Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte

Toekomstige wijziging(en) op 01-07-2024.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2021.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 22-04-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 15 juli 2003, nr. MJZ2003071600, Centrale Directie Juridische Zaken Afdeling Wetgeving, houdende aanpassing en samenvoeging van ministeriële regelingen als gevolg van de invoering van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte)

§ 1. Definities

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

§ 2. Maximale huurprijsgrenzen

Artikel 2

De maximale huurprijsgrenzen voor woonruimten welke een zelfstandige woning vormen als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte zijn voor het tijdvak 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024 de bedragen, genoemd in bijlage I.

Artikel 3

De maximale huurprijsgrenzen voor woonruimten welke niet een zelfstandige woning vormen als bedoeld in artikel 1, derde lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte zijn voor het tijdvak 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024 de bedragen, genoemd in bijlage II.

Artikel 4

De maximale huurprijsgrenzen voor woonwagens als bedoeld in artikel 7:235 van het Burgerlijk Wetboek zijn voor het tijdvak 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024 de bedragen, genoemd in bijlage III.

Artikel 5

De maximale huurprijsgrenzen voor standplaatsen als bedoeld in artikel 7:236 van het Burgerlijk Wetboek zijn voor het tijdvak 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024 de bedragen, genoemd in bijlage IV.

§ 3. Maximale huurverhogingspercentages

Artikel 6

De huurcommissie beoordeelt de redelijkheid van de huurprijs van woonruimte dan wel een daarin voorgestelde wijziging met inachtneming van de in de bijlagen V en VI van deze regeling vervatte schema’s.

§ 4. Bezoldiging en vergoedingen voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, zittingsvoorzitters, zittingsleden en leden van de Raad van Advies

Artikel 7

  • 2 Het salaris wordt naar rato van de arbeidsduur bepaald.

  • 3 De salarisschaal welke voor de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de zittingsvoorzitters geldt, wordt door de minister bepaald met inachtneming van de aard en het niveau van zijn functie aan de hand van het door of in overeenstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgestelde normeringsstelsel, bedoeld in artikel 5, derde lid, van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

Artikel 7c

Indien de plaatsvervangend voorzitter de functie van voorzitter waarneemt, kan hem een waarnemingstoelage worden toegekend overeenkomstig artikel 14 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

Artikel 7d

Op het ambtsjubileum van de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de zittingsvoorzitters is artikel 79, eerste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenregelement van overeenkomstige toepassing

Artikel 7e

  • 2 De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de zittingsvoorzitters hebben recht op het Individueel Keuzebudget en op de mogelijkheid om betaald meer uren te werken overeenkomstig hetgeen daarover is overeengekomen in hoofdstuk 9 van de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor ambtenaren die krachtens een arbeidsovereenkomst met de Staat werkzaam zijn.

Artikel 7f

Artikel 8

  • 1 De zittingsleden genieten een vergoeding ten bedrage van € 392 per zitting van de zittingscommissie, bedoeld in artikel 21 van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, en per vergadering van de huurcommissie. Het bedrag van de vergoeding wordt jaarlijks per 1 april gewijzigd met het onmiddellijk daaraan voorafgaande in januari in de Staatscourant bekendgemaakte percentage, waarmee de consumentenprijzen (alle huishoudens) ten opzichte van het aan die bekendmaking voorafgaande jaar zijn gewijzigd.

Artikel 8a

  • 1 De leden van de Raad van Advies, bedoeld in artikel 3g van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, genieten een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen en het geven van adviezen uit hoofde van hun functie als bedoeld in dat artikel ten bedrage van € 400 per maand. Het lid van de Raad dat tevens telkenmale die vergaderingen voorzit, geniet een vergoeding van € 520 per maand. De bedragen van de vergoeding worden jaarlijks per 1 april gewijzigd met het onmiddellijk daaraan voorafgaande in januari in de Staatscourant bekendgemaakte percentage, waarmee de consumentenprijzen (alle huishoudens) ten opzichte van het aan die bekendmaking voorafgaande jaar zijn gewijzigd.

