkingsverband van gemeenten, ingeval voor de aanvraag tot subsidieverlening gebruik is gemaakt van het formulier, bedoeld in artikel 8, tweede lid, van die regeling, zoals dat formulier voor die datum verkrijgbaar was bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

P.L.B.A. van Geel

Terug naar begin van de pagina