  • 2 De leden van de Raad van Advies, bedoeld in artikel 3g van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, genieten een vergoeding voor reis- en verblijfkosten ter zake van reizen ten behoeve van de huurcommissie gedaan, overeenkomstig hetgeen is overeengekomen over binnenlandse dienstreizen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor ambtenaren die krachtens een arbeidsovereenkomst met de Staat werkzaam zijn.

§ 5. Openbaar register

Artikel 9

  • 1 Het openbaar register bevat een overzicht van de slotwoorden van de in de laatste vijf jaren gedane uitspraken van de huurcommissie en van de voorzitter.

  • 2 De slotwoorden van de in het eerste lid bedoelde uitspraken dienen te worden opgeslagen in de desbetreffende dossiers, en bevatten alleen gegevens die openbaar kunnen zijn.

§ 6. Aanwijzing groep chronisch zieken en gehandicapten

Artikel 10

  • 2 Tot de groep, bedoeld in het eerste lid, behoren eveneens de huishoudens, bedoeld in dat lid, die beschikken over een geldend indicatiebesluit als genoemd in artikel 10, onderdelen a, b, c respectievelijk d, van de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte, zoals dat artikel luidde op 31 december 2014.

§ 7. Leges

Artikel 11

Artikel 12

Vrijstelling kan slechts worden verleend, indien voldaan is aan het bepaalde in artikel 11.

Artikel 12a

De gegevens, bedoeld in artikel 7, eerste lid, en 8 van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, worden uiterlijk binnen vier weken na de kennisgeving van ontvangst van het verzoek bij de voorzitter ingediend. De gegevens bevatten een afschrift van de huurovereenkomst.

§ 8. Gegevensverstrekking door de huurder

Artikel 13

§ 9. Slotbepalingen

Artikel 15

  • 2 De Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 26 april 2003, nr. MJZ2003033492, houdende wijziging van de Regeling vaststelling maximale huurprijsgrenzen woonruimten 2002 (vaststelling maximale huurprijsgrenzen onzelfstandige woonruimten 2003) (Stcrt. 90) wordt ingetrokken.

Artikel 17

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 juli 2003

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

P.L.B.A. van Geel

Bijlage I. Maximale huurprijsgrenzen zelfstandige woningen per 1 juli 2023

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

40

228,86

82

470,14

124

733,87

166

997,56

208

1261,25

41

234,59

83

476,44

125

740,14

167

1003,82

209

1267,52

42

240,29

84

482,70

126

746,40

168

1010,08

210

1273,83

43

246,02

85

489,01

127

752,68

169

1016,42

211

1280,09

44

251,73

86

495,28

128

759,02

170

1022,67

212

1286,37

45

257,44

87

501,54

129

765,23

171

1028,94

213

1292,65

46

263,18

88

507,83

130

771,53

172

1035,21

214

1298,92

47

268,89

89

514,09

131

777,81

173

1041,53

215

1305,20

48

274,62

90

520,40

132

784,07

174

1047,78

216

1311,46

49

280,34

91

526,66

133

790,38

175

1054,06

217

1317,75

50

286,06

92

532,92

134

796,62

176

1060,33

218

1324,01

51

291,75

93

539,22

135

802,94

177

1066,61

219

1330,31

52

297,49

94

545,48

136

809,18

178

1072,90

220

1336,61

53

303,20

95

551,76

137

815,48

179

1079,17

221

1342,85

54

308,93

96

558,05

138

821,77

180

1085,42

222

1349,14

55

314,64

97

564,35

139

828,02

181

1091,75

223

1355,42

56

320,40

98

570,62

140

834,30

182

1098,02

224

1361,71

57

326,06

99

576,91

141

840,60

183

1104,28

225

1367,96

58

331,78

100

583,18

142

846,85

184

1110,54

226

1374,26

59

337,54

101

589,45

143

853,13

185

1116,85

227

1380,54

60

343,25

102

595,70

144

859,42

186

1123,13

228

1386,82

61

348,94

103

601,99

145

865,72

187

1129,39

229

1393,11

62

354,68

104

608,28

146

871,97

188

1135,70

230

1399,37

63

360,38

105

614,53

147

878,27

189

1141,96

231

1405,64

64

366,11

106

620,84

148

884,54

190

1148,24

232

1411,93

65

371,83

107

627,11

149

890,82

191

1154,53

233

1418,20

66

377,56

108

633,38

150

897,09

192

1160,79

234

1424,47

67

383,28

109

639,68

151

903,37

193

1167,08

235

1430,77

68

388,98

110

645,96

152

909,64

194

1173,37

236

1437,04

69

394,68

111

652,25

153

915,92

195

1179,64

237

1443,31

70

400,39

112

658,51

154

922,19

196

1185,89

238

1449,57

71

406,14

113

664,78

155

928,47

197

1192,18

239

1455,88

72

411,87

114

671,08

156

934,73

198

1198,48

240

1462,15

73

417,55

115

677,36

157

941,07

199

1204,72

241

1468,43

74

423,30

116

683,62

158

947,30

200

1211,03

242

1474,73

75

429,00

117

689,90

159

953,63

201

1217,29

243

1480,99

76

434,74

118

696,16

160

959,89

202

1223,57

244

1487,28

77

440,44

119

702,44

161

966,15

203

1229,84

245

1493,56

78

446,19

120

708,72

162

972,46

204

1236,14

246

1499,83

79

451,88

121

715,03

163

978,70

205

1242,42

247

1506,07

80

457,62

122

721,31

164

984,97

206

1248,68

248

1512,39

81

463,87

123

727,57

165

991,27

207

1254,98

249

1518,65

               

250

1524,92

De maximale huurprijsgrens van zelfstandige woningen met een kwaliteit van minder dan 40 punten is gelijk aan de maximale huurprijsgrens bij 40 punten: € 228,86 per maand.

Bijlage II. Maximale huurprijsgrenzen onzelfstandige woningen per 1 juli 2023

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

1

2,58

41

101,96

81

201,27

121

300,68

161

400,03

2

5,05

42

104,44

82

203,82

122

303,18

162

402,53

3

7,54

43

106,92

83

206,27

123

305,62

163

404,99

4

10,06

44

109,40

84

208,78

124

308,11

164

407,51

5

12,52

45

111,87

85

211,26

125

310,58

165

409,97

6

15,03

46

114,37

86

213,75

126

313,09

166

412,45

7

17,52

47

116,85

87

216,22

127

315,58

167

414,94

8

20,01

48

119,34

88

218,72

128

318,08

168

417,42

9

22,49

49

121,84

89

221,17

129

320,57

169

419,92

10

25,00

50

124,30

90

223,68

130

323,03

170

422,42

11

27,43

51

126,80

91

226,14

131

325,51

171

424,85

12

29,91

52

129,27

92

228,66

132

327,99

172

427,35

13

32,39

53

131,78

93

231,11

133

330,50

173

429,84

14

34,91

54

134,27

94

233,61

134

332,97

174

432,36

15

37,40

55

136,75

95

236,13

135

335,42

175

434,79

16

39,86

56

139,22

96

238,59

136

337,92

176

437,31

17

42,34

57

141,66

97

241,08

137

340,42

177

439,76

18

44,84

58

144,18

98

243,56

138

342,93

178

442,29

19

47,34

59

146,66

99

246,03

139

345,40

179

444,76

20

49,81

60

149,16

100

248,54

140

347,89

180

447,23

21

52,28

61

151,64

101

251,00

141

350,34

181

448,52

22

54,75

62

154,13

102

253,47

142

352,85

182

449,79

23

57,25

63

156,59

103

255,95

143

355,34

183

451,11

24

59,70

64

159,11

104

258,43

144

357,83

184

452,40

25

62,21

65

161,59

105

260,96

145

360,25

185

453,67

26

64,67

66

164,09

106

263,42

146

362,76

186

454,96

27

67,19

67

166,50

107

265,91

147

365,27

187

456,24

28

69,70

68

169,00

108

268,43

148

367,75

188

457,54

29

72,15

69

171,52

109

270,86

149

370,20

189

458,80

30

74,65

70

173,98

110

273,38

150

372,72

190

460,09

31

77,11

71

176,47

111

275,84

151

375,17

191

461,37

32

79,61

72

178,94

112

278,33

152

377,69

192

462,69

33

82,09

73

181,42

113

280,78

153

380,14

193

463,94

34

84,54

74

183,92

114

283,27

154

382,65

194

465,24

35

87,03

75

186,43

115

285,76

155

385,15

195

466,51

36

89,53

76

188,90

116

288,26

156

387,62

196

467,80

37

92,01

77

191,39

117

290,76

157

390,12

197

469,11

38

94,53

78

193,84

118

293,23

158

392,57

198

470,41

39

96,99

79

196,34

119

295,70

159

395,07

199

471,70

40

99,48

80

198,82

120

298,19

160

397,58

200

472,99

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

201

474,28

241

525,69

281

577,17

321

628,62

361

680,10

202

475,53

242

527,00

282

578,44

322

629,92

362

681,39

203

476,84

243

528,30

283

579,75

323

631,17

363

682,69

204

478,08

244

529,59

284

581,06

324

632,53

364

683,93

205

479,41

245

530,88

285

582,31

325

633,77

365

685,27

206

480,66

246

532,15

286

583,61

326

635,10

366

686,55

207

481,99

247

533,43

287

584,91

327

636,33

367

687,82

208

483,25

248

534,73

288

586,18

328

637,65

368

689,11

209

484,55

249

536,00

289

587,48

329

638,88

369

690,41

210

485,81

250

537,28

290

588,78

330

640,26

370

691,70

211

487,14

251

538,56

291

590,06

331

641,49

371

693,00

212

488,39

252

539,90

292

591,34

332

642,80

372

694,27

213

489,72

253

541,15

293

592,63

333

644,07

373

695,57

214

490,99

254

542,45

294

593,92

334

645,39

374

696,84

215

492,27

255

543,70

295

595,21

335

646,63

375

698,13

216

493,54

256

545,00

296

596,49

336

647,93

376

699,41

217

494,81

257

546,28

297

597,77

337

649,24

377

700,68

218

496,12

258

547,60

298

599,05

338

650,48

378

702,00

219

497,44

259

548,86

299

600,32

339

651,80

379

703,29

220

498,72

260

550,16

300

601,66

340

653,07

380

704,51

221

499,98

261

551,41

301

602,89

341

654,37

381

705,82

222

501,29

262

552,72

302

604,21

342

655,63

382

707,12

223

502,57

263

553,98

303

605,46

343

656,97

383

708,43

224

503,87

264

555,31

304

606,78

344

658,22

384

709,71

225

505,09

265

556,63

305

608,06

345

659,52

385

711,00

226

506,42

266

557,88

306

609,36

346

660,84

386

712,28

227

507,70

267

559,19

307

610,63

347

662,12

387

713,57

228

508,97

268

560,47

308

611,93

348

663,39

388

714,84

229

510,26

269

561,74

309

613,20

349

664,67

389

716,14

230

511,57

270

563,02

310

614,49

350

665,96

390

717,46

231

512,82

271

564,33

311

615,78

351

667,20

391

718,72

232

514,14

272

565,59

312

617,05

352

668,55

392

720,00

233

515,40

273

566,88

313

618,38

353

669,79

393

721,29

234

516,70

274

568,15

314

619,63

354

671,09

394

722,58

235

517,97

275

569,44

315

620,91

355

672,36

395

723,85

236

519,30

276

570,74

316

622,16

356

673,67

396

725,17

237

520,54

277

572,03

317

623,53

357

674,93

397

726,42

238

521,84

278

573,34

318

624,78

358

676,23

398

727,74

239

523,13

279

574,60

319

626,07

359

677,54

399

729,01

240

524,43

280

575,91

320

627,33

360

678,78

400

730,32

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

401

731,56

441

783,03

481

834,52

521

885,97

561

937,42

402

732,81

442

784,32

482

835,81

522

887,24

562

938,72

403

734,13

443

785,61

483

837,05

523

888,54

563

940,03

404

735,41

444

786,91

484

838,36

524

889,79

564

941,30

405

736,71

445

788,17

485

839,65

525

891,14

565

942,55

406

737,98

446

789,45

486

840,97

526

892,39

566

943,84

407

739,29

447

790,77

487

842,20

527

893,68

567

945,16

408

740,57

448

792,02

488

843,53

528

894,95

568

946,42

409

741,90

449

793,34

489

844,76

529

896,27

569

947,73

410

743,12

450

794,63

490

846,08

530

897,55

570

948,99

411

744,45

451

795,92

491

847,37

531

898,84

571

950,29

412

745,75

452

797,19

492

848,67

532

900,10

572

951,56

413

747,03

453

798,51

493

849,91

533

901,42

573

952,88

414

748,29

454

799,75

494

851,23

534

902,69

574

954,16

415

749,61

455

801,05

495

852,52

535

903,98

575

955,48

416

750,85

456

802,36

496

853,79

536

905,25

576

956,75

417

752,15

457

803,63

497

855,09

537

906,55

577

958,04

418

753,45

458

804,90

498

856,38

538

907,86

578

959,31

419

754,73

459

806,21

499

857,65

539

909,14

579

960,62

420

756,03

460

807,49

500

858,91

540

910,38

580

961,88

421

757,28

461

808,77

501

860,24

541

911,71

581

963,13

422

758,58

462

810,03

502

861,49

542

912,98

582

964,45

423

759,86

463

811,32

503

862,82

543

914,24

583

965,73

424

761,15

464

812,65

504

864,09

544

915,56

584

967,01

425

762,47

465

813,92

505

865,37

545

916,87

585

968,32

426

763,70

466

815,23

506

866,65

546

918,11

586

969,61

427

765,02

467

816,47

507

867,94

547

919,42

587

970,86

428

766,30

468

817,74

508

869,24

548

920,70

588

972,15

429

767,61

469

819,06

509

870,52

549

921,97

589

973,43

430

768,88

470

820,33

510

871,80

550

923,27

590

974,75

431

770,20

471

821,65

511

873,09

551

924,57

591

976,00

432

771,46

472

822,93

512

874,37

552

925,85

592

977,32

433

772,75

473

824,25

513

875,67

553

927,11

593

978,58

434

774,03

474

825,48

514

876,94

554

928,43

594

979,86

435

775,32

475

826,80

515

878,22

555

929,71

595

981,17

436

776,59

476

828,05

516

879,53

556

931,00

596

982,48

437

777,89

477

829,39

517

880,83

557

932,29

597

983,76

438

779,19

478

830,64

518

882,09

558

933,59

598

985,04

439

780,47

479

831,96

519

883,39

559

934,83

599

986,35

440

781,75

480

833,22

520

884,66

560

936,16

600

987,58

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

     

601

988,88

641

1040,38

681

1091,83

721

1143,28

     

602

990,17

642

1041,67

682

1093,10

722

1144,62

     

603

991,47

643

1042,96

683

1094,39

723

1145,85

     

604

992,78

644

1044,23

684

1095,66

724

1147,18

     

605

994,06

645

1045,52

685

1096,97

725

1148,42

     

606

995,31

646

1046,80

686

1098,24

726

1149,71

     

607

996,60

647

1048,04

687

1099,53

727

1151,00

     

608

997,89

648

1049,38

688

1100,82

728

1152,28

     

609

999,17

649

1050,64

689

1102,12

729

1153,61

     

610

1000,49

650

1051,96

690

1103,41

730

1154,87

     

611

1001,77

651

1053,23

691

1104,69

731

1156,16

     

612

1003,06

652

1054,54

692

1105,99

732

1157,42

     

613

1004,32

653

1055,76

693

1107,29

733

1158,74

     

614

1005,61

654

1057,10

694

1108,56

734

1160,01

     

615

1006,90

655

1058,36

695

1109,81

735

1161,31

     

616

1008,22

656

1059,68

696

1111,14

736

1162,57

     

617

1009,47

657

1060,94

697

1112,39

737

1163,90

     

618

1010,76

658

1062,25

698

1113,71

738

1165,16

     

619

1012,05

659

1063,51

699

1114,94

739

1166,43

     

620

1013,36

660

1064,80

700

1116,27

740

1167,73

     

621

1014,63

661

1066,09

701

1117,54

741

1169,02

     

622

1015,90

662

1067,38

702

1118,85

742

1170,33

     

623

1017,21

663

1068,65

703

1120,11

743

1171,60

     

624

1018,49

664

1069,96

704

1121,41

744

1172,90

     

625

1019,77

665

1071,25

705

1122,69

745

1174,16

     

626

1021,08

666

1072,52

706

1123,98

746

1175,49

     

627

1022,34

667

1073,82

707

1125,27

747

1176,74

     

628

1023,65

668

1075,10

708

1126,56

748

1178,03

     

629

1024,91

669

1076,38

709

1127,86

749

1179,30

     

630

1026,21

670

1077,66

710

1129,12

750

1180,60

     

631

1027,49

671

1078,95

711

1130,43

>750

*

     

632

1028,77

672

1080,24

712

1131,71

         

633

1030,06

673

1081,51

713

1132,97

         

634

1031,34

674

1082,80

714

1134,28

         

635

1032,62

675

1084,08

715

1135,56

         

636

1033,92

676

1085,37

716

1136,88

         

637

1035,23

677

1086,68

717

1138,13

         

638

1036,50

678

1087,96

718

1139,46

         

639

1037,80

679

1089,22

719

1140,69

         

640

1039,06

680

1090,56

720

1142,00

         

De maximale huurprijsgrens behorende bij meer dan 750 punten is het bedrag dat wordt verkregen door € 1,30 (dat bedrag komt overeen met het verschil tussen de bedragen, genoemd bij 750 en 749 punten) te vermenigvuldigen met het aantal punten van de woonruimte, verminderd met 750, en bij de verkregen uitkomst € 1.180,60 (dat bedrag komt overeen met het bedrag genoemd bij 750 punten) op te tellen.

Bijlage III. Maximale huurprijsgrenzen voor woonwagens per 1 juli 2023

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

40

253,32

82

520,35

124

810,66

166

1100,94

208

1391,24

41

259,67

83

527,29

125

817,55

167

1107,87

209

1398,15

42

265,98

84

534,16

126

824,48

168

1114,78

210

1405,09

43

272,32

85

541,11

127

831,38

169

1121,65

211

1411,99

44

278,61

86

548,00

128

838,31

170

1128,60

212

1418,91

45

284,94

87

554,89

129

845,20

171

1135,51

213

1425,84

46

291,24

88

561,81

130

852,10

172

1142,42

214

1432,71

47

297,63

89

568,73

131

859,03

173

1149,32

215

1439,63

48

303,96

90

575,63

132

865,95

174

1156,23

216

1446,59

49

310,29

91

582,56

133

872,88

175

1163,17

217

1453,46

50

316,61

92

589,47

134

879,78

176

1170,06

218

1460,38

51

322,92

93

596,38

135

886,70

177

1176,97

219

1467,26

52

329,26

94

603,30

136

893,59

178

1183,89

220

1474,20

53

335,58

95

610,21

137

900,51

179

1190,79

221

1481,11

54

341,95

96

617,10

138

907,42

180

1197,73

222

1488,04

55

348,26

97

624,05

139

914,35

181

1204,63

223

1494,96

56

354,58

98

630,91

140

921,24

182

1211,53

224

1501,82

57